พยากรณ์อากาศเพื่อไม้ผล

All posts tagged พยากรณ์อากาศเพื่อไม้ผล

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล

Published March 10, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา

http://www.tmd.go.th/agromet_crop_animal_forecast.php

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล
ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559
ผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
ระยะนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณอื่น เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และเนื่องจากระยะนี้แม้จะมีฝน แต่ปริมาณและการกระจายของฝนยังไม่เพียงพอกับความต้องการของไม้ผลที่อยู่ในระยะดอกบานและติดผลอ่อน เกษตรกรควรให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชอย่างเพียงพอ หากขาดน้ำจะทำให้ดอกร่วงหล่นและการติดผลลดลง และคอยกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นเพื่อไม่ให้แย่งอาหารและน้ำจากต้นพืช สำหรับสภาพอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าชาวสวนลิ้นจี่และลำไยควรระวังป้องกันการระบาดของหนอนเจาะกิ่งลำต้น และหนอนเจาะดอก รวมทั้งมวนลำไยที่จะทำให้ผลผลิตเสียหายและด้อยคุณภาพ ส่วน เกษตรกรที่ปลูกสตรอเบอรี่ ที่อยู่ในระยะออกดอกและติดผล ควรระวังโรคไรสองจุดและโรคใบจุด โดยหมั่นสำรวจแปลงปลูก และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกหากพบโรคควรตัดส่วนที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก รวมทั้งตัดแต่งใบแก่ออก เพื่อให้ต้นโปร่ง อากาศ ถ่ายเทสะดวกเพื่อลดความชื้นในแปลงปลูก
สภาพอากาศเย็นและแห้งในระยะนี้ เกษตรกรภาคตะวันออกที่ปลูกมังคุด ที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผล ควรระวังเพลี้ยไฟทำลายดอกและผลอ่อน นอกจากนี้ควรหมั่นสำรวจสวน หากพบศัตรูพืชดังกล่าวควรรีบกำจัด ก่อนระบาดเป็นบริเวณกว้าง
สำหรับภาคใต้ระยะที่ผ่านมามีฝนตกน้อย และระยะต่อไปปริมาณและการกระจายของฝนจะยังคงน้อย เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่ไม้ผลที่อยู่ระยะออกดอกอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะทุเรียน เพราะหากขาดน้ำจะทำให้ดอกร่วง การติดผลลดลง และหากปริมาณดอกมีมากเกินไปควรตัดแต่งช่อดอกให้เหลือพอดีกับขนาดของกิ่ง เพื่อลดการแย่งอาหารและน้ำของดอก นอกจากนี้ชาวสวนควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่นเพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ และไรแดงเป็นต้น ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ผลผลิตลดลงและเสียหาย ส่งผลกระทบต่อผลผลิตในระยะต่อไป
ออกประกาศ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล

Published March 3, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา

http://www.tmd.go.th/agromet_crop_animal_forecast.php

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล
ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559
ผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
ระยะนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณอื่น เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และเนื่องจากระยะนี้แม้จะมีฝน แต่ปริมาณและการกระจายของฝนยังไม่เพียงพอกับความต้องการของไม้ผลที่อยู่ในระยะดอกบานและติดผลอ่อน เกษตรกรควรให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชอย่างเพียงพอ หากขาดน้ำจะทำให้ดอกร่วงหล่นและการติดผลลดลง และคอยกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นเพื่อไม่ให้แย่งอาหารและน้ำจากต้นพืช สำหรับสภาพอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าชาวสวนลิ้นจี่และลำไยควรระวังป้องกันการระบาดของหนอนเจาะกิ่งลำต้น และหนอนเจาะดอก รวมทั้งมวนลำไยที่จะทำให้ผลผลิตเสียหายและด้อยคุณภาพ ส่วน เกษตรกรที่ปลูกสตรอเบอรี่ ที่อยู่ในระยะออกดอกและติดผล ควรระวังโรคไรสองจุดและโรคใบจุด โดยหมั่นสำรวจแปลงปลูก และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกหากพบโรคควรตัดส่วนที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก รวมทั้งตัดแต่งใบแก่ออก เพื่อให้ต้นโปร่ง อากาศ ถ่ายเทสะดวกเพื่อลดความชื้นในแปลงปลูก
สภาพอากาศเย็นและแห้งในระยะนี้ เกษตรกรภาคตะวันออกที่ปลูกมังคุด ที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผล ควรระวังเพลี้ยไฟทำลายดอกและผลอ่อน นอกจากนี้ควรหมั่นสำรวจสวน หากพบศัตรูพืชดังกล่าวควรรีบกำจัด ก่อนระบาดเป็นบริเวณกว้าง
สำหรับภาคใต้ระยะที่ผ่านมามีฝนตกน้อย และระยะต่อไปปริมาณและการกระจายของฝนจะยังคงน้อย เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่ไม้ผลที่อยู่ระยะออกดอกอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะทุเรียน เพราะหากขาดน้ำจะทำให้ดอกร่วง การติดผลลดลง และหากปริมาณดอกมีมากเกินไปควรตัดแต่งช่อดอกให้เหลือพอดีกับขนาดของกิ่ง เพื่อลดการแย่งอาหารและน้ำของดอก นอกจากนี้ชาวสวนควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่นเพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ และไรแดงเป็นต้น ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ผลผลิตลดลงและเสียหาย ส่งผลกระทบต่อผลผลิตในระยะต่อไป
ออกประกาศ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล

Published March 3, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา

http://www.tmd.go.th/agromet_crop_animal_forecast.php

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล
ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2559
ผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
ระยะนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณอื่น เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และเนื่องจากระยะนี้ไม่มีฝนตก ทำให้ไม้ผลที่อยู่ในระยะดอกบานและติดผลอ่อน ขาดแคลนน้ำ ชาวสวนควรให้น้ำเพิ่มเติมให้เพียงพอกับความต้องการของพืช หากขาดน้ำจะทำให้ดอกและผลอ่อนร่วงหล่นการติดดอกออกผลลดลง สำหรับอากาศเย็นและชื้นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมาะต่อการแพร่ระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ชาวสวนลิ้นจี่และลำไยควรระวังป้องกันการระบาดของหนอนเจาะกิ่งลำต้น และหนอนเจาะดอก รวมทั้งมวนลำไย ที่จะทำให้ผลผลิตเสียหาย และด้อยคุณภาพ ส่วนบริเวณที่มีหมอกในตอนเช้าบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกชาวสวนมะม่วงควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคราดำ โดยหากพบโรคดังกล่าวควรฉีดพ่นด้วยน้ำหรือน้ำส้มควันไม้จะทำให้ลดการระบาดของโรคได้
สำหรับสภาพอากาศร้อนและแห้งในตอนกลางวัน ชาวสวนทุเรียน และมังคุดในภาคตะวันออกควรระวังการระบาดศัตรูพืชจำพวกปากดูดที่จะดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้พืชทรุดโทรม และผลผลิตเสียหาย โดยเฉพาะเพลี้ยไก่แจ้ในทุเรียน และเพลี้ยไฟในมังคุด ชาวสวนควรหมั่นสำรวจหากพบควรรีบกำจัดก่อนระบาดเป็นบริเวณกว้าง
สำหรับภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกน้อย และระยะต่อไปจะยังคงมีปริมาณและการกระจายของฝนน้อย เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่ไม้ผลที่อยู่ระยะออกดอกอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะทุเรียน เพราะหากขาดน้ำจะทำให้ดอกร่วง การติดผลลดลง และหากปริมาณดอกมีมากเกินไปควรตัดแต่งช่อดอกให้เหลือพอดีกับขนาดของกิ่ง เพื่อลดการแย่งอาหารและน้ำของดอก นอกจากนี้ชาวสวนควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่นเพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ และไรแดงเป็นต้น ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ผลผลิตลดลงและเสียหาย ส่งผลกระทบต่อผลผลิตในระยะต่อไป
ออกประกาศ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล

Published January 23, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา

http://www.tmd.go.th/agromet_crop_animal_forecast.php

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล
ระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม 2559
ผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปโดยทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าบริเวณอื่นๆ สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อาจทำให้ไม้ผลที่ปลูกบนที่สูงเช่น สตรอเบอรี่ ได้รับความเสียหาย ส่วนลิ้นจี่ และลำไย ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่ในระยะพักตัวเตรียมออกดอก เกษตรกรควรงดให้น้ำ และรอจนกว่าเห็นดอกชัดเจนแล้วค่อยให้น้ำ โดยให้น้ำครั้งละน้อยๆแล้วค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น เพราะหากขาดน้ำจะทำให้ดอกเหี่ยวแห้งการติดผลลดลง และในบางช่วงอาจมีหมอกและน้ำค้าง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของ หนอนเจาะกิ่งและลำต้น รวมทั้งมวนลำไย สำหรับฝนที่ตกในภาคกลางและภาคตะวันออกในระยะนี้ ยังคงมีปริมาณและการกระจายของฝนน้อย ประกอบกับน้ำระเหยมีมากทำให้ความชื้นในดินลดลง เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชเพิ่มเติม โดยเฉพาะไม้ผลที่อยู่ในระยะออกดอก หากขาดน้ำจะทำให้ดอกร่วงหล่น การติดผลลดลง รวมทั้งกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นเพื่อไม่ให้แย่งอาหารและน้ำจากต้นพืช และคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดินนอกจากนี้ควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่นเพลี้ยแป้งในมะม่วง เพลี้ยไฟในทุเรียนและมังคุด เป็นต้น ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ผลผลิตลดลงและเสียหาย
สำหรับภาคใต้ ช่วงที่ผ่านมามีฝนตกน้อย และในระยะต่อไปจะยังคงมีปริมาณและการกระจายของฝนน้อย เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่พืชที่ปลูกเพิ่มเติม เพื่อป้องกันพืชชะงักการเจริญเติบโตและแคระแกร็น สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะพักตัวเพื่อสะสมอาหาร ชาวสวนควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่นเพลี้ยไฟในทุเรียนและมังคุด เป็นต้น ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ผลผลิตลดลงและเสียหาย ส่งผลกระทบต่อผลผลิตในระยะต่อไป
ออกประกาศ วันที่ 11 มกราคม 2559
%d bloggers like this: