education

All posts tagged education

เลขาธิการ กศน. เคาะวันจัดกีฬา ‘กศน.เกมส์ 2563’

Published December 8, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/edu-health/403371?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=edu-health

เลขาธิการ กศน. เคาะวันจัดกีฬา ‘กศน.เกมส์ 2563’

8 ธันวาคม 2562 – 13:20 น.
ดรดิศกุล เกษมสวัสดิ์,กศนเกมส์ 2563,กศนwow
เปิดอ่าน 23 ครั้ง

เลขาธิการ กศน. เคาะวันจัดกีฬา “กศน.เกมส์ 2563” เตรียมเฟ้นหานักกีฬา ตัวแทนภาค ลงแข่งระดับประเทศ ระหว่าง 19 -21 ก.พ. 63 นี้ที่จังหวัดอุบล ฯ

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 ได้มอบให้หน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจร่วมกัน ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564)

 อ่านข่าว :  กศน.ส่งเสริมการอ่านเพิ่มอาชีพชุมชน

ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ เพื่อให้การกีฬาเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไกสำคัญในกาสร้างคุณค่าทางสังคมและให้คนไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสำนักงาน กศน. เล็งเห็นว่า ในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพนั้น เป็นการยกระดับและพัฒนาผู้เรียนที่สำคัญ

โดยผู้เรียนจะได้มีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างพลานามัยที่ดี รวมทั้งสร้างนิสัยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากได้ออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างนักศึกษา กศน.

รวมทั้งส่งเสริมให้คณะผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา ครู และบุคลากร ในสังกัดสำนักงาน กศน. นำทักษะหรือทัศนคติใหม่ที่เกิดจากกิจกรรมกีฬาไปประยุกต์ใช้ยกระดับทักษะความสามารถในการทำงานได้เป็นอย่างดี

ล่าสุด สำนักงาน กศน. ได้กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาระดับประเทศ หรือ “กศน.เกมส์ 2563” ซึ่งครั้งนี้นับเป็นการแข่งขันครั้งที่ 5 แล้ว มีเป้าหมายให้ นักศึกษา กศน. คณะผู้บริหาร หน่วยงาน สถานศึกษา ครู กศน บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน. ได้รับการพัฒนาโดยใช้ในกิจกรรมด้านกีฬา และส่งเสริมสุขภาพ

รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพอันดีและความสามัคคีในหมู่คณะ จึงกำหนดจัดกิจกรรมกีฬาดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยประเภทกีฬาที่จะทำการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง กรีฑา และกอล์ฟ โดยมีคัดเลือกตัวแทนภาคละ 1 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันในทุกประเภทกีฬา

ดร.ดิศกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการค้นหาตัวแทนภาค เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ “กศน. เกมส์ 2563” ณ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ สำนักงาน กศน. ได้มีการเตรียมความพร้อม โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกหัวเมืองใหญ่เพื่อเฟ้นหาทีมและนักกีฬาหัวกะทิในระดับภาค เข้าร่วม“กศน. เกมส์ 2563” ตลอดทั้งเดือน มกราคม 2563

ได้แก่ภาคเหนือ กำหนด แข่งขันกีฬา วันที่ 4 – 5 มกราคม 2563 ณ จังหวัดลำปางภาคใต้ กำหนดแข่งขันกีฬา วันที่ 7- 8 มกราคม 2563 ณ จังหวัดสงขลาภาคกลาง กำหนดแข่งขันกีฬา วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ จังหวัดสุพรรณบุรีภาคตะวันออกกำหนดแข่งขันกีฬาวันที่ 18 -19 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนครนายก

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำหนดแข่งขันกีฬา วันที่ 20 มกราคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เชื่อว่านอกจากจะเป็นการแข่งขันระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่ มีความสนุกสนาน ทุกคนได้ออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถเชื่อมความสามัคคี ความมีสัมพันธ์ดีอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษา กศน. และบุคลากรทุกคนในสังกัดสำนักงาน กศน. ได้เป็นอย่างดี

อินไซด์รับตรง…ยื่นผลงานเข้าเรียน ‘ราชมงคลพระนคร’ ได้เลย

Published December 8, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/edu-health/403308?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=edu-health

อินไซด์รับตรง…ยื่นผลงานเข้าเรียน ‘ราชมงคลพระนคร’ ได้เลย

8 ธันวาคม 2562 – 08:55 น.
ราชมงคลพระนคร,อินไซด์รับตรง,รศสุภัทรา โกไศยกานนท์
เปิดอ่าน 24 ครั้ง

อินไซด์รับตรง…ยื่นผลงานเข้าเรียนราชมงคลพระนครได้แล้ว ระบุเปิดโควตา 130 ที่นั่งรองรับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้าน”นักกีฬา-ศิลปะการแสดง” ปีการศึกษา 2563

ได้เวลาโชว์ผลงานกันแล้ว หลังเรียนหนักเพื่อชิงที่นั่งเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยที่ชื่นชอบ แต่สำหรับน้องๆ นักเรียนชั้นม.ุ6 ,ปวช. , ปวส. หรือเทียบเท่า หากมีความสามารถพิเศษสามารถใช้ผลงานยื่นเข้าเรียนได้เลย

  อ่านข่าว : 9 มทร.ตั้งคกก.กลางจัดสวัสดิการให้เท่าเทียม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพสูงครบถ้วนสอดคล้องกับความต้องการของโลกในยุคดิจิทัล และยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

ทั้งนี้ ราชมงคลพระนคร เปิดการเรียนการสอน 9 คณะ ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

                              รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์

ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด ฟุตบอล ฟุตซอล ฟุตวอลเลย์ บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เปตอง มวยสากลสมัครเล่น ปันจักสีลัต คาราเต้โด เทควันโด แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ลีลาศ กรีฑา เทนนิส ว่ายน้ำ หมากรุก หมากล้อม ตะกร้อลอดห่วง จักรยาน เป็นต้น และด้านศิลปะการแสดง ผ่านระบบโควตาพิเศษ จำนวน 130 คน

รศ.สุภัทรา กล่าวต่อว่า ผู้สมัครโควตาดังกล่าวต้องมีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับทีมชาติหรือตัวแทนเยาวชนทีมชาติ ฯลฯ โดยนับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 (ย้อนหลัง5 ปี) มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00และมีคุณสมบัติตรงตามคณะและสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษา ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://www.rmutp.ac.th

สำหรับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2562 และวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 ธันวาคมนี้ และยื่นแฟ้มสะสมผลงานด้วยตนเองงได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2665 3777ต่อ6305 หรือ 6963

MOUศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น

Published December 8, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/edu-health/403151?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=edu-health

MOUศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น

8 ธันวาคม 2562 – 01:05 น.
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ,MOUศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น,สิ่งทอ,แฟชั่น
เปิดอ่าน 54 ครั้ง

มทร.ธัญบุรี ผนึก สถาบันฯ สิ่งทอ และ4มหาวิทยาลัย MOUศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมด้วย มทร.กรุงเทพ มทร.พระนคร ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.ราชภัฏอุดรธานี ลงนามความร่วมมือ ‘ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น’ พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ณ ห้องประชุม อาคารสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมี นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมเป็นสักขีพยาน

   นายปราโมทย์ วิทยาสุข เผยว่า จากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีภายใต้ยุคดิจิทัล ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องเร่งปรับตัว คณะกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ หน่วยงานเครือขยของกระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้หารือเพื่อหาแนวทางพัฒนาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและสถาบันการศึกษา

โดยจัดตั้ง ‘ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น’ (Center of Textile & Fashion Excellence : CTE)ภายใต้งบประมาณกองทุนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมลงนามความร่วมมือกับ5สถาบันการศึกษา ประกอบไปด้วย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มทร.กรุงเทพ ศูนย์นวัตกรรมแฟชั่น ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้และสิ่งทอ ม.ราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ในทุกมิติให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 นายชาญชัย สิริเกษมลิศ ผอ.สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น ถือเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เพื่อทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ5สถาบันการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิจัยพัฒนา และการจัดการองค์ความรู้ ภายใต้กรอบความร่วมมือ ที่จะร่วมกันพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นไทย

ร่วมกันจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดประสบการณ์ และกระจายความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งทอและแนวโน้มการพัฒนาสิ่งทอในอนาคต ร่วมจัดประชุมวิชาการเฉพาะทางด้านสิ่งทอและแฟชั่น ในระดับประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการนำงานวิจัยทางด้านสิ่งทอและแฟชั่นสู่สากล ทั้งยังร่วมกันจัดทำวารสารทางวิชาการนานาชาติที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น เพื่อเป็นโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สากล

ด้าน ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวเสริมว่า ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี นำ3คณะร่วมในการลงนามความร่วมมือศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดร่วมมือ การพัฒนาร่วมกัน ในการขับเคลื่อนภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น ไสฟ์สไตล์

ผศ.ดร.สมหมาย  กล่าวอีกว่า และภายในงาน มทร.ธัญบุรี ยังได้จัดแสดงนิทรรศการเชิงวิชาการ โชว์ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นของทั้ง3คณะ และเชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังร่วมกันในครั้งนี้จะก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างเป็นรูปธรรม เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์และช่วยแก้ปัญหาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นไทยต่อไป โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.thaitextile.org

มธบ.ขนนวัตกรรมเวิร์คช้อปเรียนรู้ทักษะอยู่รอดโลกอนาคต

Published December 7, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/edu-health/403277?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=edu-health

มธบ.ขนนวัตกรรมเวิร์คช้อปเรียนรู้ทักษะอยู่รอดโลกอนาคต

7 ธันวาคม 2562 – 00:00 น.
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,เวิร์คช้อป,ปลุกไอเดีย,นวัตกรรม
เปิดอ่าน 18 ครั้ง

มธบ.ขนนวัตกรรมปลุกไอเดีย StartUp โชว์งาน Open House 2019 เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาร่วมเวิร์คช้อป ค้นหาตัวตนเรียนรู้ทักษะอยู่รอดโลกอนาคต

8 ธันวาคม 2562 CIBA_มธบ. ขนนวัตกรรมปลุกไอเดีย  StartUp โชว์ใน งาน Open House 2019 เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาร่วมเวิร์คช้อป ค้นหาตัวตนตามแนวที่ใช่คณะที่ชอบ พร้อมเรียนรู้ทักษะสำคัญในการอยู่รอดแห่งโลกอนาคต

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)  เปิดเผยว่า   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน Open House 2019 ภายใต้ธีม “The Future Survivor” โดยนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมงานจะได้เปิดประสบการณ์ค้นหาและเรียนรู้ทักษะสำคัญในการอยู่รอดแห่งโลกอนาคต กับ 6 วิทยาลัย และ 6 คณะ

พร้อมสัมผัสการเรียนการสอนจริงและเวิร์คช้อปจากทุกคณะ ในส่วนของ CIBA นอกจากด้านวิชาการแล้วยังจะเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้แนวคิดการเป็นสตาร์ทอัพจากเกมต่างๆ อาทิ  เกมไททานิค  ซึ่งจะเป็นการจำลองการโดยสารเรือไททานิค เป็นการท้าทายของผู้เล่นที่จะทราบผลว่าตนเองจะรอดหรือไม่ได้ในตอนท้ายของเกม สามารถดูได้จากการเลือกที่นั่งบนเรือ

เกมนี้มีการนำข้อมูลจริงของเหตุการณ์มาวิจัยและประยุกต์มาเป็นเกม ซึ่งสามารถอธิบายและปรับใช้ในเชิงธุรกิจได้ จากข้อมูลสามารถนำมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบในเชิงธุรกิจได้ว่าลูกค้ารายนี้ควรอนุมัติสินเชื่อหรือไม่อย่างไร หรือในมุมที่ว่าลูกค้ารายใดกำลังจะเปลี่ยนใจจากเราไปใช้บริการบริษัทคู่แข่งอย่างนี้เป็นต้น รูปแบบของเกม มีเหตุผลและรูปแบบวิธีคิดที่เหมือนกันเมื่อนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ โดยอาศัยจากข้อมูลของเหตุการณ์เรือไททานิคล่ม ซี่งเป็นทฤษฎีเดียวกันหมด

เป็นโมเดลง่ายๆ เรียกว่า “ต้นไม้แห่งการตัดสินใจ”  เป็นการนำ Machine learning ส่วนหนึ่งของAI มาใช้  นักเรียน นักศึกษา น่าจะรู้จัก ไททานิค  หลังจากเล่นเกมเสร็จพอรู้ผล ก็จะมีการสรุปให้เขาเห็นภาพ และจะค่อยๆอธิบายให้เข้าใจทฤษฎีว่า มันมีวิธีคิดวิธีเริ่มต้นแบบไหน โดยโยงเข้าสู่ธุรกิจจะทำให้เห็นภาพง่ายขึ้น

นอกจากนี้ยังมีเกมเป่ายิงฉุบ ซึ่งไม่เหมือนเกมธรรมดา เป็นโมเดลเดียวกับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ต้องรู้เขารู้เรา เป็นเรื่องของข้อมูลสถิติ โดยสองคนแข่งกัน แต่จะมีการให้ข้อมูลกับอีกคนด้านสถิติว่าหากเกมแรกแพ้เกมต่อไปต้องทำยังงัยต่อ ประเด็น คือ เราต้องการแสดงให้เห็นว่า ในการทำธุรกิจก็เหมือนกันใครมีข้อมูลมากกว่าคนนั้นได้เปรียบในการนำข้อมูลมาใช้เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง เรียกว่าจะเป็นการเป่ายิงฉุบที่มีสีสันมาก

ดร.ศิริเดชกล่าวด้วยว่า ภายในงานจะเน้นให้เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียน พยายามให้เขาเข้าใจในรูปแบบของการทำธุรกิจในเกมที่นำมายกตัวอย่างในงานนี้ นอกจากนี้ภายในงานจะมีการฝึกให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเขียนโปรแกรมอย่างง่ายในการสั่งงานหุ่นยนต์ทำงานด้านโลจิสติกส์เพื่อให้ทำงานสะดวกมากขึ้น ไม่ใช่แค่ในงานขนส่งเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้โรบอทด้านการตลาดได้เช่นกัน

อาทิ การเขียนโปรแกรมให้โรบอทแสดงท่าทางหรือทำงานด้านต่างๆเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คนให้มาสนใจในธุรกิจของเราได้ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น ถุงมืออัจฉริยะ อุปกรณ์ internet of thing (IOT) ที่ต้องสั่งงานด้วยเสียง พร้อมนี้ยังมีทุนการศึกษาและโปรโมชั่นมากมายตลอดงาน

“งาน Open House 2019”  พร้อมเปิดบ้านให้ชมตลอดทั้งวัน ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  นักเรียน นักศึกษาที่สนใจร่วมงานได้ฟรี  ลงทะเบียนออนไลน์ร่วมงานก่อนใครได้ที่ https://openhouse.dpu.ac.th/ สอบถามรายละเอียดโทร. ต่อ 560, 722

ผลวิจัย OECD พิสูจน์ชัดเด็กเรียนรู้ปฐมวัย ทำคะแนน PISA ได้ดี

Published December 7, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/edu-health/403179?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=edu-health

ผลวิจัย OECD พิสูจน์ชัดเด็กเรียนรู้ปฐมวัย ทำคะแนน PISA ได้ดี

6 ธันวาคม 2562 – 19:36 น.
ผลวิจัยOECD,กสศ,เด็กปฐมวัย,คะแนน PISA
เปิดอ่าน 48 ครั้ง

เผยผลวิจัย OECD พิสูจน์ชัด เด็กที่ทำคะแนน PISA ได้ดีสัมพันธ์กับประสบการณ์เรียนรู้ช่วง ปฐมวัย ด้านกสศ. เผยไทยมีเด็กนอกระบบก่อนวัยเรียน ราวร้อยละ 10 เตรียมขยายทุน

6 ธ.ค.2562-เผยผลวิจัย OECD พิสูจน์ชัด เด็กที่ทำคะแนน PISA ได้ดี สัมพันธ์กับประสบการณ์เรียนรู้ช่วง ปฐมวัย ด้านกสศ. เผยไทยมีเด็กนอกระบบก่อนวัยเรียน ราวร้อยละ 10 เตรียมขยายทุนเสมอภาคช่วยเหลือเด็กอนุบาลในครอบครัวยากจน 1.5 แสนคน ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำที่ต้นทาง หากแปรญัตติเพิ่มงบประมาณที่ถูกตัดลดได้ ขณะที่ผลสำรวจความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กอ.2–อ.3 นำร่อง 5 จังหวัดพบ ด้านภาษาและเลข ในพื้นที่ห่างไกลและยากจน เหลื่อมล้ำสูง เด็กหางแถวถูกทิ้งไว้ข้างหลัง คะแนนต่ำเกณฑ์มีมาก

ดร.ไกรยส  ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวว่า จากข้อมูลการวิเคราะห์ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พบว่า เด็กปฐมวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนวัยเรียน อายุ 3-5 ปี  เป็นช่วงที่สำคัญอย่างมาก ส่งผลต่อแนวโน้มสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ

เนื่องจากปัจจุบันเด็กนอกระบบการศึกษาในช่วงก่อนวัยเรียนยังมีสัดส่วนสูงราวร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับประชากรวัยเดียวกัน ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นใน 4 ภูมิภาคพบว่า ครอบครัวที่มีฐานะยากจนซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง และทำงานอยู่ต่างถิ่น จะนำบุตรหลานเข้าเรียนระดับอนุบาลล่าช้าหรือไม่ได้เข้าเรียน ทำให้เด็กเหล่านี้เสี่ยงต่อการมีพัฒนาการด้านต่างๆที่ล่าช้า ไม่ทันเพื่อนตั้งแต่ชั้น ป.1 ซึ่งช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านพัฒนาการนี้หากไม่ได้รับการค้นพบ และแก้ไขได้ทันเวลา จะมีแนวโน้มแย่ลงในอนาคต จนส่งผลต่อผลการเรียน ทักษะการอ่านออกเขียนได้ และความเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในที่สุด

ดร.ไกรยส กล่าวว่า  จากสถานการณ์ดังกล่าว กสศ.และสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงร่วมกันพัฒนาเครื่องมือสํารวจสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยหรือ School Readiness Survey (SRS) ระดับจังหวัดขึ้น เพื่อเป็นกระจกสะท้อนสถานการณ์ด้านพัฒนาการและความพร้อมของเด็กปฐมวัยก่อนเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ อายุ 5-6 ปี  ทั้งในแง่ของสถานการณ์ปัญหาเด็กยังไม่เข้าเรียนอนุบาล และระดับพัฒนาการที่สำคัญด้านต่างๆ ของเด็กวัยนี้ ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจ SRS จะช่วยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ กำหนดแนวทางผลักดันให้เด็กเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย ตลอดจนสะท้อนผลลัพธ์คุณภาพการเรียนรู้ ช่วงปฐมวัยว่าได้เตรียมเด็กให้พร้อมจะก้าวเข้าสู่ประถมศึกษาเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กชายขอบ และกลุ่มเด็กด้อยโอกาสทางสังคม เช่น เด็กที่มาจากครอบครัวยากจน

ดร.ไกรยส กล่าวว่า SRS จะเป็นเครื่องมือทางวิชาการและพัฒนาข้อเสนอนโยบายที่ช่วยแก้ปํญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยจะปิดช่องว่างปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ต้นเหตุและต้นทางก่อนที่เด็กจะเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อมีความพร้อมตั้งแต่ปฐมวัยจะช่วยให้เด็กมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียน มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จทางการศึกษา

และพฤติกรรมทางบวกของเด็กในระยะยาว ตัวอย่างการศึกษาในประเทศบราซิล จาไมก้า และฟิลิปปินส์ พบว่า 2 ใน 3 ของเด็กที่มีความพร้อมในการเข้าสู่โรงเรียนของเด็กปฐมวัยและได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในอัตราที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมการสำรวจนี้ การศึกษาในกัวเตมาลาและแอฟริกาใต้พบว่าเด็กปฐมวัยที่มีความพร้อมฯ สูงกว่าจะมีผลการเรียนและความสามารถในการเรียนรู้ดีกว่า เช่น ทักษะการอ่าน และ การคิดคำนวณ เช่นเดียวกับกัมพูชา เครื่องมือนี้ช่วยลดจำนวนเด็กทิ้งการเรียนกลางคัน เมียนมาร์ ช่วยให้อัตราเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 13 เนปาล ช่วยลดอัตราการเรียนซ้ำชั้นของเด็กในระดับประถมศึกษา

“เด็กปฐมวัยถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐให้จัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างเสมอภาค โดยได้บัญญัติเอาไว้ในมาตรา 54 ให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามีบทบาทสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยในครอบครัวที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพได้จนสำเร็จการศึกษาตามศักยภาพและความถนัดของแต่ละคน โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม

เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย หลักฐานเชิงประจักษ์ที่นำเสนอโดยนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ศาสตราจารย์ James J. Heckman จาก University of Chicago ชี้ให้เห็นว่าการลงทุนในเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมดีที่สุดในระยะยาว7-12 เท่า ซึ่งนอกจากการใช้เครื่องมือ SRS ใน 5 จังหวัดนำร่องแล้ว ในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการ กสศ.ได้ขยายผลการดำเนินงานตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ สนับสนุนทุนเสมอภาคที่จะช่วยป้องกันเด็กหลุดออกนอกระบบให้ครอบคลุมนักเรียนยากจนพิเศษระดับชั้นอนุบาลในสังกัด สพฐ. อปท. ตชด. ให้ครอบคลุม 77 จังหวัด ราว 1.5 แสนคน อย่างไรก็ตามการที่จะสามารถช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ได้หรือไม่นั้น ต้องรอการพิจารณางบประมาณปี 2563 นี้ ว่ากสศ. จะสามารถแปรญัตติเพิ่มงบประมาณในส่วนที่ถูกตัดลดได้หรือไม่”

ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา กสศ.  กล่าวว่าจากการเก็บข้อมูลขององค์กร OECD ผ่านทางการทดสอบ PISA ที่ผ่านมาในปี 2018 และ 2015 พบว่าประเทศที่เยาวชนกลุ่มอายุ 15 ปี สามารถทำคะแนนได้ดี มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับจำนวนปีที่ใช้ในการเข้าเรียนในระดับปฐมวัย รายงานของ PISA พบว่าสัดส่วนของนักเรียนอายุ 15 ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน ในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน มีความสัมพันธ์กับจำนวนปีที่ขาดโอกาสในการเข้าเรียนในระดับปฐมวัยอย่างชัดเจน ผู้ที่ได้เรียนปฐมวัยเพียง 1 ปีหรือน้อยกว่านั้น จะมีผลสัมฤทธิ์ที่ต่ำกว่าผู้ที่มีโอกาสได้เรียน 2-3 ปีขึ้นไปเป็นอย่างมาก และเรื่องนี้มีความสัมพันธ์กับเศรษฐานะของครอบครัวด้วย

นั่นคือหากครอบครัวอยู่ในกลุ่มด้อยโอกาสทางเศรษฐานะ จะยิ่งมีโอกาสในการเข้าเรียนระดับปฐมวัยที่น้อยลง ดังนั้นภาครัฐจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมุ่งช่วยเหลือครอบครัวของเด็กเล็กที่อยู่ในกลุ่มที่มีความยากลำบากทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ได้มีโอกาสในการเข้าเรียนในระดับปฐมวัยเพื่อผลในระยะยาว นอกจากนั้น จากกรณีศึกษาของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเยาวชน เช่น ฟินแลนด์ เอสโตเนีย หรือประเทศอื่นๆ ที่มีรัฐสวัสดิการที่ดี ภาครัฐล้วนให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดการศึกษาในระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพและทั่วถึง ทั้งโดยการจัดให้มีศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพของรัฐ หรือการสนับสนุนภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมจัดการ

รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เปิดเผยว่า ผลสำรวจ SRS พื้นที่นําร่อง 5 จังหวัด ครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาค ได้แก่  เชียงใหม่ กาญจนบุรี ศรีสะเกษ ระยอง และภูเก็ต ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนอายุ 5-6 ปี จำแนกเป็น ระดับชั้นอนุบาล 2 จำนวน 1,149 คน และชั้นอนุบาล 3 จำนวน 1,309  คน  รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 2,885 คน ทั้งโรงเรียนระดับอำเภอเมือง  โรงเรียนในอำเภอกลุ่มความยากจนระดับน้อย จนถึงระดับมากที่สุด พบว่า เด็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีความขัดสนมากกว่าและครอบครัวที่เคยมีปัญหาอาหารไม่เพียงพอแก่การบริโภค ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่จะมีความพร้อมด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทยต่ำกว่าเด็กกลุ่มอื่น ประเด็นนี้น่าจะบ่งบอกว่า เด็กที่เกิดในครอบครัวที่ขาดโอกาสมักจะมีพัฒนาการที่ช้า

นอกจากนี้ หากเราให้ความสำคัญกับจำนวนเด็กหางแถว (เด็กที่มีระดับคะแนนไม่ถึงร้อยละ 25  ของคะแนนเต็ม) ในแต่ละพื้นที่มากกว่าระดับคะแนนเฉลี่ย พบว่า มีเด็กปฐมวัยบางส่วนที่มีระดับความพร้อมด้านความเข้าใจในการฟังค่อนข้างต่ำ (มีระดับคะแนนไม่ถึงร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม)  ซึ่งจังหวัดที่มีปัญหาส่วนนี้ค่อนข้างมากคือ เชียงใหม่ ร้อยละ 10.6 ศรีสะเกษ ร้อยละ 7.3 กาญจนบุรี ร้อยละ 6.1 ส่วนระยองและภูเก็ต มีปัญหานี้เพียงเล็กน้อย  ร้อยละ 3.4  และ ร้อยละ 1.4 ตามลำดับ   หากเจาะลึกไปที่ 3 จังหวัดแรกที่มีปัญหามากที่สุด จะพบว่า ว่าเด็กกลุ่มนี้อยู่ในอำเภอที่ห่างไกล เช่น แม่อาย  ฝาง จอมทอง  ทองผาภูมิ หนองปรือ ราษีไศล  ขุนหาญ

ส่วนความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ มีเด็กปฐมวัยจำนวนไม่น้อยที่มีระดับความพร้อมด้านการรู้จักตัวเลขและด้านการแปลงรูปในใจ ค่อนข้างต่ำ โดยสัดส่วนของเด็กปฐมวัยที่มีระดับความพร้อม ด้านการรู้จักตัวเลข ไม่ถึง 25 คะแนน มากที่สุดคือ เชียงใหม่ร้อยละ 13.9 ศรีสะเกษ ร้อยละ 13.7 กาญจนบุรี ร้อยละ 11.2 ระยองร้อยละ 10.6 และภูเก็ต ร้อยละ 9.8 ด้านการแปลงรูปในใจ ส่วนใหญ่มีเด็กที่มีคะแนนไม่ถึง 25 คะแนนในสัดส่วนที่สูงมาก ศรีสะเกษ ร้อยละ 28.1 เชียงใหม่ ร้อยละ 27.3 กาญจนบุรี ร้อยละ 21.1 ระยอง ร้อยละ 16 และภูเก็ต ร้อยละ 8

“เนื่องจากปัญหาของการศึกษาที่สำคัญคือ การที่มีเด็กที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ไม่ใช่ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเพียงไม่กี่คะแนน ดังนั้น การรายงานผลโดยใช้สัดส่วนเด็กหางแถว (มีระดับคะแนนไม่ถึงร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม) จะทำให้เราได้รู้ว่าพื้นที่ไหนมีเด็กหางแถวหรือมีเด็กนักเรียนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังมากเป็นพิเศษ และช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความเอาใจใส่กับพื้นที่ที่มีสัดส่วนนักเรียนหางแถวที่สูงเป็นพิเศษ นักวิจัยเชื่อว่า การสำรวจข้อมูลความพร้อมฯ ของเด็กปฐมวัยและการรายงานผลคะแนนในลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงนโยบายระดับพื้นที่ เพราะสามารถชี้เป้าหมายพื้นที่ที่มีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสูง ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  โดยควรสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงการสนับสนุนที่มุ่งเป้าไปที่ตัวเด็ก” ดร.วีระชาติกล่าว

สพฐ.สั่งย้ายครูชายตบเด็กมาช่วยราชการ

Published December 7, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/edu-health/403168?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=edu-health

สพฐ.สั่งย้ายครูชายตบเด็กมาช่วยราชการ

6 ธันวาคม 2562 – 19:00 น.
นายอำนาจ วิชยานุวัติ,ครูชาย,ครูชายตบหัวเด็ก,เขตพื้นที่
เปิดอ่าน 227 ครั้ง

เลขาธิการ กพฐ. เผยสั่งย้าครูชายตบนักเรียนหญิง ออกจากพื้นที่โรงเรียน ให้มาช่วยราชการที่เขตพื้นที่แล้ว ระบุรมว.ศธ.กำชับให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

จากกรณีที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก “กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท” โพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะครูผู้ชายโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ตบศรีษะนักเรียนหญิง เพียงเพราะสาเหตุมาจาก ครูชายเรียกชื่อเด็กแล้วไม่ตอบ

ครูชายคนดังกล่าวยังใช้สรรพนาม ในการเรียนนักเรียนด้วยถ้อยคำหยาบคาย ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมในฐานะเป็นพ่อพิมพ์ของชาติ อีกทั้งพฤติกรรมของครูคนดังกล่าว ยังมีนักเรียนหลายคนออกมาแฉว่าถูกตบศรีษะเหมือนกัน เพราะครูชายขานชื่อแล้วไม่ตอบรับ ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ขณะนี้ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้มอบหมายเจ้าหน้าที่จากศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงพื้นที่จังหวัดอุดรราชธานี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด

” แต่ในเบื้องต้น ผมได้มีคำสั่งย้ายครูชายคนดังกล่าว ออกจากโรงเรียนที่เกิดเหตุแล้ว พร้อมกับมีคำสั่งให้ครูชายคนนี้ เข้ามาช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว “เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า พร้อมกันนี้ ได้รายงานนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) ให้รับทราบแล้ว ซึ่งรมว.ศธ.ได้กำชับให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยหลังจากนี้จะรายงานข้อสรุปให้รมว.ศธ.รับทราบต่อไป

ดัน ‘อาชีวะอินเตอร์’ ผุดในพื้นที่ อีอีซี

Published December 7, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/edu-health/403161?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=edu-health

ดัน ‘อาชีวะอินเตอร์’ ผุดในพื้นที่ อีอีซี

6 ธันวาคม 2562 – 18:30 น.
ดัน อาชีวะอินเตอร์,อีอีซี,บอร์ดกพอ
เปิดอ่าน 61 ครั้ง

มติบอร์ดกพอ.เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางอีอีซีโมเดล ระบุ ผู้ประกอบการร่วมพัฒนาหลักสูตร ผลักดันสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ 12 แห่งเป็น”อาชีวะอินเตอร์”

การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 11/2562 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ กพอ. เป็นประธาน ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ได้รับทราบ และพิจารณาความก้าวหน้า การดำเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (อีอีซี) มีรายละเอียดที่สำคัญ โดยที่ประชุมได้มีมติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางอีอีซี โมเดล ดังนี้

      อ่านข่าว :  เปิด6ยุทธศาสตร์น้ำ สนองพื้นที่”อีอีซี”         

บอร์ดกพอ. เห็นชอบความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

4.1 ความคืบหน้าการพัฒนาบุคลากรในอีอีซี ใน 2 ปี โดยใช้หลักการ Demand Driven มี 2 รูปแบบ

1.) EEC Model Type A : เอกชนร่วมจ่าย 100%

มีสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่เข้าร่วม 12 สถาบัน โดยปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาในระบบ 1,117 คน และมี MOU ร่วมกับผู้ประกอบการในอีอีซี พัฒนากำลังคนทั้งในระดับอาชีวะและปริญญาตรี จำนวน 44,000 คน

2.) EEC Model Type B เอกชนร่วมบ้าง 10-50%

ผู้ประกอบการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนรู้บางส่วน และรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน แต่ไม่ประกันการจ้างงาน โดยกลุ่มนี้มีการผลิตกำลังคนใน 36 วิทยาลัย รวม 5,100 คน และจะขยายให้ครอบคลุม 48 วิทยาลัยในภาคตะวันออก

4.2 แนวทางการสนับสนุนบัณฑิตอาสา เพื่อกระจายโอกาสสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างอนาคตให้บัณฑิตอาสาในพื้นที่ อีอีซี : เปิดรับสมัครคัดเลือกบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี จำนวน 120 คน เพื่อฝึกอบรม 2 เดือนและทำงานในพื้นที่ อีอีซี ของ 30 อำเภอ โดยทำงานร่วมกันระหว่าง ม.บูรพาและมหาลัยเครือข่าย ซึ่งคาดว่าจะได้บัณฑิตอาสารุ่นแรก ภายในเดือนมกราคม 2563 ประมาณ 30 คน จาก 3 จังหวัด ในอีอีซี

4.3 แนวทางการปรับฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนอาชีวศึกษา ในอีอีซี (อาชีวะอินเตอร์) พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐในพื้นที่ อีอีซี จัดการเรียนแบบ Content Language Integrated Learning (CLIL) เพื่อยกระดับศักยภาพของนักเรียนให้ทัดเทียมสากล สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพได้อย่างมั่นใจ และทำงานได้ค่าตอบแทนสูง

PISA สะท้อนคุณภาพการศึกษาไทย

Published December 7, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/edu-health/403007?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=edu-health

PISA สะท้อนคุณภาพการศึกษาไทย

6 ธันวาคม 2562 – 11:25 น.
PISA,ห้องเรียน,การเรียนรู้่
เปิดอ่าน 222 ครั้ง

PISA สะท้อนคุณภาพการศึกษาไทย ปรับห้องเรียน การประเมิน เปลี่ยนการเรียนรู้

หลังจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (โออีซีดี) ได้ประกาศผลคะแนนโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) อายุ 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 ปี

โดยจะวัดประเมินนักเรียนทั้ง 3 ด้าน คือ ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่ง PISA 2018 มีนักเรียนเข้าร่วมการประเมินประมาณ 6 แสนคน ถือว่าเป็นตัวแทนของนักเรียนอายุ 15 ปี จำนวนประมาณ 32 ล้านคนทั่วโลก จาก 79 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ สำหรับประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทำหน้าที่เป็นศูนย์แห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดสอบเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 มีนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 8,633 คน จาก 290 โรงเรียนในทุกสังกัดการศึกษาเข้าร่วมการประเมินในรอบนี้

จากผลการประเมิน PISA 2018 พบว่า ประเทศที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกในด้านการอ่าน ซึ่งเป็นด้านที่เน้นในรอบการประเมินนี้ ได้แก่ จีนสี่มณฑล สิงคโปร์ มาเก๊า ฮ่องกง และเอสโตเนีย

ส่วนผลการประเมินของประเทศไทย นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในด้านการอ่าน 393 คะแนน (ค่าเฉลี่ยโออีซีดี 487 คะแนน) คณิตศาสตร์ 419 คะแนน (ค่าเฉลี่ยโออีซีดี 489 คะแนน) และวิทยาศาสตร์ 426 คะแนน (ค่าเฉลี่ยโออีซีดี 489 คะแนน) เมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2015 พบว่า ด้านการอ่านมีคะแนนลดลง 16 คะแนน ส่วนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเพิ่มขึ้น 3 คะแนน และ 4 คะแนน ตามลำดับ

  นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ผลคะแนน PISA ครั้งนี้สะท้อน 4 ประเด็นสำคัญคือ 1.ตลอดหลายปีการจัดการศึกษาของไทยเมื่อเทียบระดับสากลอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำและมีแนวโน้มว่าจะต่ำลงอีก โดยเฉพาะการอ่าน ซึ่งอยากให้ผู้ที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประเมินตนเองว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ นโยบายการศึกษาทำให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้นจริงหรือ เพราะเท่าที่ติดตามดูเหมือนศธ.จะรู้สึกภูมิใจกับความล้มเหลวที่เกิดขึ้น และไม่ได้เข้าใจสถานการณ์การศึกษาไทยที่จมปลักอยู่กับที่เกือบ 20 ปี

สมพงษ์ จิตระดับ

2.การอ่าน เป็นสาระสำคัญและเป็นปัญหาตั้งแต่เด็กประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ที่ผ่านมามีนโยบายการอ่านเป็นระยะ แต่ขาดความชัดเจน เอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่อง เด็กไทยอ่านไม่คล่อง จับใจความไม่ได้ คิดวิเคราะห์ไม่ได้ ศธ.ต้องมีนโยบายชัดเจนไม่ใช่เพียงบอกว่าจะทำให้การอ่านดีขึ้นโดยเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลง เพราะที่ผ่านมาก็พูดแบบนี้แต่ไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ด้านคะแนนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของไทยย่ำอยู่กับที่ แต่ประเทศที่เคยล้าหลังกว่าไทยตอนนี้กลับคะแนนดีขึ้น ประเทศต่างๆ มีการปฏิรูปประเทศและปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมกัน

3.การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ของเด็กที่ต่ำเหมือนเดิม ทำให้เห็นว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเรียนรู้ ซึ่งเข้าใจว่าเป็นโจทย์ยากและซับซ้อน แต่เรื่องนี้ ศธ.ต้องทำให้เกิดขึ้น เพราะถ้าไม่ทำเรื่องนี้จะไม่เกิดการพัฒนาคน และ 4.ผลคะแนน PISA เป็นตัวบ่งชี้ว่าการศึกษาไทยย่ำอยู่กับที่ ขณะที่ประเทศล้าหลังกว่าไทยยังทำให้คะแนนเด็กดีขึ้นได้ ควรมีนโยบายที่เป็นรูปธรรมขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติจริงๆ

กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ

ด้าน น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จากผลคะแนน PISA แสดงให้เห็นว่าตลอด 9 ปี ที่มีการพัฒนาการศึกษาไทยไม่เป็นผล และมีความเหลื่อมล้ำสูง เพราะยังมุ่งเน้นจัดสรรทรัพยากรให้แก่เด็กที่มีโอกาสมาก เรียนอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่ มีครู มีอุปกรณ์พร้อมได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ส่วนโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง กลับไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร แตกต่างจากประเทศสิงคโปร์ที่จะส่งครูที่เก่งที่สุดไปสอนโรงเรียนที่นักเรียนขาดโอกาสมากที่สุด

“สิ่งที่น่ากังวลที่สุด คือ เรื่องการอ่าน เพราะการอ่านถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ทุกเรื่อง แต่เด็กไทยกลับไม่สามารถอ่านจับใจความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าใจพื้นฐานการอ่าน ว่าอ่านเพื่ออะไร คิดต่อยอดจากสิ่งที่อ่านได้หรือไม่ และอ่านอย่างเข้าใจ คิดวิเคราะห์ได้หรือไม่ ไม่ใช่อ่านเพื่อท่องจำ ที่สำคัญควรปรับห้องเรียน ซึ่งเชื่อว่าครู ผอ.โรงเรียนทุกคนอยากให้เด็กมีคุณภาพ อ่านออก คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็น แต่ด้วยรูปแบบการประเมินทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้ ควรวางรูปแบบการประเมินครูใหม่ ที่เอื้อให้ครูจัดการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้แก่เด็ก” น.ส.กุลธิดา กล่าว

อำนาจ วิชยานุวัติ

การยกระดับคะแนน PISA การเรียนรู้ของเด็กไทยควรเป็นความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน และนโยบายของ ศธ.ต้องเอื้อมากที่สุด อย่าเอาเพียงติวเพื่อหวังยกอันดับ

ตบท้ายด้วย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่าภาพรวมคะแนน PISA ทำให้เห็นว่าการอ่านของเด็กไทยตกลง และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดังนั้น การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ในส่วนการอ่านจะมีกระบวนการส่งเสริมการอ่านอย่างเข้มข้นมากขึ้น และไม่ใช่เพียงการอ่านออกเขียนได้เท่านั้น เพราะเรื่องนี้ สพฐ.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอยู่แล้ว แต่ต้องเป็นการอ่านวิเคราะห์ โดยได้มอบหมายให้ทางทีมสำนักทดสอบทางการศึกษาของสพฐ.ไปวิเคราะห์เรื่องการอ่านว่าต้องพัฒนาเพิ่มเติมการอ่านแล้ววิเคราะห์อย่างไรได้บ้าง เช่น อาจจะให้มีการจัดสอบข้อสอบแบบอัตนัยมากขึ้น ในชั้นเรียนต้องให้เด็กอ่าน เขียนบทความ เรียงความ เพิ่มการเล่าเรื่องมากขึ้น อ่านแล้วนำมาเล่าให้เพื่อนฟังพร้อมแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น เนื่องจากการอ่านเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ต้องเสริมเรื่องการเขียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ อ่านแล้วคิดวิเคราะห์ได้ของเด็กด้วย

อย่างไรก็ตาม ผลคะแนน PISA ปีนี้ จะช่วยให้ศธ. สพฐ.ได้แนวคิดในการจัดทำสื่อการอ่านในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมามีอยู่แล้วแต่อาจไม่เพียงพอ จะใช้เทคโนโลยีสามารถทำให้เด็กได้อ่านคิดวิเคราะห์ อ่านแล้วจับใจความได้ เข้าใจเนื้อเรื่องผ่านสื่อต่างๆ ที่เด็กเข้าถึงได้ทุกที่

ใต้ร่มราชมงคล น้อมนำแนวทางคนในชุมชนให้กินดีมีสุข

Published December 6, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/edu-health/402976?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=edu-health

ใต้ร่มราชมงคล น้อมนำแนวทางคนในชุมชนให้กินดีมีสุข

6 ธันวาคม 2562 – 00:15 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรวิโรจน์ ลิ้มไขแสง,ใต้ร่มราชมงคล,ศพิเศษ ดรสุรเกียรติ เสถียรไทย
เปิดอ่าน 51 ครั้ง

“สุรเกียรติ”เปิดนิทรรศการใต้ร่มราชมงคล ชูนำระบบของการศึกษาเข้าไปช่วยพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนให้กินดีมีสุข

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับ มทร.อีสาน จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่10ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

อ่านข่าว:นักท่องเที่ยว ชมหุ่นฟางโคราช สุดปัง ตกวันละหมื่น

โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดนิทรรศการและเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จากสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น และนิทรรศการจากหน่วยงานร่วมสนองพระราขชดำริ ระหว่างวันที่29พฤศจิกายน ถึง5ธันวาคม2562ณ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง อ.หนองระเวียง จ.นครราชสีมา

ไฮไลท์สำคัญอย่างหนึ่งคือ นิทรรศการใต้ร่มราชมงคล ซึ่งเป็นการรวมผลงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรมและการจัดแสดงผลงานด้านยุทธศาสตร์9มทร. เพื่อขับเคลื่อนThailand 4.0 ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านแผนพัฒนากำลังคน การจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อมและเกษตรอาหาร การมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจดิจิตอล การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนด้านการกำหนดนโยบาย ได้เล็งเห็นศักยภาพของกลุ่มราชมงคล ในการมีบทบาทด้านการพัฒนาทรัพยากรไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ การถอดบทเรียน

และการรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีรอบตัวอย่างยั่งยืน ซึ่งเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง9แห่ง ได้นำผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชาวบ้านไทยมาร่วมจัดแสดงอย่างมากมาย กว่า40ผลงาน อาทิเช่น นวัตกรรมจากคราม ผลงานวิจัยด้านครีม และไหม นวัตกรรมไม้ดัด การจัดแสดงหุ่นฟาง และนวัตกรรมต่างๆ

ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวต่อว่า ภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ“ทรัพยากรไทย :ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นนิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ เวทีเสวนาของปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น การประชุมวิชาการของชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยากร อพ.สธ. ครั้งที่9ระหว่างวันที่30พฤศจิกายน จนถึง2ธันวาคม2562

การประชุมวิชาการของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระหว่างวันที่30พฤศจิกายน จนถึง5ธันวาคม2562และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และการแสดงของสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่มาจากทั่วประเทศ ที่ร่วมทำการแสดงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งวัน

รวมถึงการออกร้านจำหน่าย และการแสดงสินค้าOTOPและร้านขายของที่ระลึกต่างๆ และหุ่นฟางแมวสีสวาด ความสูงกว่า10เมตร นามว่าเทาเทาในเทศกาลหุ่นฟางโคราช ซึ่ง มทร.อีสาน อยากให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาครัฐและเอกชน ได้เห็นความหลากหลายของทรัพยากรไทย ตระหนักถึงการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน

โดยนิทรรศการจัดขึ้นทั้งภายในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5รอบ2เมษายน2558 และพื้นที่ศูนย์หนองระเวียง มทร.อีสาน นครราชสีมา ซึ่งงานนี้เป็นการเตรียมพร้อมจัดงานการประชุมทั้งระดับประเทศและโลก รวมถึงการจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของ มทร.อีสาน ในอนาคตครับ

“นิทรรศการใต้ร่มราชมงคล เป็น1นิทรรศการจัดแสดงผลงานที่เห็นได้ว่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนคนไทยอย่างแท้จริง ด้วยที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง9แห่ง ได้กระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย และมีการนำระบบของการศึกษาเข้าไปช่วยพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และให้ทุกคนในชุมชนได้รู้จักการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรที่มีค่าเหล่านี้สืบต่อปุถุชนในรุ่นต่อไปครับ” ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

ปลัดศธ.ทำบุญตักบาตร ‘วันพ่อ’

Published December 6, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/edu-health/402881?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=edu-health

ปลัดศธ.ทำบุญตักบาตร ‘วันพ่อ’

5 ธันวาคม 2562 – 13:20 น.
วันพ่อ,2562,วันพ่อ2562,ปลัดศธ,นายประเสริฐ บุญเรือง
เปิดอ่าน 95 ครั้ง

“ประเสริฐ บุญเรือง” ปลัดกระทรวงศึกษาฯ นำคณะผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทำบุญตักบาตร ‘วันพ่อ’ ที่สนามหลวง

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 – วันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย พสกนิกรทั่วหล้า ต่างน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงบำเพ็ญเพื่อความสุขของชาวไทยมายาวนาน

อ่านข่าว : ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัดศธ.) นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  กรุงเทพมหานคร ซึ่งปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร จากทุกภาคส่วนเป็นจำนวนมาก

%d bloggers like this: