Quote of the week

All posts tagged Quote of the week

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

Published March 27, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/365508

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561, 06.00 น.

“ความทุกข์ก็เหมือนกับเกลือ มันจะเค็มหรือไม่ ขึ้นอยู่กับใจเราว่า เป็นแค่น้ำแก้วหนึ่ง หรือเป็นลำธารหนึ่งสาย”

Advertisements

Quote of the week : พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร (อรัญวาสีภิกขุ)

Published March 11, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/362691

Quote of the week : พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร (อรัญวาสีภิกขุ)

Quote of the week : พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร (อรัญวาสีภิกขุ)

วันเสาร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561, 06.00 น.

“…พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์  และความดับทุกข์อย่างเดียวตลอดพระชนมายุ คนไม่เห็นทุกข์สัจจะแม้ว่าจะมีอายุได้ตั้งร้อยปี ก็เหมือนตายแล้ว ไม่มีประโยชน์ คนที่เห็นความจริงทุกข์สัจจะ แม้นว่ามีอายุวันเดียวก็ประเสริฐกว่า”

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

Published February 26, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/361360

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

วันเสาร์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561, 06.00 น.

…สิ่งที่น่าพอใจ คือสิ่งที่เราต้องระวัง เพราะมันทำให้เราประมาท เวลาเรามีความทุกข์ มันมีความพยายามโดยธรรมชาติอยู่แล้วที่จะพยายามหลุดพ้นออกจากสิ่งนั้น แต่เวลามีความสุข ใจมันจะเข้าไปคลอเคลีย เข้าไปยึด เข้าไปหลง ทำให้เกิดความประมาทขึ้น ของเหล่านี้เป็นของชั่วคราว ถ้าเราหลงมัน มันก็ทุกข์…

Quote of the week : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Published February 6, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/359950

Quote of the week : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Quote of the week : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

“…จงเชื่อมั่นและศรัทธาในกรรมดีกระทำดีด้วยกาย กระทำดีทางวาจา กระทำดีทางใจ ไม่ว่าความดีนั้นจะประพฤติต่อตนเองหรือผู้อื่น นับเป็นกุศลกรรมทั้งสิ้น ทำดีได้ดีเสมอ คือสัจธรรม…”

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

Published January 24, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/358407

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

…สุขทุกข์นี่ไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกนะแต่มันอยู่ที่ใจของเราเป็นสำคัญเลย อยู่ที่ว่าเราจะมองอย่างไร เราจะวางใจอย่างไรได้อะไรมามากมายก็เป็นทุกข์ได้ ถ้าหากว่าใจเรามันยังอยากได้มากกว่านั้น…

Quote of the week : ท่านพุทธทาสภิกขุ

Published January 9, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/356985

Quote of the week : ท่านพุทธทาสภิกขุ

Quote of the week : ท่านพุทธทาสภิกขุ

วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

…เราอย่าทำเล่นกับเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันไม่ใช่เรื่องสำหรับคนแก่ หรือว่าเป็นเรื่องเอาไว้สวดศพคนตายแล้ว มันเป็นเรื่องที่ต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับคนเป็นๆ ถ้าใครสามารถเอาความรู้เรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เข้ามากำกับอยู่กับชีวิตประจำวันแล้ว มันจะต่อต้านกับอารมณ์รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่มากระทบไม่ให้เกิดเรื่องวุ่นวายคือ ไปหลงรัก หรือไปหลงเกลียด ซึ่งเป็นเหตุให้หัวเราะและร้องไห้ เราจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างมีความเกษม หมายความว่า อิสระและสงบเย็น…

Quote of the week : พระอาจารย์วรางคต วิริยธโร (หลวงตาม้า)

Published November 11, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/351430

Quote of the week : พระอาจารย์วรางคต วิริยธโร  (หลวงตาม้า)

Quote of the week : พระอาจารย์วรางคต วิริยธโร (หลวงตาม้า)

วันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

สิ่งที่ดี มันก็ไหลหาสิ่งที่ดี

สิ่งที่ไม่ดี มันก็ไหลหาสิ่งที่ไม่ดี

นี่คือ ธรรมะ เพราะธรรมะ คือธรรมชาติ

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

Published November 9, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/350054

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

วันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

‘ความทุกข์ก็เหมือนกับเกลือมันจะเค็มหรือไม่ขึ้นอยู่กับใจเราว่าเป็นแค่น้ำแก้วหนึ่งหรือเป็นลำธารหนึ่งสาย’

Quote of the week : ท่านว.วชิรเมธี

Published November 6, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/345563

Quote of the week : ท่านว.วชิรเมธี

Quote of the week : ท่านว.วชิรเมธี

วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 06.00 น.

” ท้อแท้กับปัญหามากมายทำอย่างไรดี ? ปลาที่ยังเป็นอยู่ ล้วนเรียนรู้ที่จะว่ายทวนน้ำส่วนปลาตาย มักไหลตามน้ำปัญหาทำให้คนธรรมดาท้อแต่ทำให้คนมีปัญญาลุกขึ้นมาแก้ไข ” 

Quote of the week : สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

Published October 29, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/342478

Quote of the week : สมเด็จพระมหามุนีวงศ์  สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

Quote of the week : สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 06.00 น.

อยู่ให้เขาเบาใจ ยามจากไปให้เขาอาลัยถึง ไม่ใช่อยู่ให้เขาหนักใจ จากไปให้เขาไล่ส่ง อย่าทำเป็นตากระทู้ หูกระทะเปรียบเทียบถึงหูกระทะที่มีหู แต่ไม่ได้ยิน ส่วนตากระทู้ คือ ต้นไม้มีตาเป็นปุ่มๆ แต่มองไม่เห็น จงตาดู หูฟัง นำแบบอย่างที่ดีงามมาปฏิบัติหรือคำสอนที่ว่า เขาสอนก็ฟัง เขาทำก็ดูเรียนรู้แล้วปฏิบัติ ลงท้ายกลายเป็นสัตบุรุษ แต่ถ้าเขาสอนก็ไม่จำ เขาทำก็ไม่ดู เรียนรู้ก็ไม่ปฏิบัติ ลงท้ายกลายเป็นควาย….

%d bloggers like this: