โพสต์ทูเดย์

All posts tagged โพสต์ทูเดย์

วัดพระพิเรนทร์ วัดเล็กๆ แต่ผลิตบัณฑิตมาก

Published October 10, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

08 ตุลาคม 2560 เวลา 10:00 น…. อ่านต่อได้ที่ : https://www.posttoday.com/dhamma/519063

วัดพระพิเรนทร์ วัดเล็กๆ แต่ผลิตบัณฑิตมาก

วัดพระพิเรนทร์ วรจักร แม้จะเป็นวัดราษฎร์ วัดเล็กๆ แต่เป็นวัดที่ผลิตนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาไว้มาก เช่น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นต้น ถ้อยคำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนาที่พระธรรมรัตนดิลก (เชิด พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม พระอารามหลวง อธิบายและกล่าวถึงในพระธรรมเทศนา เรื่อง โสภณสังฆกถา ในงานบุรพาจารย์ของวัดพระพิเรนทร์ วันที่ 7 ต.ค. 2560 ซึ่งท่านเน้นว่าอดีตเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ เป็นพระเถระผู้นำ ประกอบด้วยเวสารัชชกรณธรรม หมายถึง ธรรมที่ทำความกล้าหาญ ธรรมเป็นเหตุให้เกิดความแกล้วกล้า บุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรม 5 ประการนี้ ย่อมเป็นผู้องอาจ แกล้วกล้า ไม่หวั่นไหวในการเข้าสู่สมาคมต่างๆ 1.สัทธา หมายถึง เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาและเหตุผล 2.สีล หมายถึง ความเป็นปกติ ความสงบเย็น รักษากายวาจาให้เรียบร้อย 3.พาหุสัจจะ หมายถึง ความเป็นผู้ศึกษามาก มีความรู้มีประสบการณ์มาก 4.วิริยารัมภะ หมายถึง การปรารภความเพียร ลงมือทำกิจด้วยความเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น 5.ปัญญา หมายถึง รอบรู้สิ่งที่ควรรู้ รู้ทั่วถึงเหตุและผล ถึงสิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำ จึงสามารถสร้างขึ้นมาได้พระธรรมรัตนดิลก (เชิด) วัดสุทัศน์ แสดงพระธรรมเทศนา

อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ นับแต่พระเทพคุณาธาร (ผล ชินปุตฺโต) อดีตเจ้าคณะภาค 8 พระเทพวิสุทธิโมลี (อุทัย อุทโย ป.ธ.9) อดีตรองเจ้าคณะภาค 3 มีคุณสมบัติดังกล่าว พร้อมกันนั้นก็ยกย่องเจ้าภาพ คือ พระครูภัทรกิตติสุนทร (พระมหาแถม) ที่กำหนดให้บำเพ็ญกุศลเป็นประจำทุกปี ว่ามีอัธยาศัยหนักแน่นผในคุณธรรม คือ ความกตัญญูกตเวที เจริญรอยในธรรมของพระพุทธศาสนาดังที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่า อะทาสิ เม อะกาสิ เม ญาติมิตตา สะขา จะ เม เปตานัง ทักขิณัง ทัชชา ปุพเพ กะตะมะนุสสะรัง นะ หิ รุณณัง วา เป็นอาทิ แปลความว่า เมื่อบุคคลอนุสรณ์ถึงคุณูปการที่บุคคลอื่นทำไว้แก่ตน ว่าท่านผู้นี้เคยให้สิ่งนี้แก่เรา หรือเคยทำอุปการคุณแก่เรา หรือเป็นญาติของเรา หรือเป็นมิตรของเรา หรือเป็นสหายของเรา ดังนี้แล้ว ควรให้ทักษิณาแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ดังนี้

ผู้ใดกอปรด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนดี มีความเจริญก้าวหน้า สมดังเถรภาษิตว่า นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญญูกตเวทิตา ความเป็นผู้กตัญญูรู้คุณที่ท่านทำแล้วแก่ตนและกตเวทีตอบแทนคุณ เป็นนิมิตหมายของคนดี เป็นสัปปุรุษ คณะเจ้าภาพนับว่าเป็นคนดีมี ความกตัญญูรู้คุณผู้มีอุปการะแก่ตน ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ ด้วยระลึกนึกถึงอดีตบุรพาจารย์ เจ้าอาวาส และผู้มีพระคุณต่อวัดวาอารามที่ได้ช่วยบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระพิเรนทร์นี้เจริญสวยงามน่ารื่นรมย์ เหมาะแก่การอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพระสงฆ์ เป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพสักการะของชาวพุทธตราบจนปัจจุบัน

วัดพระพิเรนทร์ เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน สร้างขึ้นในสมัยตอนปลายกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในราว พ.ศ. 2300

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ราว พ.ศ. 2379 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระพิเรนทรเทพ (ขำ อินทรกำแหง ณ ราชสีมา เจ้ากรมพระตำรวจหลวง บุตรชายเจ้านครราชสีมา (ทองอินทร์ อินทรกำแหง ณ ราชสีมา) ให้มาบูรณปฏิสังขรณ์ จึงตั้งนามว่า วัดขำเขมการาม ครั้งถึง พ.ศ. 2411 รัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงแปลงนามวัดให้ใหม่ว่า วัดขำโคราช ใช้มาถึง พ.ศ. 2430 จึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า วัดพระพิเรนทร์ ตามชื่อบรรดาศักดิ์ของเจ้าศรัทธาผู้บูรณปฏิสังขรณ์ และ พ.ศ. 2480 หลวงปู่ขุ่น หรือพระเทพคุณาธาร อดีตเจ้าอาวาส ได้ประกอบพิธียกป้ายวัดขึ้นสู่ซุ้มประตูด้านทิศที่ติดกับถนน วัดแห่งนี้จึงกลายเป็นที่รู้จักของพระพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป

วัดพระพิเรนทร์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2430 ปัจจุบันมีปูชนียวัตถุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสนาสนะครบถ้วนสมบูรณ์ อาทิ พระอุโบสถ ซุ้ม กุฏิสงฆ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน

วัดพระพิเรนทร์นั้น แม้จะเป็นวัดราษฎร์มิใช่พระอารามหลวงก็ตาม แต่เป็นวัดที่ผลิตนักปราชญ์ทั้งทางธรรมและทางโลกเป็นจำนวนมาก อาทิ พระเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) นักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงในยุคปัจจุบัน พระเทพสิทธิ
โกศล เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย และ พล.ต.ทองขาว พ่วงรอดพันธุ์ เป็นต้น ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเกิดมีได้ก็ด้วยอาศัยบารมีธรรมแห่งอดีตเจ้าอาวาสและบุรพาจารย์ผู้มีอุปการคุณทุกรูปที่ได้บำเพ็ญกันสืบต่อมา

พระครูภัทรกิตติสุนทร เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ กรวดน้ำอุทิศกุศล

ดังนั้น การจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นปุพพเปตพลีนั้น จัดว่าเป็นไปในส่วนการบูชา เพราะกิริยาที่ทำด้วยความเคารพนับถือนั้น ในอรรถกถามงคลสูตรท่านได้แสดงไว้ว่า การสักการะ การเคารพ การนับถือ การกราบไหว้ ชื่อว่า บูชาผู้ที่ควรแก่การบูชา

งานวันบุรพาจารย์ จัดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 อดีตนั้นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เมตตาเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ และเป็นประธาน ส่วนปีนี้สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดพิชยญาติการาม เมตตามาเป็นประธานจัดงาน และพระเทพสิทธิโกศล เจ้าคณะเขตป้อมปราบฯ ปทุมวัน วัดพลับพลาชัย (อุปสมบทเมื่อ พ.ศ. 2506 โดยมีพระเทพคุณาธาร เป็นอุปัชฌาย์) เป็นประธานฝ่ายศิษย์

วัดเล็กๆ แต่สร้างพระดี และคนดังไว้มาก

 

Advertisements

ห้องอาหารไดนาสตี้ นำความอร่อยสู่ใจกลางเมือง

Published October 10, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

10 ตุลาคม 2560 เวลา 11:00 น….. อ่านต่อได้ที่ : https://www.posttoday.com/travel/restaurant/518763

ห้องอาหารไดนาสตี้ นำความอร่อยสู่ใจกลางเมือง

ห้องอาหารจีนไดนาสตี้ ณ ที่ใหม่ยังคงคอนเซ็ปต์ในการเสิร์ฟอาหารจีนกวางตุ้งรสชาติดั้งเดิม โดยถอดแบบห้องอาหารจีนในตำนานชื่อเดียวกัน ซึ่งเปิดเมื่อปี 2526 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว มาเลย

เปิดสาขาแรก ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ต้อนรับนักธุรกิจ ครอบครัว และบรรดาคนรักอาหารจีนมานานหลายสิบปี วันนี้ห้องอาหารไดนาสตี้ขยับขยายสู่ใจกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ให้เหล่าเออร์บันนิสต้าที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารจีน ได้อิ่มหนำสำราญกัน ณ ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์

ณ ชั้น 24 ของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ บรรยากาศแตกต่างจากร้านฉบับออริจินัลตรงที่รอบๆ ข้างจะได้วิวตึกระฟ้าทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครแบบ 180 องศา รองรับได้ถึง 200 ที่นั่ง ทั้งยังมีบริการห้องวีไอพีส่วนตัว 5 ห้อง สำหรับแขกที่ต้องการความเป็นส่วนตัว หรือเลี้ยงสังสรรค์เฉพาะกลุ่ม ภายในตกแต่งแบบเอเชียร่วมสมัยมีความแตกต่างของทั้งสองธาตุ ไฟ และน้ำ เส้นโค้ง ตู้ปลาอควาเรียม ภาพโปร่งแสง

 

 

ที่นี่ได้เชฟก้องซุ่น แซ่เลียง ผู้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านการทำอาหารจีนกวางตุ้ง โดยเฉพาะการใช้ส่วนผสมที่มีความสดใหม่ และความพิถีพิถันในการปรุงอย่างมืออาชีพ มีการตกแต่งอาหารให้หรูหรา สวยงาม ประหนึ่งราวกับอาหารจีนที่ดีที่สุด ค้นพบความอร่อยและรสชาติระดับตำนานอาหารจีนกวางตุ้งดั้งเดิม และเมนูสุดประณีตในยุคจักรพรรดิ

อาหารจีนกวางตุ้งฝีมือเชฟก้องซุ่นแซ่เลียง มีทั้งเมนูอะลาคาร์ตถึง 102 เมนู ไม่ว่าจะเป็นอาหารเรียกน้ำย่อย อย่างสลัดกุ้ง ไดนาสตี้ ไก่แช่เหล้าแมงกะพรุนยำ ลิ้นเป็ดพะโล้ ซาซิมิกุ้งล็อบสเตอร์ และหมูหัน หรือจะเลือกเมนูจานเด็ดประจำห้องอาหารจีนไดนาสตี้ อย่างกุ้งมังกรผัดกระเทียม ผัดเต้าซี่ ผัดเสฉวน หรือผัดซอสเอ็กซ์โอ ขาห่านอบหม้อดิน หมูผัดซอสเอ็กซ์โอ เนื้อปลาเก๋าแดงผัดเปรี้ยวหวาน ข้าวผัดเศรษฐี รังนกแปะก๊วยกะทิตุ๋นในมะพร้าวอ่อนและอีกมากมาย

 

 

เมนูห้ามพลาดคือ เป๋าฮื้อสุดพิเศษ ประกอบด้วย สเต๊กเป๋าฮื้อเม็กซิกัน เป๋าฮื้อสด แผ่นขาห่านอบหม้อดิน เป๋าฮื้อสดทั้งตัวน้ำแดง เป๋าฮื้อออสเตรเลียน้ำมันหอยเห็ดหอม

มาที่ห้องอาหารจีน อะไรจะฟินเท่า รับประทานบุฟเฟ่ต์ติ่มซำแบบอิ่มไม่อั้น ทั้งของ นึ่ง ของทอด ของหวาน ของคาว ที่ยกขบวนมาให้อร่อยแบบพุงกางกว่า 60 รายการ อาทิ ขนมจีบแซลมอนนึ่งกระเทียมกับคาเวียร์ ปลาหิมะยัดไส้กุ้งนึ่งไข่ปลาคาเวียร์ เกี๊ยวกุ้งมังกรกับเห็ดชิเมจิตุ๋นยาจีน ปลาแซลมอนนึ่งเห็ดอิโนกิ ขนมจีบเนื้อปูนึ่งเห็ดชิเมจิ ขนมจีบหอยเชลล์ออสเตรเลีย ฮะเก๋าปลาทอง ผักหางหงส์ยัดไส้แมงกะพรุนนึ่ง กรรเชียงปูนึ่ง ก๋วยเตี๋ยวหลอดปูอลาสกา ขนมจีบปูนึ่งเห็ดชิเมจิ เปาะเปี๊ยะรังนกทอดไส้กุ้ง เผือกทอดไส้หอยเชลล์อลาสกา เปาะเปี๊ยะมะม่วงทอดไส้กุ้ง ฮ่อยจ๊อเซี่ยงไฮ้กุ้งทอด กู๋ไช่ทอดไส้หอยเชลล์อลาสกา และเมนูอื่นๆ อีกมากมาย

 

 

อูย ฟังชื่อแล้วต้องน้ำลายสอ แถมพกด้วยความซูฮก ที่แต่ละเมนูสร้างสรรค์ด้วยสุดยอดส่วนผสมที่เพิ่มความหรูหราให้กับติ่มซำแต่ละชิ้น ซึ่งแตกต่างจากร้านอาหารจีนทั่วๆ ไปอีกต่างหาก โดยแต่ละชิ้นทำสดๆ ใหม่ๆ ทุกวันกันเลย (ราคาบุฟเฟ่ต์ติ่มซำมื้อกลางวัน 850 บาท++/ท่าน)

ห้องอาหารจีนไดนาสตี้เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.30-14.30 น. สำหรับมื้อกลางวันและเวลา 18.00-22.30 น. สำหรับมื้อค่ำ โทร. 02-100-6255 หรืออีเมล : diningcgcw@chr.co.th &O5532;

 

มื้อนี้สุขภาพดี @ ดิไวน์

Published October 10, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

09 ตุลาคม 2560 เวลา 11:00 น…. อ่านต่อได้ที่ : https://www.posttoday.com/travel/restaurant/518759

มื้อนี้สุขภาพดี @ ดิไวน์

ห้องอาหารแห่งนี้ เปิดให้บริการแต่เช้าตรู่ด้วยเมนูขนมปังอบสดใหม่จากเตา พร้อมกับสารพัดเมนูไข่ตามต้องการ แถมยังมีผลไม้และผักสดไร้สารพิษให้ลิ้มลองอีกต่างหาก

มีโอกาสบินลัดฟ้ามาถึงภูเก็ต นับเป็นโอกาสดียิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นทริปเดินทางที่สนุกสนานแล้ว ยังรู้สึกมีสุขภาดีขึ้นเมื่อได้มาลิ้มลองอาหารจานสุขภาพที่ ห้องอาหาร ดิไวน์ (Divine) โรงแรม ธัญญปุระ รีสอร์ทสุขภาพและกีฬา จ.ภูเก็ต

เนื่องจากเป็นศูนย์สุขภาพและกีฬาในแต่ละเมนูจะถูกรังสรรค์ด้วยด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศจนออกมาเป็นเมนูที่อร่อย และยังเน้นถึงคุณค่าทางโภชนาการเพื่อคนรักการออกกำลังกายแบบเต็มๆ ซึ่งมีให้เลือกทั้งอาหารไทย อาหารเอเชีย อาหารตะวันตก อาหารเจ มังสวิรัติ รอว์ฟู้ด หรือแม้กระทั่งอาหารด่าง (Alkaline Food) และอาหารบำรุงสมอง

 

เชฟอ๊อด-สุริศร์ พลับทอง รองเชฟใหญ่ของโรงแรม ธัญญปุระ รีสอร์ทสุขภาพและกีฬา จ.ภูเก็ต โรงแรมที่มุ่งเสริมสร้างสมดุลในการใช้ชีวิต ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักกีฬาทุกระดับ พูดถึงอาหารที่ร้านให้ฟังอย่างน่าสนใจว่า

“เมนูของที่นี่เน้นถึงคุณค่าของโภชนาการ เพราะเป็นเมนูต้อนรับนักกีฬา หรือผู้ที่ดูแลสุขภาพมาเข้าพัก เราจะเลือกใช้วัตถุดิบปลอดสารพิษ อย่างพืชผักของโครงการหลวงและยังมีเมนูเจ เมนูรอว์ฟู้ดซึ่งเป็นอาหารที่ช่วยเพิ่มพลังให้กับชีวิต เป็นการปรับสมดุลให้กับร่างกาย” 

นอกจากจะมีเมนูสุขภาพให้ลิ้มลองแล้ว ที่นี่ยังเปิดคอร์สอบรมการทำเมนูสุขภาพอย่าง รอว์ฟู้ด ให้กับผู้สนใจอีกด้วย

 

วันนี้เรามาเริ่มต้นสุขภาพดีด้วยซูกินีลาซานญ่า (Zucchini Lasagna) ซูกินี พืชผักซึ่งประกอบไปด้วย วิตามินเอแมกนีเซียม โฟเลต โพแทสเซียม และฟอสฟอรัสนอกจากนี้พืชกลุ่มนี้ยังมีกรดไขมันโอเมก้าสูง ซิงก์ ไนอาซินและโปรตีนสูง

วิธีทำเริ่มต้นไล่เป็นชั้นเริ่มจากชั้นล่างซันดรายโปเตโต้ ต่อด้วยซูกินีสไลซ์ ราดด้วยซอสเพสโตร็อกเก็ตสูตรเฉพาะทางร้าน ปรุงรสด้วยเกลือหิมาลายัน น้ำมะนาว และมายองเนสสด ท็อปด้วยผักคะน้าซอย และตกแต่งจานด้วยมะเขือเทศ และเชอร์รี่

เมนูถัดมาไจแอนต์มัชรูมเบอร์เกอร์ (Giant Mushroom Burger) เมนูนี้อัดแน่นไปด้วยคุณประโยชน์จากวิตามินเอ ซี ดี บี 6 วิตามินบีรวมแมกนีเซียม แมงกานีส และโพแทสเซียม วิธีการทำคือใช้เห็ดหอมชิตาเกะอบแห้งนำมาทำแป้ง ส่วนไส้เบอร์เกอร์ทำจากมันหวาน เมล็ดฟักทอง พริกจาลาปิโนและเกลือ นำมาคลุกเคล้ากัน ออนท็อปด้วยอโวคาโด ผิวส้มแต่งด้วยผักอัลฟาฟ่า แล้วเสิร์ฟพร้อมด้วยผักอบแห้ง

 

ต่อด้วยอโวคาโดเซวิเช่ (Avocado Ceviche) นำผักโขม คะน้าสับ อัลมอนด์สับวอลนัตสับ แมกคาเดเมียสับ พร้อมด้วยน้ำมันเมล็ดเฮ็ม น้ำมันแอปริคอต น้ำมะนาว ออร์แกนิกแครนเบอร์รี่แห้ง คลุกเคล้าจนเข้ากัน ปรุงรสด้วยซอสมะนาว ตกแต่งด้วยอโวคาโด และมะเขือเทศ

เมนูนี้ก็น่าสนใจ ภูเก็ตแทงจี้สลัด (Phuket Tangy Salad) ทำจากทับทิมซึ่งเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีและโพแทสเซียมสูง ช่วยในการบำรุงผิวพรรณ เริ่มต้นด้วยการนำสับปะรด กะหล่ำปลี ซูกินี บีตรูต แครอต อโวคาโด หั่นสไลซ์แล้วนำมาคลุกเคล้ากัน นำไปวางบนจาน ตกแต่งด้วยอโวคาโด อัลฟาฟ่า และต้นอ่อนทานตะวันปรุงรสด้วยซอโชยุบรากก์ น้ำผึ้ง เกลือหิมาลายันน้ำมะนาว และโคโคนัทเคอร์รี่ซอส นำไปราดจะให้รสชาติมันเค็มออกเปรี้ยวนิดๆ

ตบท้ายด้วยรอว์โอ๊ตพิซซ่า (Raw Oat Pizza) นำเมล็ดแฟลกซ์มาตีให้เข้ากัน แล้วนำไปอบด้วยอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ประมาณ 6-8 ชั่วโมง จะเป็นแผ่นนำมาตัด ใส่หน้าซึ่งมีด้วยกัน 6 หน้า ด้วยซูซินี แครอต ฟักทอง บีตรูต บักวีต และเมล็ดทานตะวัน อร่อยและดีต่อสุขภาพทุกหน้าขอบอก

ดิไวน์ ธัญญปุระ รีสอร์ทสุขภาพและกีฬา จ.ภูเก็ต เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 06.30-22.30 น. โทร. 076-336-000 ต่อ 3512 

 

ไออุ่น สุกี้ยูนนาน อร่อยพุงกาง

Published October 10, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

08 ตุลาคม 2560 เวลา 11:00 น…. อ่านต่อได้ที่ : https://www.posttoday.com/travel/restaurant/518755

ไออุ่น สุกี้ยูนนาน อร่อยพุงกาง

ช่วงนี้ได้ยินข่าวว่าทางภาคเหนืออากาศเริ่มหนาวแล้ว อากาศหนาวเย็นทำให้นึกถึงอาหารที่ให้ความอบอุ่นกับร่างกาย ถ้าได้อยู่หน้าเตาแล้วกินสุกี้หม้อไฟคงจะสำราญและอบอุ่นไม่ใช่น้อย และหนที่ได้ไปเยือนดอยแม่สลองเมื่อไม่นานมานี้ ก็มีโอกาสได้ไปตามรอยสุกี้ร้านเด็ดที่ใครไปก็ต้องยกนิ้วให้ทั้งเรื่องความให้ใหญ่ให้เยอะ และความสดอร่อยของผัก นั่นก็คือร้าน ไออุ่น สุกี้ยูนนานจากตัวเมืองเชียงราย มุ่งหน้าไปทางดอยแม่สลอง ร้านอยู่ก่อนถึงดอยแม่สลองนอก ใกล้กับบ้านหอมหมื่นลี้

 

 

 

การจัดโต๊ะของร้านไออุ่น จะออกสไตล์จีน คือ เป็นโต๊ะกลมขนาดใหญ่ ทำให้ดูแล้วเหมาะที่จะเป็นร้านสำหรับมาเป็นกลุ่มใหญ่ เมนูเด่นของร้านไออุ่นคือสุกี้ยูนนาน ซึ่งจะแตกต่างจากสุกี้ทั่วไปตรงที่ มีส่วนผสมของฟองเต้าหู้ไข่ม้วน เผือก ไก่ดำ หน่อไม้แห้ง น้ำซุป เสิร์ฟมาแบบเต็มหม้อ นอกจากสิ่งที่อยู่ในหม้อแล้วยังมีผักที่เป็นเครื่องเคียงอีกหลายชนิด ปลอดสารพิษกินสดๆ ยังกรอบหวาน (ผักเบบี้คอสผักยอดถั่วลันเตา ผักกวางตุ้ง ตั้งโอ๋ ตังกุยผักฮ่องเต้ ผักกาดขาว เห็ดเข็มทอง ผักแขนงคะน้าดอย)

 

 

เครื่องเคราอื่นๆ ที่เพิ่มอรรถรสและทำให้มื้อนี้สนุกมากขึ้น ก็มีทั้ง มันอาลู เผือก หมูน้ำค้างเส้นบุก หมูผสมกับไข่แล้วชุบแป้งทอดหมูสดและหมูชิ้น ส่วนน้ำจิ้มทางร้านจัดมาเป็นน้ำจิ้มสุกี้ธรรมดา และพริกหมาล่าที่ให้รสเผ็ด วิธีผสมน้ำจิ้มก็คือถ้ากินเผ็ดก็ใส่พริกหมาล่าผสมกับน้ำจิ้มสุกี้เยอะหน่อย แล้วจากนั้นก็บีบมะนาวคนให้เข้ากัน เป็นอันว่าพร้อมกิน สุกี้ยูนนาน ชุดเล็กสุด ราคา 500 บาท ชุดนี้ล้อมวงประมาณ 3 คนอิ่มกำลังดี แต่สำหรับชุดใหญ่ชุดละ 2,000 บาทเหมาะที่จะกินด้วยกันหลายๆ คน สนุกด้วย อร่อยอีกต่างหาก

 

 

ร้านนี้นอกจากจะมีสุกี้แล้ว ยังมีเมนูอื่นๆ ที่เสิร์ฟมาเต็มโต๊ะ สำหรับนักกินสายแข็ง ต้องยอมแพ้ให้กับขาหมู-หมั่นโถว ที่คากิชุ่มฉ่ำกินกับหมั่นโถวนึ่งร้อนๆ ให้ความอบอุ่นได้ดีในหน้าหนาว เมนูเอกลักษณ์ที่ไปทางไหนก็เจอก็คือไก่ดำ เมื่อนำมาผัดขิงก็ให้รสชาติที่อร่อยไปอีกแบบ ขณะที่ผัดยอดมะระหวาน และปลาราดพริกสไตล์ยูนนานก็ทำให้มื้อนี้ไม่ได้มีแต่ของเผ็ดร้อน

ใครที่แวะมา แนะนำให้มากันเป็นกลุ่มจะคุ้มและสนุกกว่ามาเป็นคู่ เพราะจะได้มีเพื่อนเมาท์เพื่อนอิ่ม เดินพุงกางออกจากร้านไปหลายๆ คน ร้านเปิดทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น. ถ้าไม่มีโอกาสไปที่ จ.เชียงราย ไออุ่น สุกี้ยูนนานมาเปิดสาขาที่กรุงเทพฯ ให้ได้ตามไปลองแล้วอยู่ที่ลาดกระบังนี่เอง โทร. 08-9894-4580 หรือ 08-1828-4797 &O5532;

 

อีสานรสเด็ด นิตยาไก่ย่าง

Published October 10, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

07 ตุลาคม 2560 เวลา 11:00 น…. อ่านต่อได้ที่ : https://www.posttoday.com/travel/restaurant/518752

อีสานรสเด็ด นิตยาไก่ย่าง

ย้อนไปเมื่อ 18 ปีก่อน ร้านนิตยาไก่ย่าง เกิดขึ้นสาขาแรก ณ ถนนรัตนาธิเบศร์ โดย รวีรัตน์ ลักษณวิสิษฐ์ เจ้าตำรับไก่บ้านย่างรสอร่อย และได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้ามากๆ จนสาขาแรกที่จุคนได้เพียง 70 ที่นั่ง เริ่มเล็กไป จึงขยับขยายมาสาขาที่สองตรงสะพานพระนั่งเกล้า สถานที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิม จุคนได้ราว 270 ที่นั่ง พร้อมกับสาขาแรกที่ปิดไป ร้านสาขาสองนี้จึงกลายเป็นร้านแรกที่ยังคงเปิดอยู่

ปัจจุบันนิตยาไก่ย่างขยายสาขาไปมากกว่า 12 สาขา ยึดพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลักเพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของรสชาติอาหาร

ภเดช กันตจินดา ผู้บริหารร้านนิตยาไก่ย่าง ทายาทคนโตของรวีรัตน์ เล่าถึงแรงบันดาลใจในการทำร้านและการตั้งชื่อแบรนด์ของคุณแม่ว่า นำชื่อนิตยา มาจากชื่อของพี่สาว ซึ่งเรียกได้ง่ายกว่า และเป็นผู้สอนสั่งเรื่องการขยันทำมาหาเลี้ยงชีพ และที่เลือกทำร้านไก่ย่างและอาหารอีสาน เพราะคุณแม่ของเขาชื่นชอบมากเป็นพิเศษ

 

 

 

“คุณแม่ชอบทำไก่ย่างรับประทาน แต่ท่านเป็นคนจังหวัดนนท์ และมีเชื้อสายจีนด้วย แต่ชอบกินและชอบทำอาหารอีสาน เช่น ส้มตำ ต้มโคล้งอาหารอีสานในร้านทั้งหมดคุณแม่คิดสูตรเอง จึงได้รสชาติออกมาไม่อีสานแท้ๆ แต่ปรับให้มีรสชาติกลางๆ ไม่เผ็ดมาก ไม่ได้ใส่ปลาร้าเป็นต่อนๆ แถมยังปรุงสุก เพื่อให้คนเมืองอย่างเช่น คนนนทบุรีและคนกรุงเทพฯ ได้กินของถูกหลักอนามัย กินได้รสชาติกลางๆ”

ด้วยคุณแม่มีเสน่ห์ปลายจวัก รสชาติของอาหารจึงหายห่วง แต่ละสูตรคุณแม่ของเขาถือตะหลิวผัดทำเองทั้งหมด กว่าจะได้เมนูที่ลงตัวในแต่ละจานกว่า 170 เมนู สาขาแรกที่คุณแม่ของเขาบุกเบิกเป็นเพียงร้านตึกแถวเล็กๆ อยู่ลึกเข้าไปจากถนนใหญ่ จึงรองรับลูกค้าไม่ได้เต็มที่ คุณแม่ของเขาจึงเฟ้นหาโลเกชั่นใหม่บนถนนเส้นเดียวกัน แล้วปั้นรูปไก่ตัวใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าที่สาขา 2 เพื่อให้ผู้คนสะดุดตา สาเหตุที่ต้องขยับขยายร้านเพราะมีนักชิมชื่อดัง ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์มารับประทานแล้วชื่นชอบมากตั้งแต่สาขาแรกชื่อเสียงของนิตยาไก่ย่างยิ่งขจรขจายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ดังนั้นร้านเล็กๆ จึงไม่เพียงพอแล้ว

 

 

สำหรับเมนูขึ้นชื่อของนิตยาไก่ย่างไม่ว่าสาขาไหนก็คือ “ไก่ย่าง” อร่อยตรงใช้ไก่บ้านเนื้อพอประมาณ ไขมันน้อย นำไก่มาหมักกับเครื่องเทศหมักแบบจัดเต็ม เช่น กระเทียม รากผักชี พริกไทย เป็นต้น เสิร์ฟพร้อมกระเทียมเจียวเพิ่มความอร่อย และน้ำจิ้มรสหวานกับแจ่วรสชาติกลมกล่อม

“เมนูส้มตำไข่เค็ม” เสน่ห์อยู่ตรงสามารถควบคุมในการดองไข่เค็มให้มีรสชาติดี เวลาปรุงนำไข่เค็มมาคลุกกับน้ำส้มตำทำให้มีรสชาตินัวไปหมด “ห่อหมกหน่อไม้” ทางร้านเลือกหน่อไม้เกรดส่งออก หน่อไม้จึงมีความนุ่มไม่มีเสี้ยน “แกงลาวเห็ดเผาะไข่มดแดง” ซึ่งหากินยากมากๆ เห็ดเผาะหนึบนิดๆ รสชาติอร่อย   

 

 

เส้นทางนิตยาไก่ย่างสาขารัตนาธิเบศร์ ขับตรงมาจากแคราย ร้านจะอยู่ทางด้านซ้ายก่อนถึงสะพานพระนั่งเกล้า มีสัญลักษณ์ไก่ย่างอยู่หน้าร้าน มีที่จอดรถรองรับจำนวนมาก โทร. 02-969-7518-9 เปิดทุกวัน เวลา 10.30-21.30 น. ควรโทรมาจองก่อนล่วงหน้า ในช่วงเที่ยงและเย็น ส่วนเสาร์อาทิตย์ทั้งวันก็ควรโทรมาจองด้วยเช่นกัน &O5532;

 

เปปเปอร์ ลันช์ เสิร์ฟร้อนอร่อยสไตล์คุณ

Published October 10, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

07 ตุลาคม 2560 เวลา 09:58 น…. อ่านต่อได้ที่ : https://www.posttoday.com/travel/restaurant/518921

เปปเปอร์ ลันช์ เสิร์ฟร้อนอร่อยสไตล์คุณ

โดย อรวรรณ จารุวัฒนะถาวร

 อาหารญี่ปุ่นเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวไทยซึ่งก็มีหลากหลายประเภทและหลายแบรนด์ ครั้งนี้ขอเอาใจนักชิมที่ชอบอาหารจานร้อนกันบ้าง โดยเฉพาะคนที่ชอบเนื้อวัวยิ่งไม่ควรพลาด

 เปปเปอร์ ลันช์ (Pepper Lunch) เมนูบนจานร้อนลิขสิทธิ์เฉพาะจากญี่ปุ่น บริหารงานโดย บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป แบรนด์ที่หลายท่านเคยลองลิ้มกันมาแล้ว แต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยบอกเลยว่า มีโอกาสไปสัมผัสรสชาติกัน

สำหรับร้านที่แนะนำคือ สาขาสยามสแควร์วัน ชั้น 5 ย่าน ช็อป ชิม ของชาวกรุง

 ความเด่นโดดเริ่มตั้งแต่ก้าวเข้าร้านกันเลยทีเดียว เพราะภายในร้านตกแต่งเรียบง่ายมีความเป็นธรรมชาติ แต่ดูทันสมัยโดยใช้วัสดุที่ทำจากไม้และหินอ่อนบริเวณเคาน์เตอร์ เพื่อเติมเต็มการให้บริการอย่างเป็นกันเอง

บริเวณที่นั่งทานอาหาร ผนังร้านตกแต่งด้วยอิฐ 3 มิติ และภาพวาดสเกตช์ โต๊ะและที่นั่งได้ถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย

 ส่วนภายนอกตกแต่งด้วยกรอบกระจกที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งสไตล์ญี่ปุ่น และกลมกลืนไปกับโทนสีดำที่ดูทันสมัยโดดเด่นและแตกต่างจากร้านทั่วๆ ไป

สำหรับเมนูอาหารที่นี่มีให้เลือกทั้งเมนูข้าว เมนูเส้น และสเต๊ก ที่มีมากกว่า 40 รายการ ซึ่งที่นี่จะใช้เนื้อนำเข้าจากสหรัฐและเนื้อสเต๊กจากออสเตรเลียปรุงสดใหม่ ด้วยเครื่องปรุงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางร้าน ทุกท่านสามารถปรุงเมนูจานโปรดได้ตามความชอบ ด้วยซอสสูตรพิเศษ 2 สูตร คือ ซอสคาราคูชิ (รสชาติออกเค็ม) และซอสอามาคูชิ (รสชาติออกหวาน) ที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่น4

 สำหรับเมนูแนะนำถือว่าเป็นเมนูเด็ดที่ต้องลอง เช่น ข้าวเปปเปอร์จัมโบ้เนื้อ สุกียากี้หมู พาสต้าซีฟู้ด เดอะไจแอนด์ พรีเมียมสเต๊กบาร์บีคิวเนื้อและแฮมเบิร์ก ฯลฯ

ที่สำคัญคือทุกเมนูอร่อยจะเสิร์ฟบนจานร้อนที่สามารถคงรักษาความร้อนที่พอเหมาะได้นานถึง 20 นาที ทำให้สามารถอุ่นอร่อยไปกับเมนูอาหารจานโปรดได้จนถึงคำสุดท้าย

เปปเปอร์ ลันช์ เหมาะกับผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน และกลุ่มครอบครัวที่ทุกคนสามารถมานั่งกินนั่งชิล ในราคาที่ควักกระเป๋าจ่ายกันได้แบบสบายใจ

ปัจจุบันร้านเปปเปอร์ ลันช์ มีถึง 28 สาขา ก็ลองไปสัมผัสความอร่อยกับอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมกันเลยจ้า

 

จากยอดดอยสู่บ้านเรา มื้อเช้ากับวัตถุดิบจากโครงการหลวง : โยเกิร์ตพาร์เฟต์

Published October 10, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

06 ตุลาคม 2560 เวลา 13:48 น…. อ่านต่อได้ที่ : https://www.posttoday.com/travel/restaurant/518735

จากยอดดอยสู่บ้านเรา มื้อเช้ากับวัตถุดิบจากโครงการหลวง : โยเกิร์ตพาร์เฟต์

วิธีทำ

เรื่อง สีวลี ตรีวิศวเวทย์ภาพ Cookool Studio

ทิวเขาซ้อนกันไปมา โค้งคดเคี้ยวหลายต่อหลายขด เริ่มทำให้ผู้เขียนรู้สึกเวียนหัวบ้าง พี่คนขับปลอบใจว่าอีกแค่ไม่กี่ทิวเขาก็จะถึงที่หมายแล้ว ระหว่างทางพบป้ายสถานีเกษตรของโครงการหลวงเรื่อยมาตลอดทาง ถึงแม้ว่าทางขึ้นดอยจะชันแต่ถือว่าสบายขึ้นมากเพราะเป็นถนนคอนกรีต บางช่วงลาดยางเรียบไปตลอดทาง ต่างจากสมัยก่อนที่เป็นถนนบดอัด เละบ้าง หลุมบ้างสลับกันไป ทำให้สงสัยว่ากว่าที่แถบนี้จะเปลี่ยนจากไร่ฝิ่นกลายมาเป็นสถานีเกษตรในโครงการหลวงนั้นผ่านความยากลำบากมาขนาดไหน ทั้งปรับเปลี่ยนวิถีคนบนดอย ปรับปรุงเส้นทาง และปรับพื้นที่ให้เป็นสถานีเกษตรที่มีผลิตผลหมุนเวียนเพื่อหล่อเลี้ยงชุมชน จนมาถึงวันที่ร้านของมูลนิธิโครงการหลวงมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมาย ทั้งผลิตผลทางการเกษตรสดๆ จนไปถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป แบ่งเป็นหลายยี่ห้อทั้งของโครงการหลวงเอง รวมไปถึงตราดอยคำด้วย

สมัยก่อนราวๆ 20-30 ปีก่อน ผู้เขียน ซึ่งเป็นเด็กสาธิตเกษตรฯ มีคุณแม่เป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย ในแต่ละอาทิตย์มักจะมีกิจวัตรหลังเลิกเรียน ที่นอกเหนือจากซื้อนมเกษตรกลับมาแช่เย็นไว้ที่บ้าน เรามักจะไปซื้อผักสด ผักฤดูหนาว รวมถึงดอกไม้ที่ร้านดอยคำในมหาวิทยาลัยกันบ่อยๆ ถือเป็นหนึ่งในความทรงจำวัยเยาว์ มาวันนี้ร้านที่เรียกติดปากว่า “ดอยคำ” กลายเป็นร้านโครงการหลวง ชั้นวางของแน่นเต็มไปด้วยสินค้าน่าซื้อมากมาย ทั้งจากโครงการหลวงเอง รวมไปถึงสินค้าภายใต้ตราดอยคำ และโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

ผู้เขียนผู้เป็นแฟนประจำขาช็อปร้านโครงการหลวง ขอนำเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ซื้อบ่อยๆ เป็นผลิตภัณฑ์โปรด มาปรุงเป็นอาหารหลากหลายรูปแบบ ตอนที่เริ่มเขียนและรวบรวมวัตถุดิบ มองเห็นอย่างหนึ่งว่าสินค้าจากโครงการหลวงเมื่อนำมาทำอาหารเมนูต่างๆ ทั้งไทยและเทศ อาหารเกือบทุกเมนูจะออกไปในเชิงอาหารเพื่อสุขภาพโดยไม่ได้ตั้งเป้า เพียงแต่รูปแบบของวัตถุดิบสดใหม่ เน้นผักผลไม้เป็นหลัก แถมยังมีธัญพืชหลายชนิด เป็นไปตามหลักอาหารคลีน ที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ

ฉบับนี้จึงขอเริ่มด้วยมื้อเช้าเบาๆ กับ โยเกิร์ตพาเฟต์ โดยใช้โยเกิร์ตที่มีความเฉพาะตัวสูงในแง่ของรสชาติและเนื้อสัมผัสที่พิเศษอย่าง Pot Set Yogurt ของโครงการหลวง ตามหลักวิทยาศาสตร์อาหารสามารถอธิบายง่ายๆ ว่าเป็นการหยอดจุลินทรีย์ Lactic Acid ลงในแต่ละถ้วยเพื่อให้เกิดการเซตตัวจนคล้ายๆ เต้าฮวย จนสามารถใช้ช้อนตักมาเป็นคำๆ และเมื่อลิ้นดุนก็จะสัมผัสได้ถึงความหอมมันของโยเกิร์ตแบบ Pot Set ต่างจากพวก Stirred Yogurt ที่เราคุ้นเคยกัน ที่สำคัญความพิเศษของโยเกิร์ตแบบ Pot Set คือเต็มไปด้วย Live Culture พูดง่ายๆ ว่าแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์มีอยู่เต็มๆ ในถ้วยโยเกิร์ตเนื้อนุ่ม ตักหม่ำได้เป็นคำๆ ได้เลย

ไหนๆ โยเกิร์ตพาร์เฟต์เป็นมื้อเช้าเพื่อสุขภาพแล้ว ถ้าจะเติมน้ำตาลอะไรลงไปต้องคิดให้ถี่ถ้วน เลือกเป็นความหวานจากธรรมชาติอย่างน้ำผึ้ง หรือเป็นผลไม้กวนจำพวกแยม หรือพวก Preserved ที่น้ำตาลน้อยๆ หวานจาก ผลไม้ยิ่งดี ผู้เขียนเดินเมียงมองในร้าน เห็นผลิตภัณฑ์ทาขนมปังอยู่หลากหลายรสชาติ บางรสอย่างมะม่วงผสมเสาวรส มัลเบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ ลิ้นจี่ผสมอัญชัน เรียกได้ว่าปราศจากน้ำตาลเลยก็ว่าได้ เพราะเนื้อผลไม้มีความหวานธรรมชาติจากผลไม้ล้วนๆ หรือจะเป็นรสกุหลาบที่มีกลีบดอกกุหลาบพันธุ์วาเลนไทน์ที่หอมฟุ้งกลิ่นกุหลาบ ไม่เวียนหัวแบบแยมกุหลาบของฝรั่งเขา ถ้าชอบรสเปรี้ยวนำ ต้องลองรสมะนาวที่หอมผิวมะนาวพันธุ์ตาฮิติ เข้ากันได้ดีกับ Yogurt Pot Set ที่ปราศจากน้ำตาลปรุงแต่ง เรียกได้ว่านอกจากได้ความหวานแล้ว ยังได้รสชาติ ความหอมผลไม้ที่เราเลือกมาเติมแต่งอีกด้วย

ขาดไม่ได้ในโยเกิร์ตพาร์เฟต์ต้องมีธัญพืชจำพวก Whole Grain อยู่ด้วยจะประโยชน์ครบทุกหมวดหมู่ อย่างพวก Muesli ข้าวพอง Rice Cracker เติมพวกถั่วนานาชนิดที่มีไขมันดี ขาช็อปที่สะดวกซื้อในร้านโครงการหลวง รับรองว่าสบายไปแปดอย่าง เพราะมี Cereal Chips และ Cereal Bar ให้เลือก ผู้เขียนชอบ Cereal Bar ที่หวานธรรมชาติจากน้ำเสาวรสที่ผ่านกระบวนการ Reduction กินแล้วไม่รู้สึกผิดเพราะปราศจากน้ำตาล เคี้ยวหนึบๆ กรอบๆ จากข้าวพองที่ทำจากข้าวกล้องดอยที่คนบนดอยปลูกข้าวแบบรู้วิธี ทำให้ได้ผลิตผลมากพอที่จะกินในครัวเรือนและส่งขายเพื่อหา รายได้เข้าครอบครัว หรือถ้าชอบกรุบกรอบต้องเลือกเป็น Cereal Chips ธัญพืชอบกรอบรสอราบิก้าที่ได้กลิ่นก็รู้ว่าเป็นรสกาแฟ ชิปส์ขนาดเท่าเหรียญ กรอบกร๊วบทั้งคำ อร่อยเข้ากับ โยเกิร์ตที่สุด ได้คุณประโยชน์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ งาขาว และเมล็ดฟักทองครบถ้วน เรียกว่าไม่ต้องไปหาธัญพืชอื่นๆ อีกเลย จบได้ในถุงเดียว โปะใส่โยเกิร์ตแล้วอิ่มเลย

Yogurt Parfait

ส่วนผสม (สำหรับประมาณ 3-4 ที่)

ขนมธัญพืชกรอบรสอราบิก้า (Cereal Chips) 1 ถุง

ธัญพืชชนิดแท่งรสผลไม้ (Cereal Bar) 1 แพ็ก

โยเกิร์ต Pot Set ของโครงการหลวง 1 กระปุก

ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง รสชาติที่ชอบ เช่น กลีบกุหลาบ มัลเบอร์รี่ หรือรสอื่นๆ ตามชอบ

ผลไม้สดของโครงการหลวง เช่น ลูก Kumquat ลูกหม่อนหรือ Mulberry กีวีสีทองสตรอเบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 80

โรยด้วยงาขี้ม่อนคั่วหอมๆ หรือจะโรยด้วย Edible Flower อย่าง Camomile จากยอดดอย มีขายที่ร้านโครงการหลวงทุกอย่าง

ตักโยเกิร์ตแบบ Pot Set ลงในถ้วยเสิร์ฟ โดยไม่ให้โยเกิร์ตเละเพื่อรักษารสชาติความอร่อยไว้ให้ได้มากที่สุด

โรยด้วยขนมธัญพืช ทั้งแบบอบกรอบหรือแบบแท่งลงไปตามชอบ แล้วหยอดแยมผลไม้ชนิดที่ชอบ เสิร์ฟพร้อมผลไม้สดเพื่อความอร่อยสดชื่น

 

ไก่ฟ้า สารพัดรส

Published October 10, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

06 ตุลาคม 2560 เวลา 11:00 น….. อ่านต่อได้ที่ : https://www.posttoday.com/travel/restaurant/518750

ไก่ฟ้า สารพัดรส

เรียกว่าเป็นประเพณีไปแล้ว ที่สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์(RSTA) จะต้องจัดเทศกาล Taste it all @Ratchaprasong เพื่อสร้างสรรค์สุนทรียรสระดับเวิลด์คลาส กับซิกเนเจอร์เมนูของแต่ละร้านอาหารและโรงแรมในย่านราชประสงค์ โดย Taste it all 2017@Ratchaprasong ปีนี้ คัดสรรวัตถุดิบชั้นดีจากแหล่งผลิตที่ดีที่สุดในประเทศไทยของ “โครงการหลวง” ภายใต้คอนเซ็ปต์ Pheasant Festival หรือ เทศกาลไก่ฟ้า โดยมีเซเลบริตี้เชฟจาก 8 ห้องอาหารสุดหรู มาร่วมปรุงแต่งซิกเนเจอร์เมนู ผสานศาสตร์แห่งความพิถีพิถัน จนได้ความมหัศจรรย์แห่งรสชาติอันกลมกล่อมของ “เมนูไก่ฟ้า” พร้อมเสิร์ฟ ตั้งแต่วันนี้-31 ต.ค.ศกนี้

งานนี้ เชฟคริสเตียน แฮม จากห้องอาหารเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ นำเสนอเมนูที่เปรียบเสมือนขนมพายร้อนๆ สดใหม่ โดยนำเอาเทคนิคการปรุงอาหารจากยุคกลาง หรือราวศตวรรษที่ 15 มาปรุงอาหารรสชาติสุดล้ำลึก

เชฟนำฟัวกราส์มาตัดเป็นชิ้นลูกเต๋า ผัดรวมกับเห็ดพอร์โทเบลโลจนส่งกลิ่นหอม พร้อมนำเนื้อไก่ฟ้าส่วนหน้าอกต้มกับเครื่องเทศ อย่างหอมใหญ่ แครอท เม็ดผักชี จนสุก มาห่อก่อนใช้แป้งพายที่เตรียมไว้ห่อเป็นชั้นนอก สุดท้ายนำไปอบจนแป้งเป็นสีทองอร่าม ซึ่งกรรมวิธีนี้นับเป็นการผสมผสานกันระหว่างไก่ฟ้าและฟัวกราส์ ที่ทำให้เนื้อไก่ฟ้าคงความชุ่มชื้นและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

นอกจากนี้ เห็ดพอร์โทเบลโลยังช่วยเพิ่มความชุ่มฉ่ำ และไขมันที่ออกมาจากเนื้อไก่ฟ้าและฟัวกราส์เพื่อคงรสชาติไว้ในพายทั้งหมด ก่อนตกแต่งจานด้วยบีทรูทหั่นและราดด้วยซอสไวน์แดง

เชฟเสิร์ฟ Pheasant and Foie Gras Pie with Pheasant Soup พร้อมซุปไก่ฟ้า ที่ใช้เนื้อส่วนสะโพกติดกระดูกเคี่ยวจนเนื้อเปื่อย ก่อนกรองจนได้ซุปใสๆเรียกว่า ใช้ไก่ฟ้าทั้งตัวมาปรุงเป็นเมนูนี้กันเลยทีเดียว

ไปลิ้มลองพร้อมรสชาติของแป้งพายที่กรอบหอมเนื้อไก่ฟ้าได้ในราคาจานละ 1,100 บาท++ หรือต้องการลิ้มรสเป็นเซตเชฟได้รังสรรค์เมนูอื่นๆ จากวัตถุดิบของโครงการหลวงมาเป็นเซตเมนู 5 คอร์ส ราคา 2,955 บาท++ ต่อท่านด้วย ไม่ว่าจะเป็น สลัดหอยเชลล์กับเซเลอรีและทรัฟเฟิล, ปลาเทราต์โครงการหลวงอบปาปิญง ราดซอสครีม, ไก่ฟ้าอบราดซอสครีมแต่งหน้าด้วยเห็ดทรัฟเฟิล, พายไก่ฟ้าพร้อมซุป และทาร์ตเสาวรสรูปแบบโมเดิร์น

ลองมาชิมเมนูไก่ฟ้าแบบไทยๆ กันบ้าง กับ ลาบไก่ฟ้าคั่ว (Northern Larb Pheasant Salad) รังสรรค์โดยเชฟบงกช สระทองอุ่น แห่งห้องอาหารเพสต์ (Paste) เกษรวิลเลจ นำเสนอเมนูที่มีความกลมกล่อมของเนื้อไก่ฟ้าและสมุนไพรไทยอย่างมะแขว่นและดีปลี ซึ่งถือว่าเป็นสมุนไพรแบบโบราณดั้งเดิม นำเสนอคุณค่าของอาหารทางเหนือที่เป็นพื้นที่ตั้งของโครงการหลวง

เชฟบงกช บอกว่า ลาบเหนือจะต่างจากลาบอีสาน ตรงที่จะมีการปรุงรสน้อยมาก จึงทำให้รสชาติของวัตถุดิบแต่ละอย่างนำเสนอตัวเองได้อย่างโดดเด่น ขณะที่ลาบอีสานจะเน้นการปรุงรสให้จัดจ้าน ซึ่งความหอมของเครื่องเทศที่มีกลิ่นเฉพาะตัวของทางเหนือ รวมถึงกลิ่นหอมของผัก เช่น ผักชีเมือง หรือยอดมะกอก ซึ่งจะช่วยเสริมให้ลาบไก่ฟ้ามีรสชาติที่น่าสนใจ

เชฟบอกว่า ที่เลือกปรุงเมนูนี้ เนื่องเพราะเป็นโปรเจกต์ของโครงการหลวง ซึ่งโครงการหลวงอยู่ทางเหนือ ก็เลยนึกถึงอาหารเหนือ และคิดว่าเครื่องเทศแบบชาวเหนือจะช่วยให้รสชาติของไก่ฟ้าดูน่าสนใจขึ้นมา

“ไก่ฟ้าเป็นเกมมีท (Game Meat) เนื้อสัมผัสจะไม่นุ่มเหมือนไก่ทั่วๆ ไปที่เรากินอยู่ ถ้าเราปรุงไม่ถูกเนื้ออาจจะเหนียวไป แห้งไป แล้วไก่ฟ้าจะมีกลิ่นเฉพาะของตัวเอง บางทีคนที่มารับประทานอาจจะไม่คุ้นชินเท่าไร ก็เลยนำมาสับเลย แล้วก็ปรุงกับเครื่องเทศเพื่อจะได้เสริมกลิ่นรสเข้าไปด้วย”

 

 

 

เชฟเริ่มจากการทำเครื่องแกงที่ใช้สมุนไพรไทยทั้งหมด มาตำให้เข้ากัน ก่อนนำมาผสมกับเนื้อไก่ฟ้าสับหยาบๆ นำมาขยำกับพริกแกงและเครื่องเทศให้เข้ากัน จากนั้นนำไปคั่วในหม้อจนสุก ปรุงรสเพียงเล็กน้อย ตกแต่งด้วยผักเคียงที่สวยงามและหายาก ทั้งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ เคียงคู่กับผักพื้นบ้านของภาคเหนือ ทั้งผักแพว ตีนตุ๊กแก ดอกกระเจียว ฯลฯ และตกแต่งด้วยดอกไม้ที่รับประทานได้จากโครงการหลวง (ราคา 700 บาท++)

มาปิดท้ายกันกับเมนู Royal Project pheasant breast slow cooked with crispy confit praline, served with pak choy and 3 kinds of sauces สร้างสรรค์โดยเชฟชาวเยอรมันสุดหล่อ อย่าง เชฟนิโค เมทเทิน จากห้องอาหารเมดิสัน สเต๊กเฮาส์ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

เชฟนิโค เล่าว่า เมนูนี้สร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจของเขาเอง ที่อยากรับประทานเนื้อไก่ฟ้าตั้งแต่สมัยยังเด็ก โดยอาศัยศาสตร์การปรุงของ 2 ซีกโลก ทั้งตะวันออกและตะวันตก อาทิ การทอด (Frying) การนาบกับกระทะ (Searing) และการซูส์วีด (Sous Vide)

 

 

 

 

เมนูนี้มีไฮไลต์ที่วิธีการทำ 2 ส่วนเด่นๆ โดยส่วนแรกจะนำเนื้อหน้าอกไก่ฟ้าไปตุ๋นในอุณหภูมิปานกลาง ปรุงด้วยเนยและกลิ่นเครื่องเทศ อย่างใบไทม์และโรสแมรี่ ก่อนนำเนื้อไก่ไปนาบกระทะจนได้สีทองสวยงาม

สำหรับส่วนเนื้อน่องปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทย แครอท หอมหัวใหญ่ และผลจูนิเปอร์ ก่อนนำไปอบจนเนื้อร่อนแยกจากกระดูก พร้อมคลุกกับแครอท หอมหัวใหญ่ และโป๊ยกั๊กจนเข้ากัน ปั้นเป็นก้อนกลมแบบพราลีน และแช่เย็น ก่อนนำไปชุบเกล็ดขนมปัง แล้วค่อยทอดให้หนังกรอบเหลือง เสิร์ฟพร้อมเซเลอรี่บด บ็อกฉ่อย และแครนเบอร์รี่ ราดด้วยซอสบลูเบอร์รี่ ซอสโป๊ยกั๊ก ซอสแมงโกชีลี เรียกว่าเป็นอีกจานที่นำเอาเนื้อของไก่ฟ้ามาใช้กันทั้งตัวเช่นกัน

นอกจากนี้ เชฟนิโคยังบอกว่า จานนี้สามารถลิ้มรสชาติได้หลายแบบ ไม่ว่าจะตักไก่ฟ้ากินคู่กับบ็อกฉ่อยและซอสต่างๆ หรือจะตัดเนื้อน่องในลูกบอลมากินกับเซเลอรี่ อีกคำก็อาจจะเลือกกินกับแครนเบอร์รี่ ฯลฯ (อกไก่ฟ้าและพราลีน เสิร์ฟกับผักฉ่อยและซอสสามสไตล์ราคา 950 บาท++)

 

เทศกาลเห็ดทรัฟเฟิล ที่ No.43 Italian Bistro

Published October 10, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

05 ตุลาคม 2560 เวลา 11:00 น….. อ่านต่อได้ที่ : https://www.posttoday.com/travel/restaurant/517534

เทศกาลเห็ดทรัฟเฟิล ที่ No.43 Italian Bistro

แม้ห้องอาหาร ‘No.43 Italian Bistro’ จะโดดเด่นขึ้นชื่อกับอาหารอิตาเลียนเป็นอย่างมาก แต่ก็ขอไม่พลาดที่จะจัดเทศกาลเห็ดทรัฟเฟิลส่งตรงจากฝรั่งเศส รวมถึงจากอิตาลี ด้วยเมนูสุดพิเศษ

เริ่มต้นกับ Carpaccio Di Manzo Con Tartufo (390 บาท) อาหารเรียกน้ำย่อย โดยใช้เนื้อวัวสไลซ์บาง เสิร์ฟพร้อมกับร็อกเก็ต พาร์เมซานชีส ราดด้วยเดรสซิ่งโอลีฟออยล์ โรยด้วยเห็ดทรัฟเฟิลดำสด

 

 

ต่อด้วย Australia Beef Tenderloin (750 บาท) เนื้อขนาด 200 ก. นำเข้าจากออสเตรเลีย ใช้ส่วนเนื้อสะโพกมีความนุ่ม หวาน ฉ่ำ ย่างแบบสุกพอดี เสิร์ฟพร้อมน้ำซอสเห็ดทรัฟเฟิลสูตรเฉพาะของร้าน

 

 

Fettuccine With Porcini Mushroom (390 บาท) เส้นเฟตตูชินีผัดกับซอสเห็ดทรัฟเฟิลเข้มข้นล้วน ไม่มีส่วนผสมของครีม อร่อยกลมกล่อม

 

 

ตบท้ายด้วยขนมหวาน Black Forest Cake (150 บาท) ข้างในเป็นเนื้อเค้กดาร์ก ช็อกโกแลตผสมกับเชอร์รี่กวนและครีม ตกแต่งด้วยเชอร์รี่ในซอสเหล้าและช็อกโกแลตเข้ากันเป็นอย่างดี

 

 

ใครที่ชื่นชอบการกินเห็ดทรัฟเฟิลไม่ควรพลาดกับเทศกาลนี้ แวะไปได้ที่ห้องอาหาร ‘No.43 Italian Bistro’ รร.เคปเฮ้าส์ หลังสวน ได้ตั้งแต่วันที่ 8-15 ต.ค.นี้ เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00-24.00 น. สามารถสั่งเมนูเห็ดทรัฟเฟิล ได้ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น. โทร. 02-658-7444 ต่อ 285 &O5532;

 

ชาเตอเรเซ่ ตำนานขนมหวานญี่ปุ่น

Published October 10, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

03 ตุลาคม 2560 เวลา 11:00 น…. อ่านต่อได้ที่ : https://www.posttoday.com/travel/restaurant/517520

ชาเตอเรเซ่ ตำนานขนมหวานญี่ปุ่น

เป็นเวลากว่า 6 ทศวรรษที่ชาเตอเรเซ่ (Chateraise) ร้านเบเกอรี่ หรือพาทิสเซอรี (Patisserie) ยอดนิยมจากญี่ปุ่น สร้างสรรค์ขนมหวานโดยคัดเลือกวัตถุดิบอย่างดีจากแหล่งผลิตทั่วแดนอาทิตย์อุทัย เรียกได้ว่าถ้าใครไปญี่ปุ่นจะต้องหาโอกาสไปชิมให้ได้ และถือเป็นโอกาสดีที่ความอร่อยล้ำของขนมหวานชั้นเลิศ ได้เดินทางมาถึงเมืองไทย ให้สาวกขนมหวานได้ลิ้มลองความหวานหอมที่วะโชกุ แกลเลอรี่ (Washoku Gallery) ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อไม่นานมานี้

เล่าย้อนถึงต้นกำเนิดของชาเตอเรเซ่ ร้านขนมญี่ปุ่นแท้ๆ แต่มีชื่อเป็นฝรั่งเศส เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1954 บริเวณแถบภูเขาฟูจิ เมืองคัตสึนุมะ จังหวัดยามานาชิ ที่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตองุ่นชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น จึงเป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้งชาเตอเรเซ่ โดยชื่อ Chateraise มาจากคำในภาษาฝรั่งเศส คำว่า Chateau ที่แปลว่า ปราสาท และ Raisin ในความหมาย ปราสาทแห่งองุ่น สัญลักษณ์ต่างๆ ของร้านจึงมีสีม่วงแทรกอยู่

ในญี่ปุ่นนั้นร้านชาเตอเรเซ่ จะเป็นร้านขนมหวานสำหรับซื้อกลับบ้าน และเนื่องจากอยู่มานานถึง 60 ปี รายการขนมจึงหลากหลายกว่า 500 รายการ และเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย รายการขนมหวานถูกคัดเลือกให้เหมาะสมและตามความนิยมของคนไทยเหลือกว่า 100 รายการ การจัดสรรพื้นที่ในวะโชกุ แกลเลอรี่ จึงมีที่นั่งพอสมควร แต่ทั้งหมดยังคงคอนเซ็ปต์ญี่ปุ่น สีเบจ สีขาว สะอาดตา

 

 

ขนมหวานที่เรียงรายในตู้โชว์ ซ่อนความพิถีพิถันของการสร้างสรรค์แต่ละเมนูของชาเตอเรเซ่ เริ่มตั้งแต่การค้นหาวัตถุดิบและเลือกใช้วัตถุดิบชั้นเลิศจากแหล่งผลิตทั่วประเทศญี่ปุ่น วัตถุดิบที่เป็นผลไม้ส่งตรงจากชาวสวนตั้งแต่ฮอกไกโดทางภาคเหนือ ไปจนถึงโอกินาวาทางตอนใต้ โดยมีพื้นที่การผลิตศูนย์กลางอยู่ที่ยามานาชิซึ่งเป็นเมืองที่อากาศดี ล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์จากเทือกเขาเจแปนเซาท์แอลป์ ไม่มีกลิ่น หรือรสชาติ ที่จะมารบกวนการเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิต

เพื่อรสชาติขนมหวานที่ดีที่สุด เลือกถั่วแดงต้มในน้ำแร่บริสุทธิ์ จากฮอกไกโด เพิ่มรสชาติความอร่อยของขนมหวาน คัดสรรความอร่อยในแต่ละฤดูกาล นมสดพาสเจอร์ไรซ์อุณหภูมิต่ำ จากนางาโนะ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงรสชาติสดใหม่ของไส้ครีม ข้าวสวยหุงสุกใหม่จากยามานาชิ เพื่อให้ได้รสชาติขนมหวานญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ใช้ข้าวสวยหุงสุกใหม่ในการผลิตขนมต่างๆ เช่น ไดฟุกุ เพื่อคงความหอมกรุ่นของกลิ่นข้าวไว้ อัลมอนด์บดใหม่สดวันต่อวัน เพื่อคงความหอมกรุ่นและรสชาติกรอบอร่อย  

 

 

เมนูขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาด เริ่มต้นที่ Fresh Cream Cake ขนมเค้กสตรอเบอร์รี่ เนื้อเค้กเบานุ่มละมุน แต่ละชั้นแทรกด้วยครีมสดหวานมันกำลังดี ชั้นล่างสุดได้ลิ้มรสแยมสตรอเบอร์รี่ หวานน้อย พร้อมลิ้มรสชาติหอมหวานสดอร่อยของสตรอเบอร์รี่ลูกใหญ่เต็มคำ และรสเปรี้ยวของสตรอเบอร์รี่ยังทำให้เรายังรับเค้กได้อีก ส่วนใครที่เป็นช็อกโกแลตเลิฟเวอร์ ต้องไม่พลาด Gateau Chocolat เค้กช็อกโกแลตชิ้นสี่เหลี่ยม ที่ได้รสดาร์กช็อกโกแลตสุดเข้มข้น

ยังอยู่ที่เค้กสีขาวนวลของ Cream Souffle Cheese Cake ชีสเค้กครีมซูเฟล่ อาจไม่ดึงดูดสายตานัก แต่เมื่อถามถึงความนิยม ขนมหน้าตาธรรมดานี่แหละที่คนกลับมาซื้อซ้ำมากชิ้นหนึ่ง เพราะเนื้อเค้กเนื้อเนียนสูตรพิเศษ หอมหวาน เปรี้ยวนิดๆ ด้วยครีมชีสและเอดัมชีส (Edam Cheese) จากเมืองบริททานี ประเทศฝรั่งเศส แต่นั่นก็ไม่ได้ทำเค้กชิ้นนี้หนักท้องจนเกินไป

 

 

ถึงเมนูที่ต้องรับประทานเย็นๆ Double Fantasy ไส้ครีมเบาเนียนนุ่ม 2 สี สีขาว ทำจากนมสดฮอกไกโด สีเขียว คือครีม มัทฉะ อุจิ จากเกียวโต จับเนื้อพัฟ นุ่มแป้งพัฟบางแต่ไม่แตกง่าย รสชาติไม่หวานมาก ครีมเบาแบบสไตล์ญี่ปุ่น และรสไม่หวานจัด กินแล้วถูกใจ ครีมชาเขียวอุจิ หอมชาเขียวบางๆ อีกไส้ที่ขายดีก็คือ ครีมคัสตาร์ดเข้มข้น ที่ผลิตจากไข่ไก่สดจากฮอกไกโด

อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของขนมญี่ปุ่นก็ต้องยกให้ Mochi Cream Cake Strawberry โมจิครีมสตรอเบอร์รี่ ขนมไดฟุกุสตรอเบอร์รี่สูตรพิเศษ สอดไส้ด้วยครีมสด คัสตาร์ด และถั่วแดงเนื้อนุ่มจากฮอกไกโด พร้อมด้วยซอสสตรอเบอร์รี่รสชาติหวานฉ่ำ ถ้าใครยังไม่จุใจตัดหวานด้วยกาแฟดำร้อนหรือเย็น มากินคู่กับขนม อร่อยเข้ากันดี ส่วนใครที่นิยมครีมสด ก็มีเมนูให้ลองอีกมากทีเดียว

สัมผัสสุนทรียรสแห่งความหอมละมุนของขนมหวานชั้นเลิศจากดินแดนอาทิตย์อุทัยได้ที่ชาเตอเรเซ่ ในวะโชกุ แกลเลอรี่ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดทุกวันเวลา 11.00-22.00 น. รู้จักร้านเพิ่มเติม http://www.chateraise.co.jp/global ติดตามโปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่ Facebook.com/IsetanThailand หรือโทร. 02-255-9898 – 9 &O5532;

 

%d bloggers like this: