Quote of the week

All posts tagged Quote of the week

Quote of the week : พระอาจารย์วรางคต วิริยธโร (หลวงตาม้า)

Published September 15, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/406350

Quote of the week : พระอาจารย์วรางคต วิริยธโร  (หลวงตาม้า)

Quote of the week : พระอาจารย์วรางคต วิริยธโร (หลวงตาม้า)

วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.

” สิ่งที่ดี มันก็ไหลหาสิ่งที่ดี

สิ่งที่ไม่ดี มันก็ไหลหาสิ่งที่ไม่ดี

นี่คือ ธรรมะ เพราะธรรมะ คือธรรมชาติ ”

Advertisements

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

Published September 9, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/404862

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

…สิ่งที่น่าพอใจ คือสิ่งที่เราต้องระวัง เพราะมันทำให้เราประมาท เวลาเรามีความทุกข์ มันมีความพยายามโดยธรรมชาติอยู่แล้วที่จะพยายามหลุดพ้นออกจากสิ่งนั้น แต่เวลามีความสุข ใจมันจะเข้าไปคลอเคลีย เข้าไปยึด เข้าไปหลง ทำให้เกิดความประมาทขึ้น ของเหล่านี้เป็นของชั่วคราว ถ้าเราหลงมัน มันก็ทุกข์…

Quote of the week : พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร (อรัญวาสีภิกขุ)

Published August 20, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/400190

Quote of the week : พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม  ญาณสํวโร (อรัญวาสีภิกขุ)

Quote of the week : พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร (อรัญวาสีภิกขุ)

วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

“…พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ และความดับทุกข์อย่างเดียวตลอดพระชนมายุ คนไม่เห็นทุกข์สัจจะแม้ว่าจะมีอายุได้ตั้งร้อยปีก็เหมือนตายแล้ว ไม่มีประโยชน์ คนที่เห็นความจริงทุกข์สัจจะ แม้นว่ามีอายุวันเดียวก็ประเสริฐกว่า…”

พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร (อรัญวาสีภิกขุ)

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

Published July 26, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/394252

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

วันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 02.00 น.

…สิ่งที่น่าพอใจ คือสิ่งที่เราต้องระวัง เพราะมันทำให้เราประมาท เวลาเรามีความทุกข์ มันมีความพยายามโดยธรรมชาติอยู่แล้วที่จะพยายามหลุดพ้นออกจากสิ่งนั้น แต่เวลามีความสุข ใจมันจะเข้าไปคลอเคลีย เข้าไปยึด เข้าไปหลง ทำให้เกิดความประมาทขึ้น ของเหล่านี้เป็นของชั่วคราวถ้าเราหลงมัน มันก็ทุกข์…

พระไพศาล วิสาโล

Quote of the week : ท่านพุทธทาสภิกขุ

Published May 27, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/372891

Quote of the week : ท่านพุทธทาสภิกขุ

Quote of the week : ท่านพุทธทาสภิกขุ

วันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

…เราอย่าทำเล่นกับเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตามันไม่ใช่เรื่องสำหรับคนแก่ หรือว่าเป็นเรื่องเอาไว้สวดศพคนตายแล้ว มันเป็นเรื่องที่ต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับคนเป็นๆ ถ้าใครสามารถเอาความรู้เรื่อง อนิจจังทุกขัง อนัตตา เข้ามากำกับอยู่กับชีวิตประจำวันแล้ว มันจะต่อต้านกับอารมณ์ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่มากระทบไม่ให้เกิดเรื่องวุ่นวาย คือ ไปหลงรัก หรือไปหลงเกลียด ซึ่งเป็นเหตุให้หัวเราะและร้องไห้ เราจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างมีความเกษม หมายความว่า อิสระและสงบเย็น…

Quote of the week : ท่านพุทธทาสภิกขุ

Published May 25, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/371412

Quote of the week : ท่านพุทธทาสภิกขุ

Quote of the week : ท่านพุทธทาสภิกขุ

วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

…อย่าไป บ้า กับ ชีวิต ให้มาก เพราะมันเป็นสิ่งสมมุติ เพราะชีวิตมันไม่มีจริง มันเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ จงทำหน้าที่ให้ดี โดยไม่มี ความทุกข์ ให้สงบ เย็น และเป็นประโยชน์ เพราะทุกสิ่ง ทุกอย่าง เราต้องคืนให้กลับสู่ธรรมชาติดังเดิม แม้แต่ร่างกายที่เราเฝ้าดูแลก็ตาม…

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

Published March 27, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/365508

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561, 06.00 น.

“ความทุกข์ก็เหมือนกับเกลือ มันจะเค็มหรือไม่ ขึ้นอยู่กับใจเราว่า เป็นแค่น้ำแก้วหนึ่ง หรือเป็นลำธารหนึ่งสาย”

Quote of the week : พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร (อรัญวาสีภิกขุ)

Published March 11, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/362691

Quote of the week : พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร (อรัญวาสีภิกขุ)

Quote of the week : พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร (อรัญวาสีภิกขุ)

วันเสาร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561, 06.00 น.

“…พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์  และความดับทุกข์อย่างเดียวตลอดพระชนมายุ คนไม่เห็นทุกข์สัจจะแม้ว่าจะมีอายุได้ตั้งร้อยปี ก็เหมือนตายแล้ว ไม่มีประโยชน์ คนที่เห็นความจริงทุกข์สัจจะ แม้นว่ามีอายุวันเดียวก็ประเสริฐกว่า”

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

Published February 26, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/361360

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

วันเสาร์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561, 06.00 น.

…สิ่งที่น่าพอใจ คือสิ่งที่เราต้องระวัง เพราะมันทำให้เราประมาท เวลาเรามีความทุกข์ มันมีความพยายามโดยธรรมชาติอยู่แล้วที่จะพยายามหลุดพ้นออกจากสิ่งนั้น แต่เวลามีความสุข ใจมันจะเข้าไปคลอเคลีย เข้าไปยึด เข้าไปหลง ทำให้เกิดความประมาทขึ้น ของเหล่านี้เป็นของชั่วคราว ถ้าเราหลงมัน มันก็ทุกข์…

Quote of the week : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Published February 6, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/359950

Quote of the week : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Quote of the week : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

“…จงเชื่อมั่นและศรัทธาในกรรมดีกระทำดีด้วยกาย กระทำดีทางวาจา กระทำดีทางใจ ไม่ว่าความดีนั้นจะประพฤติต่อตนเองหรือผู้อื่น นับเป็นกุศลกรรมทั้งสิ้น ทำดีได้ดีเสมอ คือสัจธรรม…”

%d bloggers like this: