ธมฺมกาโม ภวํ โหติ ผู้ชอบธรรม เป็นผู้เจริญ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05008151159&srcday=2016-11-15&search=no

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ปีที่ 29 ฉบับที่ 635

จอดป้ายเทคโนโลยีชาวบ้าน

ธมฺมกาโม ภวํ โหติ ผู้ชอบธรรม เป็นผู้เจริญ

จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) แจ้งว่า สศก. ลงพื้นที่กำแพงเพชร สำรวจและประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจกรรม โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในพื้นที่ อำเภอพรานกระต่าย ภายใต้แปลงใหญ่ประชารัฐ วิเคราะห์โลจิสติกส์สินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน ครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ ต้นทุน เวลา และความน่าเชื่อถือ แนะ สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรด้วยการรวมกลุ่ม ทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร

สฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งว่า งานข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 กำหนดจัดขึ้นที่ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้ชื่องาน เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 จังหวัดร้อยเอ็ด 17th World Hommali Rice Festival 2016 “ข้าวหอมมะลิโลก ข้าวของแผ่นดิน ข้าวถิ่นทุ่งกุลาฯ” จัดระหว่าง วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ นำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด และเพื่อผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน “เอาความกันดารมาเป็นสินทรัพย์ เอาความอัตคัดมาเป็นพลัง”

คมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 เผย 2 โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตไม้ผล และโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย มั่นใจ ทุกหน่วยงานพร้อมบูรณาการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเต็มประสิทธิภาพ

บอกรักพ่อ

รศ. จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรม “บอกรักพ่อ” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการพร้อมใจกันใช้โทรศัพท์มือถือเปิดไฟฉาย แล้ววาดเป็นรูปหัวใจล้อมรอบเลข ๙ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ผู้ออกแบบแนวคิดและบันทึกภาพ คือ อาจารย์ประเสริฐ นนทกาญจน์ ณ บริเวณหน้าอาคารโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย

ยกเสาเอกโรงงานผลิตอาหารสัตว์ภาคใต้แห่งใหม่

นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร เป็นประธานนำคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมพิธียกเสาเอกโรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานสงขลา 2 ตั้งอยู่ที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในภาคใต้ แห่งที่ 2 ของเครือฯ กำลังการผลิต 48,000 ตัน ต่อเดือน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้อาหารสัตว์คุณภาพของลูกค้าในพื้นที่ โดยเฉพาะการเลี้ยงไก่สำหรับการแปรรูปเพื่อส่งออก ซึ่งได้รับเกียรติจาก น.สพ. วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติในอำเภอรัตภูมิและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมพิธี เมื่อเร็วๆ นี้

ฝึกอบรมนานาชาติส่งเสริมการผลิต

รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนานาชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย “Training course on Production Upgrading and Value Creation for SMEs and Micro-Enterprises” ซึ่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดขึ้น โดยการสนับสนุนของ WAITRO (The World Association of Industrial and Technological Research Organizations) และ ISESCO (Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization) ในระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2559 ณ วว. เทคโนธานี

สหกรณ์อีสานซื้อข้าว

ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์ในภาคอีสาน ทยอยเปิดจุดรับซื้อข้าวนาปีในฤดูกาลผลิต 2559/60 เพื่อรองรับผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในขณะนี้ และคาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ทุกสหกรณ์เตรียมแผนรองรับ เปิดพื้นที่สำหรับเก็บข้าวเปลือกที่รับซื้อจากสมาชิก พร้อมคัดสรรข้าวที่คุณภาพดีแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงจำหน่าย หวังเพิ่มมูลค่าผลผลิตและบรรเทาปัญหาราคาข้าวตกต่ำให้เกษตรกร

ดินน้ำป่าคงอยู่

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ในโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ร่วมกับ กรมป่าไม้, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ร่วมกันช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ตามยุทธ์ศาสตร์ “ดินน้ำป่าคงอยู่” ตั้งเป้าดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์

อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺติง คนไม่เกียจคร้าน พึงได้รับความสงบใจ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05008010759&srcday=2016-07-01&search=no

วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 626

จอดป้ายเทคโนโลยีชาวบ้าน

อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺติง คนไม่เกียจคร้าน พึงได้รับความสงบใจ

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดงาน ?มหกรรมตลาดเกษตรกร? ภายใต้แนวคิด ?ตลาดเกษตรกร นวัตกรรมตลาดเพื่อผู้บริโภค? ติดอาวุธทางปัญญา เสริมองค์ความรู้ด้าน ?การจัดการ? และ ?การตลาด? สู่เกษตรกร คัดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับพรีเมี่ยมโชว์ ระหว่าง วันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

สุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจากการลงพื้นที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ รวม 5 จังหวัด ได้แก่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อำเภอเชียงแสน และ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2559 พบว่า แต่ละด่าน มีการบูรณาการร่วมเป็นอย่างดี ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า และผู้ให้บริการขนส่งพึงพอใจมากต่อการให้บริการ เนื่องจากมีการให้บริการแบบไม่มีวันหยุด สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ด่านเพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำได้ตลอดเวลา

คมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) แจ้งว่า ปัจจุบัน จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่เพาะปลูกส้มโอขาวแตงกวา 2,726 ไร่ ผลผลิตประมาณ 3,788 ตัน ต่อปี แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ กรมปศุสัตว์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เตรียมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ (International Congress of Meat Science and Technology หรือ ICoMST) ครั้งที่ 62 นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต แปรรูปและส่งออกด้านเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารของไทยที่ก้าวหน้าทัดเทียมระดับนานาชาติ และเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านอาหารของโลก

โดยขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก ?เนื้อสัตว์เพื่อความยั่งยืนของโลก (Meat for Global Sustainability)? ระหว่าง วันที่ 14-19 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

สยามคูโบต้า เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาคูโบต้าเอเชีย

นายมาซาโตชิ คิมาตะ (กลาง) President and Representative Director คูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาคูโบต้าเอเชีย หรือ KUBOTA RESEARCH & DEVELOPMENT ASIA แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน โดยมี นายฮิโรชิ คาวาคามิ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาคูโบต้าเอเชีย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ของเครื่องจักรกลการเกษตรให้ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรในระดับภูมิภาคอาเซียน และรองรับการออกแบบเครื่องจักรกลการเกษตรที่เน้นประสิทธิภาพที่หลากหลายสำหรับนาข้าวและทุกพืชไร่ ด้วยงบฯ การลงทุนกว่า 600 ล้านบาท เพื่อมุ่งสู่ความเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลก หรือ Global Major Brand

ร่วมมือ

เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมจับมือเดินหน้าเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อ-ขาย น้ำยาง ระหว่าง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ?TRUBB? กับ ชุมนุมสหกรณ์ระยอง จำกัด หรือ ?ชสจ.ระยอง? และเครือข่าย ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง โดยมี นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน กับ นายเฉลา ฉิมพู ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด เป็นผู้ลงนามในการลงนามครั้งนี้มี นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ตลอดเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดระยอง ร่วมจับมือเดินหน้าเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

ร่วมงาน เฮลท์แคร์ 2016

นายวีระ โตสงคราม (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร นำผู้ประกอบการออกแสดงสินค้า ในงาน เฮลท์แคร์ 2016 ซึ่งจัดโดย เครือมติชน ระหว่าง วันที่ 16-19 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ปญฺญาว ธเนน สฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05008010459&srcday=2016-04-01&search=no

วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 620

จอดป้ายเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปญฺญาว ธเนน สฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่ราคาหุ้นละ 5 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่เกินสิทธิของตนได้ (Oversubscription) และจัดสรรวอแรนต์ (Warrant) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ “BANPU-W3” ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ให้กับผู้ที่จองซื้อ และได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) พร้อมเสนอจ่ายปันผลครึ่งปีหลัง 2558 ที่ 0.50 บาท ต่อหุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XR และ XD วันที่ 25 เมษายน 2559

รัชนี ปิ่นอยู่ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ส่วนแยกจังหวัดเพชรบุรี (สศท.10) เผยว่า สศท.10 ติดตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ทั้ง 5 รุ่น รวมเกษตรกร 150 ราย เผย เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับดี ช่วยเสริมความรู้เพื่อนำไปใช้ได้จริง ดังนั้น จะได้มีการอบรมรุ่นต่อไปเร็วๆ นี้

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เดินหน้าจัดอบรม หลักสูตร “การผลิตผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราจากน้ำยาง” หนุนแปรรูปใช้ยางภายในประเทศตามนโยบายรัฐ สร้างผลิตภัณฑ์ เสริมรายได้ช่วงราคายางตกต่ำ การอบรมทั้งหมดมี 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน รุ่นแรกจัดอบรมไปแล้ว ระหว่าง วันที่ 29-30 มีนาคม 2559 และรุ่นที่ 2 จะอบรมระหว่าง วันที่ 27-28 เมษายน 2559 เปิดอบรมรุ่นละ 15 คน รวม 30 คน ณ ห้องประชุมพิศ ปัญญาลักษณ์ และห้องปฏิบัติการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย บางเขน กรุงเทพฯ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ กลุ่มอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย โทร. (02) 940-5712, (02) 940-6595 ต่อ 136

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 สามารถติดต่อสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มทร. ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ โทรศัพท์ (081) 542-2225, มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โทรศัพท์ (081) 968-4824, มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โทรศัพท์ (080) 865-2022, มทร. ศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม โทรศัพท์ (089) 652-2103, มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โทรศัพท์ (081) 787-1463

ปลูกข้าวโพดหวานแทนนาปรัง

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมมาตรการที่ 1 ปลูกข้าวโพดหวานแทนนาปรัง ที่บ้านต้นโพธิ์ ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง โดยมี นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ กษจ. นครสวรรค์ นายพรรังสรรค์ มงคลประสิทธิ์ นอภ.ชุมแสง และ นายสุทธิพงษ์ สิทธิสารากร กษอ.ชุมแสง ให้การต้อนรับ

ลดต้นทุน

นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมทีมงาน ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคา ได้จัดนิทรรศการ “การลดต้นทุนการผลิตและการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า และเชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อป้องกัน-กำจัดศัตรูพืช” ในงาน จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อเร็วๆ นี้

อบรม เพิ่มผลผลิต

นายสมชาย บริพันธ์ เกษตรจังหวัดพังงา แจ้งว่า จังหวัดพังงา จัดอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และผู้แทนกระทรวงกลาโหมในจังหวัด ดำเนินการอบรม อำเภอละ 5 รุ่น รวม 40 รุ่น รุ่นละ 50 คน อำเภอละ 250 คน รวมทั้งจังหวัด 2,000 คน จำนวน 15 วัน/รุ่น ในระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือศูนย์เรียนรู้เครือข่ายฯ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาทักษิณาวัฒน์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ “นาซี 778” ได้เปลี่ยนที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์แล้ว ติดต่อได้ที่ โทร. (02) 187-1417

จอดป้ายเทคโนโลยีชาวบ้าน

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05008010259&srcday=2016-02-01&search=no

วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 616

จอดป้ายเทคโนโลยีชาวบ้าน

น มิยฺยามานํ ธมฺมนฺเวติ กิญฺจิ ทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย ร่วมกับ สถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงหากำไร ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 6 หรือ “Banpu Champions for Change 6” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 20-35 ปี ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันกิจการก็สามารถสร้างผลกำไรและดำเนินอยู่ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งแผนธุรกิจเพื่อรับการพิจารณาได้ทั้งประเภทรายบุคคล หรือรวมกลุ่มกันไม่เกิน 4 คน สำหรับกิจการที่ผ่านการคัดเลือก เจ้าของกิจการจะได้รับการบ่มเพาะทักษะที่จำเป็นต่างๆ เพื่อต่อยอดแผนธุรกิจให้ตกผลึกเป็นกิจการเพื่อสังคมได้สำเร็จเป็นรูปธรรม โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 6 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.facebook.com/banpuchampions ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ : https://drive.google.com/open?id=0BwxbLZtL2E5wNWZROWwyc2xlMEk สอบถามเพิ่มเติม โทร. (02) 938-2636 อี-เมล banpuchampions@gmail.com

ภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า จังหวัดพังงา จะจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และผู้แทนกระทรวงกลาโหมในจังหวัด ดำเนินการอบรม จำนวน อำเภอละ 5 รุ่น รวม 40 รุ่น รุ่นละ 50 คน อำเภอละ 250 คน รวมทั้งจังหวัด 2,000 คน ระยะเวลา 15 วัน/รุ่น ในระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือศูนย์เรียนรู้เครือข่ายฯ

อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหม แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของกรมหม่อนไหม คือ นางสาวศิริพร บุญชู ผู้อำนวยการ สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม เดินทางไปศึกษาสถานภาพการตลาดสินค้าไหมในประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการศึกษาสถานภาพการตลาดสินค้าไหมในอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างการผลิตและการตลาดสินค้าไหมของประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาค่านิยมและพฤติกรรมการซื้อสินค้าไหมของประเทศอินโดนีเซีย และแนวทางในการตรวจสอบมาตรฐานและกฎระเบียบด้านสินค้าไหมประเทศอินโดนีเซีย โดยจากการศึกษาสถานภาพการตลาดและเก็บข้อมูลสิ่งทอ ณ ตลาดสิ่งทอที่สำคัญ ได้แก่ Sarinah Thamrin Plaza, Jakarta พบว่า การค้าสินค้าไหมในจาการ์ตา ส่วนใหญ่ไม่นิยมนำผ้าไหมหรือสินค้าจากไหมวางขายมากนัก เนื่องจากราคาสูง แต่จะวางจำหน่ายในร้านที่ได้รับความนิยม และเป็นกลุ่มลูกค้าผู้มีฐานะสูง ดังนั้น ตลาดสินค้าไหมจึงค่อนข้างแคบ ไม่เป็นที่นิยม และที่สำคัญคือสินค้าที่ผลิตจากไหม หากนำมาวางจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นไหมที่นำเข้าจากจีน เวียดนาม และอินเดีย ส่วนมากเป็นไหมที่มีการผสมกับวัตถุดิบชนิดอื่นปนเข้าไป จึงทำให้สินค้าไม่มีคุณภาพ ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่น แต่หากเป็นสินค้าไหมที่ผลิตจากไทย ติดแบรนด์ และป้ายบอกว่าไหมแท้จากไทย จะเป็นสินค้าที่ได้รับความเชื่อมั่นและเป็นที่นิยม ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะรุกการผลิตที่ทำเป็นแบรนด์จากไทย และระบุชัดว่าเป็นไหมแท้จากไทยเพื่อรักษาฐานลูกค้าตลาด Hi End นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาข้อมูลสถิติการนำเข้าส่งออกสินค้าไหม และกฎระเบียบในการนำเข้าส่งออกที่สำคัญของประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย

พัฒนาไก่

มทส. (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และ สกว. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ร่วมกันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาไก่เนื้อโคราชเชิงบูรณาการ” โดยศูนย์วิจัยดังกล่าวจะมีหน้าที่วิจัยและพัฒนาไก่เนื้อโคราชในทุกมิติ ทั้งในเรื่องสายพันธุ์ เทคโนโลยีการเลี้ยง การจัดการ และการแปรรูป เพื่อให้ไก่เนื้อโคราช เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มเกษตรกร พร้อมเป็นต้นทางในการผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำด้านธุรกิจพันธุ์ไก่ในอาเซียน

ผู้นำเครือข่ายดีเด่น

นายยศวัฒน์ ศิริอธิพันธ์ (ขวา) เจ้าของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัยการเกษตรภัณฑ์ รับรางวัล “ผู้นำเครือข่ายเกษตรกรก้าวหน้าดีเด่น” จากธนาคารกรุงเทพ นายยศวัฒน์ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายปัจจัยทางด้านการเกษตร พร้อมส่งเสริมปลูกแตงโม พริกซอสส่งโรงงานปีหนึ่งหลายพันไร่ รวมทั้งปลูกแตงแคนตาลูปในโรงเรือนอย่างได้ผล จากนั้นเผยแพร่สู่เกษตรกรข้างเคียง ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาทางด้านการตลาด ที่จังหวัดสุโขทัย

กรมส่งเสริมฯ สวัสดีปีใหม่

นางรุจิพร จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และทีมงาน แวะมาสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

จอดป้ายเทคโนโลยีชาวบ้าน

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05020010259&srcday=2016-02-01&search=no

วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 616

จอดป้ายเทคโนโลยีชาวบ้าน

เยี่ยมชมผักปลอดสารพิษ

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เยี่ยมชมแปลงผักของกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านวังเค็มเก่า ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมี นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ และชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน เมื่อเร็วๆ นี้

เพื่อนเกษตรไสใหญ่

กลุ่มเพื่อนเกษตรไสใหญ่ ปวช.15 ปวส.10 ถ่ายภาพร่วมกับ อาจารย์ตรีพล เจาะจิตต์ อดีตอาจารย์อาวุโส และผู้อำนวยการสถาบันด้านการเกษตรหลายแห่ง เนื่องในงาน 5 ยุค 5 สมัย ไสใหญ่ 80 ปี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เยี่ยมชม แปลงเกษตรกรดีเด่น

นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงไร่นาสวนผสม เกษตรกรดีเด่น ของ นายหนูทัศน์ คำแพง บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรรายนี้ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับภาคและระดับประเทศ เมื่อปี 2555

ฝึกอบรม

ผศ.ดร. เสาวณีย์ ชัยเพชร อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการฝึกอบรมการทำอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าประจะ ณ ศาลาประชาคม วัดศรีมาประสิทธิ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีจากการรับประทานอาหารที่ทำมาจากพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการต่อยอดสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการทำขนมจีบ ซาลาเปา ขนมกุยช่ายไส้ผักเขลียง ไส้ผักกูด เมี่ยงก๋วยเตี๋ยวปลาทู และก๋วยเตี๋ยวลุยสวน โดยทีมวิทยากรและนักศึกษาจากคณะ ร่วมถ่ายทอดความรู้และความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมตลอดการฝึกอบรม

ปอเทืองบำรุงดิน

นายณัฐธร ไชยศรี นายอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสด “ปอเทือง” พื้นที่ 25 ไร่ บ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง มี นายสุรีย์ ยางเงิน นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง นำ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน ตำรวจ ทหาร เข้าร่วมหว่านเพื่อเป็นแปลงขยายพันธุ์ปอเทือง แปลงสาธิตการปรับปรุงบำรุงดินด้านพืชตระกูลถั่ว โดยการประสานงานขอรับเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ของ นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอเมืองสรวง จากสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ปลูกริมถนนสายอำเภอเมืองสรวง-สุวรรณภูมิ ช่วงตำบลหนองผือ ตำบลกกกุง ตำบลคูเมือง พื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม ในงานมีการหว่านปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ และไถกลบ

ผู้โดยสารโปรดทราบ

Heather Poole เขียน

ภัทรา หงษ์พร้อมญาติ แปล

สำนักพิมพ์มติชน

ISBN : 978-974-02-1457-1

จำนวน 296 หน้า/ราคา 225 บาท

“ผู้โดยสารโปรดทราบ” เรื่องจริงจากปลายปากกาของ เฮเธอร์ พูล พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินผู้ผ่านประสบการณ์มากว่า 15 ปี ตั้งแต่การสัมภาษณ์เข้าทำงาน การเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโลว์คอสต์ จนขยับเป็นพนักงานของสายการบินใหญ่ แต่ก็ยังไม่วายมีเรื่องมันๆ จากชีวิตในบ้านพักของเหล่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และเรื่องวุ่นๆ จากเพื่อนร่วมงานและเหล่าผู้โดยสารสติแตก

เรื่องจริงที่ทั้งแสบสันต์ ดราม่า สุดประทับใจที่ผู้อ่านจะได้ทั้งความบันเทิงและเคล็ดลับการเป็นแอร์ มาออกบินไปด้วยกันเลย!

จอดป้ายเทคโนโลยีชาวบ้าน

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05024010259&srcday=2016-02-01&search=no

วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 616

จอดป้ายเทคโนโลยีชาวบ้าน

ร่วมงาน 39 ปี มติชน

สุทัศน์ ตริยางกูรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด วิลาวัณย์ ศรศิลป์ อดีตผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี และ นฤเบศ สมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรม สถาพรบุ๊คส์ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาส มติชน 39 ปี ย่างสู่ปีที่ 40

ของขวัญปีใหม่

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย จิตอาสา ร่วมแรงพัฒนาลานออกกำลังกาย ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย เป็นของขวัญวันปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุใช้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ณ ลานออกกำลังกาย มทร. ศรีวิชัย

พัฒนาองค์กร

นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายนฤมิตร สมัคร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3 ก) สู่สมาร์ทกรุ๊ป (smart group) ระยะที่ 1 ณ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา บุคคลเป้าหมายเข้าประชุม มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 180 ราย เมื่อเร็วๆ นี้

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า และบิวเวอเรีย แก่เกษตรกรมาร่วมงาน โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อเร็วๆ นี้

สวัสดีปีใหม่

ศิริลักษณ์ เจนการวณิช ผู้จัดการทั่วไป ด้านบริหารภาพลักษณ์องค์กร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด กลุ่มพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทีมงาน มาสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

ราชสำนักจีนหันซ้าย โลกหันขวา

หวังหลง เขียน

เขมณัฏฐ์ ทรัพย์เกษมชัย และ

สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง แปล

สำนักพิมพ์มติชน

ISBN : 978-974-02-1456-4

จำนวน 552 หน้า/ราคา 450 บาท

“หากไม่อ่านประวัติศาสตร์จีน ก็จะไม่รู้ว่าเหตุใดจีนถึงยิ่งใหญ่

แต่หากไม่อ่านประวัติศาสตร์โลก ก็จะไม่รู้เลยว่าเหตุใดจีนถึงล้าหลัง”

ศตวรรษที่ 18 และ 19 “ตะวันตก” และ “ตะวันออก” โคจรมาเผชิญหน้า

แต่เหตุใดปัญญาชนหัวก้าวหน้า จึงไม่อาจพาประเทศจีนก้าวสู่สมัยใหม่ได้เร็วกว่านี้

ราชสำนักจีนหันซ้าย โลกหันขวา วิเคราะห์ประวัติศาสตร์จีน ยุคที่การเมืองภายในและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนเข้มข้นที่สุด สูญเสียมากที่สุด และน่าเสียดายที่สุด ผู้เขียนเลือกหยิบยกบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีนมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์โลก อาทิ จักรพรรดิคังซี vs ซาร์ปีเตอร์ที่ 1 พระนางซูสีไทเฮา vs พระราชินีวิกตอเรีย จักรพรรดิกวังซวี่ vs จักรพรรดิเมจิ เฉาเสวี่ยฉิน vs เชกสเปียร์ ซุนยัตเซ็น vs จอร์จ วอชิงตัน เป็นต้น เพื่อใคร่ครวญถึงสถานการณ์ อุปสรรค และทางเลือกบนเส้นทางการก้าวสู่สมัยใหม่ของจีน

ราชสำนักจีนหันซ้าย โลกหันขวา จึงมิใช่เพียงตำราที่เล่าประวัติศาสตร์ให้จดจำ แต่เป็นหนังสือประวัติศาสตร์วิจารณ์ที่ชวนให้ขบคิด วิเคราะห์ตาม เพื่อหาคำตอบให้อดีต และเลือกทางเดินให้อนาคต