งานคือเงิน

All posts tagged งานคือเงิน

งานคือเงิน 06/05/59

Published May 8, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/615779

โดย หมึกเขียว 6 พ.ค. 2559 05:01

 

คนฉลาดพยายามต่อสู้ฝ่าฟันทุกปัญหา แต่คนโง่ยอมศิโรราบให้กับอุปสรรคเพียงน้อยนิด

หมึกเขียว ส่งกำลังใจให้ คนสู้ชีวิตเดินถึงเส้นชัยได้ในเร็ววัน และอาสาสรรหา สารพัดตำแหน่งงานดีๆ มาฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในภาควิชาสัตวบาล วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา การจัดการ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ผลการทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี) TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CU-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอ่านเขียนภาษาอังกฤษอย่างดี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ สนใจสมัครผ่านทาง http://www.hrm.chula.ac.th/ recruitmentonline สอบถามที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773 ถึง 10 พ.ค.นี้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก โดยมีวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีประสบการณ์ออกแบบ การบริหารงานสถาปัตยกรรม หรือ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (รับถึง 13 พ.ค.นี้), เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน การตลาด การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง (รับถึง 19 พ.ค.นี้) สมัครที่ห้องงานบุคคลและสื่อสารองค์กร อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2986-9605 (-6), 0-2986-9434 ต่อ 3011,3012 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tds.tu.ac.th

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส วุฒิ ปริญญาโท (Master 2)/ปริญญาเอก ทางด้าน วรรณคดี ภาษาศาสตร์ การแปล ฝรั่งเศสศึกษา ยุโรปศึกษา (ทุกสาขาเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศส) ต้องจบจากสถาบันในประเทศและต่างประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รับถึง 13 พ.ค.นี้), อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาภาษาเยอรมัน วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน การสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (รับถึง 19 พ.ค.นี้) สมัครที่สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สอบถาม โทร.0-2696-5207 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://arts.tu.ac.th

คณะเทคนิคการแพทย์ รับ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ สำนักงานคณบดี วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท ทางด้าน อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (วิชาเอก) สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด–ฟัง–อ่าน–เขียน ระดับดี–ดีมาก ใช้คอมพิวเตอร์และ Internet ได้อย่างดี มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Photoshop และ Power Point Presentation, Web design มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีจิตใจให้บริการ มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล สามารถทำงานที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา เลขานุการ หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนมาก่อน หรือมีความรู้ภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ),

นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทาง บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านพัสดุอย่างน้อย 1 ปี (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ), ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานบริหารจัดการทั่วไป สำนักงานคณบดี วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และ Internet อย่างดี สามารถจดรายงานการประชุมและโต้ตอบจดหมายราชการได้ มีบุคลิกภาพที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ สมัครที่หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา สอบถาม โทร.0-2441-4370 ต่อ 2824 ถึง 19 พ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สังกัดสาขาวิชา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ รับ อาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การแปล หรือหลักสูตรและการสอน (หากมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ), สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรด้านบริหารโรงพยาบาล รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง บริหารโรงพยาบาล บริหารสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การจัดการสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านวิชาการ และ/หรือ ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ มีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานโรงพยาบาล, หลักสูตรด้านบริหารสาธารณสุข รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทาง บริหารโรงพยาบาล บริหารสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การจัดการสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านวิชาการ และ/หรือ ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ/หรือมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานสาธารณสุข, ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รับ อาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์ด้านวิชาการ และ/หรือด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย หรือ ความปลอดภัย,

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ แขนงวิชาสิ่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตร รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร โดยมีพื้นปริญญาโททางส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร และปริญญาตรี ทาง การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือ ปริญญาโท ทาง ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร โดยมีพื้นปริญญาตรี ทาง การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร มีประสบการณ์การสอนหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร และมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง, แขนงวิชาการจัดการเกษตร วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทาง เศรษฐศาสตร์การเกษตร ธุรกิจการเกษตร หรือ บริหารธุรกิจด้านการเกษตร โดยมีพื้นปริญญาตรี ด้าน การเกษตร, วิชาเอกการจัดการผลิตพืช รับ อาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง ปฐพีวิทยา พืชไร่ การจัดการศัตรูพืช หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ มีพื้นปริญญาตรีและปริญญาโททางการเกษตร หรือ ปริญญาโททาง การเกษตร โดยมีพื้นปริญญาตรี ทางการเกษตร และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางปฐพีวิทยา พืชไร่ การจัดการศัตรูพืช หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกภายใน 1 ปี นับจากวันที่ยื่นใบสมัคร),

สาขาวิชาพยาบาล-ศาสตร์ รับ อาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน การพยาบาลสาธารณสุข การพยาบาลอนามัยชุมชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทุกตำแหน่งต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ผลทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) โดย TOEFL Paper ขั้นต่ำปริญญาเอก 550 คะแนน/ปริญญาโท 510 คะแนน, TOEFL CBT ขั้นต่ำปริญญาเอก 213 คะแนน/ ปริญญาโท 180 คะแนน, TOEFL IBT ขั้นต่ำปริญญาเอก 79 คะแนน/ปริญญาโท 64 คะแนน, CU–TEP ขั้นต่ำปริญญาเอก 75 คะแนน/ปริญญาโท 60 คะแนน, IELTS ขั้นต่ำปริญญาเอก 6.5 คะแนน/ปริญญาโท 5 คะแนน หรือ TOEIC ขั้นต่ำปริญญาเอก 700 คะแนน/ปริญญาโท 600 คะแนน สนใจสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารการสมัคร และลงทะเบียนถึงกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.stou.ac.th ประกาศรับสมัครงาน ข่าวรับสมัครงานจากกองการเจ้าหน้าที่ สอบถามที่สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-2504-7133 รับถึง 25 พ.ค.นี้

สถาบันโรคผิวหนัง กลุ่มงานบริหารทั่วไป รับ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการทั่วไป การบริหารงานบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือ คณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน, นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ หรือการจัดการทั่วไป มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน, กลุ่มงานเทคนิค รับ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี หรือ การเงินการธนาคาร มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน, ทุกตำแหน่งมีระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 สมัครที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.09-5207-2840 ระหว่าง 16-25 พ.ค.นี้

หมึกเขียว

งานคือเงิน 03/05/59

Published May 3, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/614237

โดย หมึกเขียว 3 พ.ค. 2559 05:01

 

แม้มีมันสมองและความคิดที่เลอเลิศแต่หากไม่ลงมือกระทำย่อมไม่มีทางประสบความสำเร็จ

คนขยัน ที่ยังเล็งหา ตำแหน่งงานโดนใจ แวะเวียนมาที่ งานคือเงิน ได้เสมอ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ อาจารย์ 1 อัตรา

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน สุขศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ หรือด้าน จิตวิทยา การสื่อสารสุขภาพ เทคโนโลยีการศึกษา สาธารณสุข (ต้องจบปริญญาโท ทางด้าน สุขศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ) จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 หมวดที่ 1 บททั่วไป

สนใจสมัครที่ : งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี อาคารสาธารณสุขวิศิษฐ์ (อาคาร 1) ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สอบถาม โทร.0-2354-8543 ต่อ 1103 ถึง 6 พ.ค.นี้

กรมประมงรับนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 1 อัตรา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทาง การอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบรรจุ วิศวกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร ผลิตภัณฑ์ ประมง ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร การถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร การถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โภชนวิทยา ระบบอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ วิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมประมง ชีววิทยาการประมง ชีววิทยาประมง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ, 1 อัตรา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทาง จุลชีววิทยา หรือ ชีวเคมี, 1 อัตรา สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทาง ชีวเคมี เคมีวิเคราะห์ หรือ เคมี ต้องผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่: เว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th หัวข้อ “สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ” หรือที่ http://www.fisheries.go.th หัวข้อ “สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ” เลือก “สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ” ในตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ สอบถามที่ กองการเจ้าหน้าที่ 0-2562-0536 รับถึง 11 พ.ค.นี้

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับ พนักงานวางผังเมือง 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ระยะเวลาการจ้างนับตั้งแต่วันที่จ้างถึง 30 กันยายน 2559 วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาทาง ผังเมือง การวางผังเมือง สถาปัตยกรรมผังเมือง การวางผังชุมชน การวางแผนภาค การวางแผนภาคและเมือง การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา พัฒนา จัดทำหลักเกณฑ์ และกำหนดมาตรฐานงานวางผังเมือง คิดค้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคงานวางผังเมือง ให้การศึกษาอบรม ให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านผังเมือง กำหนดแนวทางปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมืองจัดทำเอกสารคู่มือ การปฏิบัติงานวางผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานหน้าที่ สามารถ คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติที่ดี

สมัครที่: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนมนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี ถึง 13 พ.ค.นี้

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ ผู้จัดการโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 อัตรา

อายุ 35–55 ปี วุฒิ ปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านโรงพิมพ์ หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีความสามารถด้านการบริหารและสื่อสารภาษาอังกฤษได้

สอบถาม: โทร.0-2564-3105 ต่อ 2218 รับถึง 13 พ.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับ พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) 1 อัตรา

ปฏิบัติงานที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพ) วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กำกับ ควบคุม และติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวางระบบเครือข่าย พัฒนาซอฟต์แวร์ บุคลากร ระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน และการจัดความรู้

สมัครที่: สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ภายในวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เลขที่ 19 ซอยเอกมัย เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร.0-2415-0503 ต่อ 201-202 ระหว่าง 16-23 พ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สังกัดสาขาวิชา รับ อาจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกการสอนสังคมศึกษา 1 อัตรา

อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทาง การสอนสังคมศึกษา หรือทางหลักสูตรและการสอน เน้นการสอนสังคมศึกษา หรือ ด้านการศึกษา โดยต้องสำเร็จปริญญาโทและปริญญาตรีทางการสอนสังคมศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องโดยเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการทำดุษฎีนิพนธ์ มีประสบการณ์การสอนสังคมศึกษา

แขนงวิชาบริหารการศึกษา รับ อาจารย์ 1 อัตรา

อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทาง บริหารการศึกษา หรือ ทางการศึกษาที่ทำดุษฎีนิพนธ์ที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา มีประสบการณ์การสอน การบริหารสถานศึกษา การบริหารการศึกษา หรือ บุคลากรทางการศึกษาอื่น, สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ รับ อาจารย์ 2 อัตรา อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง สารสนเทศศาสตร์ หรือ ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หากมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รับ อาจารย์ 1 อัตรา

อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง ปรัชญา ศาสนา คติชนวิทยา (หากมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รับ อาจารย์ 1 อัตรา

อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ไทยศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางประวัติศาสตร์ (หากมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการตลาด รับ อาจารย์ 2 อัตรา

อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทาง บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาโท ทางการตลาด หรือ ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วไม่เกิน 3 ปี (หากมีประสบการณ์การทำงานในบริษัทเอกชนในหน้าที่การบริหารการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

วิชาเอกการเงิน รับ อาจารย์ 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาเอก ทาง บริหารธุรกิจ เน้นด้านการเงิน หรือใน สาขาใกล้เคียงบริหารธุรกิจ โดยมีพื้นฐานปริญญาโททางการเงิน และมีประสบการณ์การทำ งานด้านบริหารธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ปริญญาโททางการเงิน และมีประสบการณ์การทำงานหรือการสอนทางบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ เน้นด้านการเงิน และมีประสบการณ์การทำงาน หรือ การสอนทางบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 1 ปี

วิชาเอกการจัดการทั่วไป รับ อาจารย์ 2 อัตรา

วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง บริหารธุรกิจ เน้น ด้านการจัดการดำเนินงาน การจัดการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และ มีประสบการณ์การทำงาน หรือการสอนทางบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 2 ปี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รับ อาจารย์ 2 อัตรา

อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทางบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ ต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางบัญชี หรือ ปริญญาโท ทาง บัญชี หรือ บริหารธุรกิจ ต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีพื้นฐาน ปริญญาตรีทางบัญชี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา

อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทาง รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไม่จำกัดวิชาเอก ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ (หากมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีประสบการณ์ทำงานราชการอย่างน้อย 5 ปี หรือ มีประสบการณ์การสอนในวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา

อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทาง กฎหมาย ด้านกฎหมายมหาชน กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม หรือ กฎหมายธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับ อาจารย์ 3 อัตรา

อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทาง เศรษฐศาสตร์ ทุกตำแหน่งต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ผลทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) โดย TOEFL Paper ขั้นต่ำปริญญาเอก 550 คะแนน/ปริญญาโท 510 คะแนน, TOEFL CBT ขั้นต่ำปริญญาเอก 213 คะแนน/ ปริญญาโท 180 คะแนน, TOEFL IBT ขั้นต่ำปริญญาเอก 79 คะแนน/ปริญญาโท 64 คะแนน, CU-TEP ขั้นต่ำปริญญาเอก 75 คะแนน/ปริญญาโท 60 คะแนน, IELTS ขั้นต่ำปริญญาเอก 6.5 คะแนน/ปริญญาโท 5 คะแนน หรือ TOEICขั้นต่ำปริญญาเอก 700 คะแนน/ปริญญาโท 600 คะแนน

สนใจสมัครที่: กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารการสมัคร และลงทะเบียนถึงกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.stou.ac.th ประกาศรับสมัครงาน ข่าวรับสมัครงานจากกองการเจ้าหน้าที่ สอบถามที่ สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ โทร.0-2504-7133 รับถึง 25 พ.ค.นี้.

หมึกเขียว

งานคือเงิน 23/04/59

Published April 24, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/609453

โดย หมึกเขียว 23 เม.ย. 2559 05:01

 

ความขยันและอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค คือกุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิต

หมึกเขียวขอส่งกำลังใจให้ คนสู้ชีวิต ผ่านพ้นทุกอุปสรรคและปัญหา พร้อม ก้าวถึงเส้นชัยที่วาดฝันไว้ในเร็ววัน ส่วนคนที่ยังเล็งหา ตำแหน่งงานโดนใจ แวะเวียนกันมาได้ที่ งานคือเงิน เช่นเคย

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยประชาสัมพันธ์และนิสิตเก่าสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารและธุรการ วุฒิ ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office อย่างดี สามารถใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ และมีความรู้ในกระบวนการสำหรับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชาสัมพันธ์ สมัครทางwww.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามที่ หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 25 เม.ย.นี้

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง คอมพิวเตอร์ มีความรู้ความสามารถในการเขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง สามารถปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดระบบและเขียน คำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ทดสอบความถูกต้องของชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบ แก้ไขระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สมัครที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 26 ชั้น 2 สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร.0-2288-4000 ต่อ 4816 (-7) ถึง 26 เม.ย.นี้

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคนิคการแพทย์ พยาธิ-วิทยา หรือ พยาธิชีวภาพทางสัตวแพทย์ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ สามารถนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงานได้ มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจชันสูตรโรค พิสูจน์ยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่างๆ เช่น บัคเตรี ไวรัส-วิทยา พาราสิตวิทยา โลหิตวิทยา ฯลฯ การเพาะเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ ทั้งเชื้อบัคเตรีและไวรัส ผลิตแอนติเจน แอนติเซรุ่ม วัคซีน ท็อกซอยด์ ฯลฯ และสารมาตรฐานอื่นๆ ศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการระบาดของโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อสนับสนุนการป้องกันรักษาโรค ตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานยา ชีววัตถุ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง การจัดทำตำรายาแห่งประเทศไทย การตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารเสพติด ตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดต่างๆ จากเลือด ปัสสาวะ อวัยวะ ผู้ป่วย ผู้ตาย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคดี ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยสมุนไพรทางพฤกษศาสตร์ เภสัชเวท พฤกษเคมี เภสัชวิทยา ฯลฯ เพื่อหาสารสำคัญและทดลองผลิตเป็นยารักษาโรค สอบเทียบวิธีตรวจวิเคราะห์ ตรวจชันสูตร รวมทั้งห้องปฏิบัติการและพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ ตรวจซ่อม จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในงานวิเคราะห์วิจัย วิเคราะห์วิจัยทดลองเกี่ยวกับวิชาการกีฏวิทยา และสัตววิทยาทางแพทย์ ตรวจสอบเครื่องกำเนิดรังสี การวัดปริมาณรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์ ปฏิบัติงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนการสอน ฝึกอบรม นิเทศงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ระยะเวลาการจ้างนับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 สมัครที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2202-6800 ต่อ 1518 ถึง 29 เม.ย.นี้

โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี รับ นิติกร 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมายร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง, นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานที่ งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล และการควบคุมโรค เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งสองตำแหน่งมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2559 สมัครที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่าง 25-29 เม.ย.นี้

กรมทางหลวงชนบท รับ วิศวกรโยธา 1 อัตรา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ สังกัดแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ วุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทาง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถด้านช่างโยธาเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณ พิจารณาตรวจสอบ ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์และวิจัย วางโครงการก่อสร้าง และให้คำปรึกษาแนะนำในงานวิศวกรรมโยธาด้านทางหลวง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย, นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา กลุ่มงานเทคนิค สังกัดแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา เครื่องกล ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ช่างยนต์ เขียนแบบเครื่องกล หรือ ช่างกลการเกษตร มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านนายช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกลให้พร้อมใช้อยู่เสมอ มีความรู้ความสามารถดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบ-เทียบเครื่องมือ ประมาณราคาเครื่องจักรกล ยาน-พาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกลยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา กลุ่มงานเทคนิค สังกัดแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนดูแลรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นของเครื่องจักรกลขนาดหนัก ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 9 ปี (โดยต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 4 ปี) ดังนี้

1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป

2.รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง

3.รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป

4.รถขุดดินทุกชนิดทุกขนาด

5.รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตันขึ้นไป

6.เครื่องปูแอสฟัลต์ผสมเสร็จ

7.รถยกแบบทรัคเครน

8.เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน

9. รถเกลี่ยขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป รถตักทุกแบบขนาด 150 BHP ขึ้นไป หรือเครื่องจักรกลอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่าข้อ 1–10 สอบถามและสมัครที่ ส่วนอำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท ที่ 9 (อุตรดิตถ์) เลขที่ 9 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ตั้งแต่ 25-29 เม.ย.นี้

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ หรือ นโยบายสวัสดิการสังคม พัฒนาสังคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด สอบถามและสมัครที่ สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ โทร.0-5394-3546 หรือดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่http://www.soc.cmu.ac.th รับถึง 29 เม.ย.นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ ลูกจ้างเหมาจ่าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (นักการภารโรง) 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยกายภาพ กลุ่มงานบริหารและธุรการ วุฒิ ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตำแหน่ง มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี โดยพิจารณาการต่อสัญญาจ้างจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน สมัครที่ หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร ชั้น 3 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 29 เม.ย.นี้
หมึกเขียว

งานคือเงิน 08/04/59

Published April 9, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/602450

โดย หมึกเขียว 8 เม.ย. 2559 05:01

 

คนที่ขลาดกลัวการเริ่มต้นย่อมหมดโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต

สารพัด ตำแหน่งงานดีๆ มีไว้ให้คนกล้าเลือกสรรจับจองเสมอที่ งานคือเงิน

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง 1 อัตรา เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป มีความรู้เรื่องงานไม้ ระบบไฟฟ้าซ่อมแซม แก้ไขเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆของหน่วยงานได้ มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงรักษาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง มีความรู้ความ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ มีระเบียบ วินัย และต้องการความก้าวหน้า สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ที่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 3 คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน) หรือ ส่งประวัติส่วนตัวที่ E-mail : pr_phornphen@hotmail.com สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2437-7799

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา วุฒิ ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet สามารถพิมพ์ดีดได้ดี สมัครทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามเพิ่มเติมที่ หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 10 เม.ย.นี้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับ นัก-วิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1 อัตรา กลุ่มงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ วุฒิ ปริญญาโท สาขา นิเทศศาสตร์ หรือเทียบเท่า ต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.ในระดับปริญญาโท มีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็นในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ ข่าวสาร ทั้ง ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน สามารถร่วมศึกษาวิจัย ด้านการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสาร ความรู้ และสรุปผลการศึกษาเพื่อใช้ประกอบในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการการดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงาน และเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น รวมถึง สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ สามารถเรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านทางสื่อและช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ จัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้ง สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเผยแพร่เบื้องต้นแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ตลอดจน ให้คำปรึกษา แนะนำ ความรู้เบื้องต้นแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อสร้างความเข้าใจ สนใจสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://job.fda.moph.go.th ในหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ” รับถึง 11 เม.ย.นี้

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รับ วิศวกร 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทาง วิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิศวกรรมโยธา มีความรู้ ความสามารถ ในการ ตรวจสอบแผนผัง แผนปฏิบัติการ โครงสร้าง รายการคำนวณ รูปแบบทางวิศวกรรมต่างๆ ในงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย หลักวิชาการและมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำรวจ ออกแบบ วิเคราะห์ ค้นคว้า ทดสอบและตรวจสอบ ปริมาณน้ำ คุณภาพน้ำ ระบบประปา และแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อปฏิบัติการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สามารถสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับงานวิศวกรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในงานวิศวกรรม และการจัดการกับสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความสามารถในการคำนวณ ออกแบบ วิเคราะห์ ระบบท่อ ระบบสูบน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาล และระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร รวมถึง ควบคุมการก่อสร้าง ประมาณการราคาในการจัดซื้อ จัดจ้าง ในงานพัฒนาน้ำบาดาล สามารถปฏิบัติงาน กำกับดูแลการซ่อมบำรุงรักษา ผลิตและสอบเทียบ เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและเครื่องจักรกล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ และกำหนดรูปแบบรายการ เครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และเครื่องจักรกล เพื่อการผลิตและการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน สามารถประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย และ ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ มีความรู้ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ, นักวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1, เขต 4 และ เขต 6 วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชา วิทยา-ศาสตร์กายภาพ ทางเคมี มีความรู้ความสามารถศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และ ร่วมดำเนินการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้ วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ ของวัตถุตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ร่วมปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชำนาญ จัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ และร่วมดำเนินการ จัดฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถศึกษาค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล ทั้งคุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทางเคมี คุณลักษณะที่เป็นพิษ และคุณลักษณะทางชีวภาพ ตลอดจน ร่วมดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และประ-ชาชนทั่วไป ตลอดจนเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th หัวข้อ “สมัคร/อบรม” เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หรือที่http://dgr.job.thai.com รับถึง 11 เม.ย.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน) P9 จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและทำงานเป็นกะได้ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ สอบถามที่ ฝ่ายบริหารคณะฯ (หน่วยการเจ้าหน้าที่) โทร.0-2218-9773, 0-2218-9975 รับถึง 11 เม.ย.นี้

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับ พนักงานรักษาความปลอดภัย สถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพ 1 อัตรา เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 3 โทร.0-2251-7853 (-6) ต่อ 2306 ถึง 22 เม.ย.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้จากระยะไกล หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องมือและ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการศึกษาและการวิจัยทางภูมิศาสตร์ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนหรือการวิจัย ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.pd.su.ac.th สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรือที่สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โทร.0-3425-5097 ถึง 22 เม.ย.นี้.

หมึกเขียว

งานคือเงิน 22/02/59

Published February 27, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/580318

โดย หมึกเขียว 22 ก.พ. 2559 05:01

 

คนฉลาดไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยสูญเปล่า เพราะนั่นคือการทำร้ายตัวเองและประเทศชาติ

สารพัด ตำแหน่งงานดีๆ มีให้เลือกสรรกันเสมอที่ งานคือเงิน

สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถทางด้านเขียนโปรแกรม ฐานข้อมูล จัดทำเว็บไซต์ และแต่งภาพ สนใจติดต่อที่ ส่วนสนับสนุนวิชาการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร.0-2329-8400 (-11) ต่อ 208 ถึง 25 ก.พ.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา สังกัดศูนย์การแพทย์ ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา มีความสามารถในการเขียนโครงการ ดำเนินการโครงการตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น สามารถจัดประชุม เขียนวาระการประชุมและสรุปผลการประชุม มีความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (หากมีประสบการณ์ในงานด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา หรือเป็นนักกิจกรรมนิสิตนักศึกษาขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ปฏิบัติงานได้ทั้งงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ และงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก สมัครที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร.0-3739-5451 (-5) ต่อ 60224,60225 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207 (-8) ถึง 26 ก.พ.นี้

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับ นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร.0-7333-0810 ถึง 26 ก.พ.นี้

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับ อาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง ส่งเสริมการเกษตร เกษตรศาสตร์ และเกษตรเขตร้อน, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางพัฒนาการเกษตร วิจัยและพัฒนาการเกษตร ธุรกิจเกษตร Agricultural System และ Agricultural Information Technology สนใจติดต่อที่ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ชั้น 4 ตึกจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ โทร.0-2579-1025, 0-2942-8456 รับถึง 29 ก.พ.นี้

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขยายเวลารับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และ การสื่อการตลาด สอบถามและสมัครที่ สำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร.0-7334-9692, 0-7331-3928 (-50) ต่อ 2611 โทรสาร 0-7334-9692 หรือที่ งานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 ตึกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2354-5558 (-60) โทรสาร 0-2354-5561 รับถึง 29 ก.พ.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ รับ พนักงานรายวัน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา สังกัดศูนย์การแทพย์ฯ ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MicrosoftOffice อย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงและมีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสูงด้านการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นอย่างดี ปฏิบัติงานที่งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหา-วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ สมัครที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร.0-3739-5451 (-5) ต่อ 60224, 60225 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207 (-8) ถึง 26 ก.พ.นี้

กองทัพอากาศ รับ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) 64 อัตรา อายุ 18–35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี, ข้าราชการชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) อายุ 18–30 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 18 อัตรา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 300 อัตรา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 59 อัตรา และ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 82 อัตรา สามารถดูรายละเอียดสาขาวิชาที่ http://www.person.rtaf.mi.th  และรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์http:// job.rtaf.mi.th , https://rtafrecruitment.job.thai.com  หรือhttp://www.person.rtaf.mi.th สอบถามรายละเอียดการรับสมัครที่ กองการสรรหากำลังพล สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร.0-2534-8587 (-91) สอบถามขั้นตอนและวิธีสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ แผนกสถิติกำลังพล กองข้อมูลกำลังพล สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร.0-2534-2402 (-3, 5) หรือ 0-2534-2440 (-1) รับถึง 1 มี.ค.นี้

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา กลุ่มวิชาโฆษณา วุฒิ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน (หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนสื่อและสื่อใหม่จะพิจารณาเป็นพิเศษ) กรณีสำเร็จการศึกษา ปริญญาโท ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมวุฒิปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก ทั้งมีเกรดเฉลี่ยสะสมวุฒิปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 ส่วนวุฒิปริญญาเอก ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมวุฒิปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก ทั้งมีเกรดเฉลี่ยสะสมวุฒิปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 ทั้งต้องจบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง หากมีระดับผลการศึกษา (เกรดเฉลี่ย) ไม่ตรงกับที่กำหนดต้องมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดง (ต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้จัดทำเพื่อสำเร็จการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์) เป็นผู้มีความประพฤติดี สามารถปฏิบัติงาน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สมัครที่ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 3 คณะวาสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต ปทุมธานี สอบถามที่ ฝ่ายบุคคล โทร.0-2696-6216 รับถึง 4 มี.ค.นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ อาจารย์ ระดับ A–5 ภาษากฎหมายอาญา 2 อัตรา สาขากฎหมายอาญา 2 อัตรา วุฒิ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ต้องได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) ทั้งต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง, อาจารย์ ระดับ A–5 สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอกทางกฎหมายจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง, อาจารย์ระดับ A–5 สาขากฎหมายอาญา 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอกทางกฎหมายจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง สนใจสมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามที่ หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 4 มี.ค.นี้

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์, นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท และ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้าน Journalism/Business Admin/Public Relation และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยฯ ชั้น 4 อาคารศูนย์บริการวิชาการ (อาคาร 33) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-3089 (-91) ต่อ 77056 (พิริยะ) รับถึง 4 มี.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน อักษรศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชา วรรณคดีฝรั่งเศส ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ ฝรั่งเศสศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่www.pd.su.ac.th  สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7500 ต่อ 31704 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม โทร.0-3425-3840 (-4) ต่อ 22142 หรือที่ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-5097 ถึง 11 มี.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสาขาธุรกิจเพื่อสังคม ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสังคม จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง หรือ มีประสบการณ์ มีความสนใจทางธุรกิจเพื่อสังคม หรือปริญญาโท และกำลังศึกษาปริญญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสังคม จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ.รับรองซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์ และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือมีประสบการณ์มีความสนใจทางด้านธุรกิจเพื่อสังคม สนใจสอบถามและสมัครที่ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ห้อง 11-304 ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ โทร.0-2649-5000 ต่อ 11742 ถึง 15 มี.ค.นี้.

หมึกเขียว

งานคือเงิน 17/02/59

Published February 25, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/578110

โดย หมึกเขียว 17 ก.พ. 2559 05:01

 

ไม่มีความพยายามใดที่จบลงอย่างสูญเปล่า

หมึกเขียว ขอส่งกำลังใจให้ คนที่มุ่งมั่น ไม่ย่อมแพ้ต่อทุกอุปสรรคและปัญหา ได้พบความสำเร็จในชีวิต ส่วน คนที่ยังเล็งหาตำแหน่งงานโดนใจ แวะเวียนมาที่ งานคือเงิน มีมาฝากกันเช่นเคย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย รับ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้าน คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ ได้แก่ ระบบการจัดการฐานข้อมูล เช่น Oracle, Access, SOL, PHP เป็นต้น มีความรู้ด้านการบำรุงรักษา และซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน สมัครที่ งานบริหารบุคคลวิทยาเขตอุเทนถวาย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2252-7029 ต่อ 55 ถึง 19 ก.พ.นี้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก พิการ 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอ/ศูนย์สาขา/อื่นๆ อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถทำงานร่วมกับเด็กพิการได้ สมัครที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เลขที่ 81/2 หมู่ 1 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทร.0- 7447-7260, 0-7447-7453 ถึง 19 ก.พ.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในภาควิชาพยาธิวิทยา (หน่วยปรสิตวิทยา) วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่เกิน 2 ปี) ได้แก่ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULI–TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU–TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน มีความรู้ความสามารถทางห้องปฏิบัติการ สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครได้ทาง http://www.hrm. chula.ac.th/ recruitmentonline สอบถามที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-97 73 ถึง 25 ก.พ. นี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร รับอาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางส่งเสริมการเกษตร เกษตรศาสตร์ และเกษตรเขตร้อน,อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง พัฒนาการเกษตรวิจัยและพัฒนาการเกษตร ธุรกิจเกษตร Agricultural System และ Agricultural Information Technology สอบถามและสมัครที่ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ชั้น 4 ตึกจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ โทร.0-2579-1025, 0-2942- 8456 ถึง 29 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา ภาษาและวรรณคดี เยอรมัน การสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ โทร.0-2849- 7500 ต่อ 31704 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-3840 (-4) ต่อ 22142 หรือสำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม โทร.0-3425-5097 ถึง 29 ก.พ.นี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับ ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติ การวิจัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการเชิงคำนวณ 1 อัตรา อายุ 21–35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิชา วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ มีความรู้ทางด้าน PHP (Laravel Framework) Java Script, MySQL, Arduino, Andriod App, ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ 1 อัตรา อายุ 21–35 ปี วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการเขียนภาษา Java Script, HTML5 หรือ Python อย่างดี มีความรู้พื้นฐานหรือทักษะทางด้าน GIS มีความสนใจในงานการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Date Analytics), ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 1 อัตรา อายุ 21–30 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ต้องมีประสบการณ์ด้าน Programming, Computer Security, Network มีทักษะด้าน Mobile Application (Andriod / IOS), Web Programming, Database, Network, ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบอัตโนมัติขั้นสูง 1 อัตรา อายุ 22–40 ปี วุฒิ ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชา Mechatronics หรือ Computer or Electrical Engineering มีความรู้ด้าน Robotic and Computer Programming, ผู้ช่วยวิจัย/สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ 1 อัตรา อายุ 25–35 ปี วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ ด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบ/พัฒนาโปรแกรม 2 ปีขึ้นไป มีความสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบ System analysis and design พัฒนา ซอฟต์แวร์ process เน้น software development วิเคราะห์ข้อจำกัดต่างๆของโปรแกรม มีทักษะการสื่อสาร ช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ และประสานงานได้ดี อ่าน–พูด–เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี มีวุฒิภาวะความรับผิดชอบ, วิศวกร/งานบริหารเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อายุ 25–35 ปี วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ และเครื่องให้บริการ/ VM Ware 1–2 ปี มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการลินุกซ์ และซอฟต์แวร์ Open source ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายสามารถเขียนโปรแกรมระบบงานบนเว็บหรือระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ผ่านภาษา Ruby/Perl/Java/PHP ติดตั้ง ดูแล ปรับปรุง ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของเครื่องแม่ข่าย/อุปกรณ์เครือข่าย ดูแลการสำรองข้อมูลของระบบ และอุปกรณ์สำคัญต่างๆ ให้ความช่วยเหลือ ในการใช้งานระบบเครือข่าย ตามข้อตกลงการให้บริการ (SLA) จัดทำรายงานสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่พบ และเอกสารอื่นๆ มีความรู้ทางสถิติและทักษะในการคิดวิเคราะห์โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ และมีความคิดเชิงระบบ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด เขียน) ในเกณฑ์ดีและมีความสนใจ กระตือรือร้นและขอศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ห้อง 106 งานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร.0-2564-7000 ต่อ 1142 รับถึง 29 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา หน่วยงานสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา งานรายการและข่าว วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สอบถามและสมัครที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2665-3777 ต่อ 6061-6066 ถึง 29 ก.พ.นี้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาภาษาอังกฤษ วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน ภาษาอังกฤษ หรือสาขา วิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นสาขาวิชาการสอนภาษา อังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) และ พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดงานประกันคุณภาพการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี สอบถามและสมัครที่ สำนักงาน เลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5207 ถึง 29 ก.พ.นี้

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่นิติกร 1 อัตรา อายุไม่เกิน 30 ปี (เกิดหลัง 1 มี.ค.2529) วุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หากเป็นเพศชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น สมัครที่ ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด อาคารจามจุรี 9 โทร.0- 2218-0555 ต่อ 2301 (-2) ถึง 29 ก.พ.นี้

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด รับ เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม (Web Programmer) 1 อัตรา ปฏิบัติงานในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office อย่างดี ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านพัฒนา Web Application อย่างน้อย 2 ปี มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้, เจ้าหน้าที่การลงทุน (Investment Officer) 1 อัตรา ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารเงิน อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ บัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน มีความรู้ความสามารถด้านตราสารการเงิน มีความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินของสถาบันการเงินอย่างดี มีความรู้ ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ตลาดทุน และภาวะเศรษฐกิจได้ มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในการทำงาน มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้ ทั้ง 2 ตำแหน่งหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นภาระทางทหารแล้ว สมัครที่ แผนกบริหารงานบุคคล สำนักผู้บริหาร สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทร.0-2496-1199 ต่อ 204, 206,224 และ 225 ถึง 29 ก.พ.นี้

หมึกเขียว

งานคือเงิน 12/02/59

Published February 12, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/575887

โดย หมึกเขียว 12 ก.พ. 2559 05:01

 

คนฉลาดไม่ยอมจำนนต่ออุปสรรคและปัญหา แต่จะมองเป็นความท้าทายเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง

คนสู้ชีวิต ที่ยังเล็งหาตำแหน่งงานโดนใจ แวะเวียนมาเลือกจับจองกันได้เช่นเคยที่ งานคือเงิน

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับ

เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ งานคลังยาและเวชภัณฑ์ ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป 1 อัตรา
อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง เภสัชศาสตร์ การพยาบาล เทคนิคการแพทย์ และวิทยาศาสตร์เคมี,

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) สถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพฯ 1 อัตรา
อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทาง พณิชยการทุกสาขา ทั้ง 2 ตำแหน่งหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 3 โทร.0-2251-7853(-6) ต่อ 2306 ถึง 15 ก.พ.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

สมัครที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2926-9662 ถึง 15 ก.พ.นี้

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย รับ

เจ้าหน้าที่ประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก 2 อัตรา,ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงเด็ก 2 อัตรา และ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงเด็ก ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาและเลี้ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติ 1 อัตรา

เพศหญิง อายุ 18-35 ปี ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องเคยผ่านการเลี้ยงเด็กมาก่อน

สมัครที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตึกวชิราลงกรณ์ ชั้นล่าง โทร.0-2251-7853(-6) ต่อ 2306 ถึง 16 ก.พ.นี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) รับ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม/งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2 ปี มีความรู้ความสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของงานต่างๆ รวมทั้งผู้รับเหมาและลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับกฎ คำสั่ง มาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ผู้เช่าพื้นที่ และผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด และประสานงานและ/หรือแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม/งานระบบคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
อายุ 26-32 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ หรือ Industrial Hygiene and Safety มีประสบการณ์ด้านมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 2 ปีขึ้นไป มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในงานที่เกี่ยวข้อง การทำแผนกรณีฉุกเฉิน การใช้งานระบบ IT ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร (พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับดี สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งผู้รับเหมาและลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ คำสั่ง และมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม วางแผนการใช้และการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องมือ/ระบบต่างๆ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดำเนินการจัดการของเสียอันตรายจากกระบวนการปฏิบัติงาน เก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งจัดทำรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์และจัดทำแผนการประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จัดทำสื่อ/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งจัดทำป้ายเกี่ยวกับ Safety ต่างๆ ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ผู้เช่าพื้นที่และผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ประสานงานและ/หรือแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอด ภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ห้อง 106 งานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1142 รับถึง 16 ก.พ.นี้

กรมประชาสัมพันธ์ รับ

ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เบส) 1 อัตรา, ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (อัลโต้แซกโซโฟน) 1 อัตรา, ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เทเนอร์แซกโซโฟน) 1 อัตรา 
วุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) 1 อัตรา, คีตศิลปินปฏิบัติงาน (ไทย) 1 อัตรา
วุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคีตศิลป์

สนใจสอบถามและสมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ถึง 19 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รับ อาจารย์ 1 อัตรา
สังกัด สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท-เอก ทางด้าน เกษตรเชิงระบบ สรีรวิทยาการผลิตพืช เทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว วิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร ระบบการเกษตรแบบยั่งยืน การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางด้าน พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ 1 อัตรา
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เน้นการทำวิจัยด้านการประมงหรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต้องจบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต ทางด้าน การประมง วาริชศาสตร์ หรือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ทั้ง 2 ตำแหน่ง ต้องมีผลคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ประจำ หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามและสมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี จ.เพชรบุรี โทร.0-3259-4043 (-50) ต่อ 14008,41003, 41006 ถึง 19 ก.พ.นี้

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับ

พนักงานรักษาความปลอดภัย สถานีกาชาด 2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพฯ ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด 1 อัตรา
เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 3 โทร.0-2251-7853 (-6) ต่อ 2306 ถึง 19 ก.พ.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขยายเวลารับ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เล็กวุฒิ ปริญญาตรี สาขา การเงิน การบัญชี การธนาคาร การบริหารธุรกิจ ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ได้แก่ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, IELTS ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน (หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปอย่างดี สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา การเงิน การบัญชี หรือ การธนาคาร มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปอย่างดี สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และทำงานเป็นกะได้ ทั้ง 2 ตำแหน่งหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สนใจสมัครทางwww.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline

สอบถาม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773 ถึง 25 ก.พ.นี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถทางด้านเขียนโปรแกรม ฐานข้อมูล จัดทำเว็บไซต์ และแต่งภาพ

สนใจติดต่อที่ ส่วนสนับสนุนวิชาการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร.0-2329- 8400(-11) ต่อ 208 ถึง 25 ก.พ.นี้.

หมึกเขียว

งานคือเงิน 05/02/59

Published February 10, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/572544

โดย หมึกเขียว 5 ก.พ. 2559 05:01

 

เวลาทุกนาทีมีค่าเกินกว่าจะปล่อยให้สูญเปล่าไป เพียงเพราะถอดใจกับอุปสรรคและปัญหา

หมึกเขียว ขอเป็นหนึ่งกำลังใจส่งให้ คนสู้ชีวิต สามารถก้าวถึงเส้นชัยที่วาดฝันไว้ในเร็ววัน พร้อมอาสาสรรหาสารพัด ตำแหน่งงานน่าสนใจ มากฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับ

นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

สังกัดสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ศิลปศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานและนำเสนอโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก หรือหน่วยงานต่างๆอย่างดี มีไหวพริบในการปฏิบัติงาน ตอบข้อซักถามชี้แจง แนะนำแก่ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูล และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดี มีจิตมุ่งบริการและเสียสละ สามารถอุทิศเวลาให้แก่การปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องมีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสืบค้นข้อมูลจากสื่อหรือเทคโนโลยีต่างๆ มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อนำเสนอโดยโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ในด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ

นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

สังกัดกลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาด้าน สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือ อักษรศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ สามารถใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างดี มีความรู้ความสามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปประเด็นข่าว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว ว่องไว พร้อมที่จะปรับปรุงการทำงานและพัฒนาตนเองตลอดเวลา อุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับทางราชการและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มีปฏิภาณไหวพริบ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีสติและรู้จักคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ในด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทุกตำแหน่งมีระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึง 30 ก.ย.2559 และให้ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี (อาจต่อสัญญาจ้างได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของส่วนราชการ)

สมัครที่ กลุ่มบริการงานบุคคล ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ถึง 5 ก.พ.นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ

อาจารย์ ระดับ A–5 สาขากฎหมายอาญา 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรีนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

สนใจสมัครที่ www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามที่ หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 5 ก.พ.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ รับ

พนักงานรายวัน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา

สังกัดศูนย์การแพทย์ ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี วุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Mirosoft office อย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงและมีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสูงด้านการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นอย่างดี ปฏิบัติงานที่แพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก และที่ งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

สมัครที่ งานทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก สอบถาม โทร.0-3739- 5451 (-5) ต่อ 60224,60225 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207 (-8) ถึง 5 ก.พ.นี้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขยายเวลารับ อาจารย์ประจำโครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต/มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้านวิชา การออกแบบชุมชนเมือง (URBAN DESIGN) หรือด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง

สนใจสอบถามและสมัครที่ ห้องงานบุคคลและสื่อสารองค์กร อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2986-9434, 0-2986-9605 (-6) ต่อ 3011,3012 ถึง 5 ก.พ.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ

พนักงานรายวัน ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา

สังกัดศูนย์การแพทย์ ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี เพศชาย วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ หากมีงานเร่งด่วน ที่ไม่สามารถดำเนินการในเวลาราชการได้ มีความรับผิดชอบและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆอย่างดี มีจิตใจบริการ และมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา ปฏิบัติงานที่งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

สมัครที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร.0-3739-5451 (-5) ต่อ 60224,60225 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207 (-8) ถึง 10 ก.พ.นี้

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับ

นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมทางการแพทย์ สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ ชีวการแพทย์ หรือ ปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง และมีความรู้ความสามารถในการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษด้านประสาทสรีรวิทยา ต้องมีประสบการณ์ในการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษที่เกี่ยวกับการตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับ (Sleep Test) การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ การตรวจสมรรถภาพปอด (PFT) และการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมัครที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 สอบถามโทร.0-2926-9368 (-70) ถึง 11 ก.พ.นี้

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 15 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางสถิติ ทางโลจิสติกส์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลสถิติ และศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการวิจัยเพื่อให้ทราบถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมตลอดทั้งกฎหมายต่างๆ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ วิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบและใช้ประกอบการพิจารณาทำแผนวิจัยให้สอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของประเทศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 15 อัตรา

วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริการธุรกิจ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางสถิติ หรือ ทางโลจิสติกส์ ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ สำนักงาน ก.พ. มีความรู้ความสามารถในการรวบรวม ข้อมูลสถิติ และศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการวิจัยเพื่อให้ทราบถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมตลอดทั้งกฎหมายต่างๆ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ วิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบและใช้ประกอบการพิจารณาทำแผนวิจัยให้สอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของประเทศ

สนใจสอบถามและสมัครที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้องปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0-2282-9144 ถึง 12 ก.พ.นี้

กรมประมง กลุ่มงานบริการ รับ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสมุทรปราการ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด) ปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ ระยะเวลาการจ้าง มี.ค. ถึง 30 ก.ย.2559 วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาการบัญชี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สามารถรวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความรับผิดชอบ อดทน เสียสละ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นอย่างดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ คล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ มีความกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรม

สมัครที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสมุทรปราการ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด) ถึง 15 ก.พ.2559.

หมึกเขียว

งานคือเงิน 23/01/59

Published January 26, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/566387

โดย หมึกเขียว 23 ม.ค. 2559 05:01

 

คนฉลาดไม่ปิดโอกาสตัวเองในการก้าวสู่ความสำเร็จ เพียงเพราะยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรค

หมึกเขียว ส่งกำลังใจให้ คนสู้ชีวิต ก้าวถึงเส้นชัยโดยเร็ววัน พร้อมอาสาสรรหา สารพัดตำแหน่งงานดีๆ มาฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย รับ พนักงานประสานงานการวางแผน พัฒนาและโครงการพิเศษ (4—7) ฝ่ายวางแผนพัฒนาและโครงการพิเศษ สำนักจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย 1 อัตรา อายุ 20–35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท ในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำหรับสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือสูงกว่า) มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office, Social Media และ Internet อย่างดี (หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์แผนงานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ) หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน สนใจติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 4 โทร. 0-2256-4078 (-80) ต่อ 22 รับถึง 26 ม.ค.นี้

กรมเจ้าท่า รับ กะลาสี 2 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น)/มัธยม ศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย), เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้าน พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจทุกสาขา หรือ คอมพิวเตอร์, นายท้ายเรือกลชายทะเล 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี, สรั่งเรือ 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การเดินเรือหรือถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท ทางด้าน เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://job.md.go.th ถึง 29 ม.ค.นี้

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาอนามัยชุมชน วุฒิ ปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา โดยมีพื้นฐานด้านสาธารณสุข สนใจติดต่อที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี อาคารสาธารณสุขวิศิษฐ์ (อาคาร 1) ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2354-8543 ต่อ 1103 ถึง 29 ม.ค.นี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีวุฒิปริญญาตรีทาง วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมเกษตร หรือ เทคโนโลยีชนบท, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง ต้องมีวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรม เครื่องกล หรือ เทคโนโลยีชนบท สมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4495, 0-2564-4440 ต่อ 2008, 2014 ถึง 29 ม.ค.นี้

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน วุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้าน การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน (สำหรับปริญญาเอกด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน ต้องมีวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านการสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์) มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในวิชาชีพการสื่อสาร มวลชน ทางด้าน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต้องไม่เป็นผู้พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณก่อนกำหนด) สอบถามและสมัครที่ หน่วยบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5394-2706 ต่อ 112 ดู รายละเอียด ที่www.masscomm.cmu.ac.th รับถึง 29 ม.ค.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ รับ พนักงานรายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง 1 อัตรา สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี เพศชาย อายุ 20–35 ปี วุฒิ ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ปฏิบัติงานที่งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก, พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เพศชาย อายุ 25–45 ปี วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (หากมีความรู้ความสามารถในการดูแลซ่อมบำรุงรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีใบขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล อายุไม่ต่ำกว่า 5 ปี (หากมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชนิดที่ 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ หากมีงานเร่งด่วนที่ไม่สามารถดำเนินการในเวลาราชการได้ ปฏิบัติงานที่งาน บริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ กรณีได้รับการคัดเลือก ต้องนำหลักทรัพย์มาค้ำ ประกันเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ทั้ง 2 ตำแหน่งต้องมีความรับผิดชอบ และมีความคิดริเริ่มสร้าง สรรค์พัฒนางาน มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆอย่างดี มีจิตใจบริการและมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา สมัครที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร.0-3739-5451 (-5) ต่อ 60224, 60225 ถึง 29 ม.ค.นี้

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับ พยาบาล 3 อัตรา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หากมีประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีตามเอกสาร 5 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านวิสัญญีพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ) หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 ด้วย) มีความรู้ความสามารถในการเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆให้พร้อมใช้ การให้ยาระงับความรู้สึก แก่ผู้ป่วย การประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและการเยี่ยมผู้ป่วยหลังได้รับการระงับความรู้สึก สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs รับถึง 30 ม.ค.นี้

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง กลุ่มงานเทคนิค รับ เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา สังกัดสถาบันและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง) วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามผลรับรองของ ก.พ. สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ ทางการประมง เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ/ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ ทางการประมง เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีมนุษยสัมพันธ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความรับผิดชอบ อดทน เสียสละ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นอย่างดี มีความคิดริเริ่ม สามารถแก้ปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ มีทัศนคติและแรงจูงใจในการทำงาน มีความกระตือรือร้น มีอุดมคติ จริยธรรม และคุณธรรม ทั้งมีแนวคิดและความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ หรือ แผนงานของทางราชการ สมัครที่ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง) ตั้งแต่ 25 ม.ค.-2 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สมัครที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2665-3777 ต่อ 6061-6066 ถึง 5ก.พ.นี้

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กลุ่มงานบริหารทั่วไป รับ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ หรือ รัฐศาสตร์ทางการเมือง และการระหว่างประเทศ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในการทำงาน ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันทำสัญญา ถึง 30 ก.ย.2559 สมัครที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถึง 5 ก.พ.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ขยายเวลารับ สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา อายุไม่เกิน 34 ปี วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา (หากเป็นสาขาที่กฎหมายกำหนดให้เป็นสาขาวิศวกรรมควบคุม ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอย่างน้อย 1 ปี) ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุ ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คำแนน, CULI–TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU–TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน มีความรู้ ความสามารถในกระบวนการทางวิศวกรรม เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล หรือระบบปรับ อากาศ มีความรู้ความสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษอย่างดี หากเป็นเพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว สมัครผ่านทางwww.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถาม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773 รับถึง 10 ก.พ.นี้

หมึกเขียว

งานคือเงิน 16/01/59

Published January 17, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/563095

โดย หมึกเขียว 16 ม.ค. 2559 05:01

 

คนโง่เท่านั้นที่ยอมซังกะตายกับ ความล้มเหลวในอดีต แต่คนฉลาดจะใช้ความล้มเหลวที่ผ่านมาเป็นบทเรียนเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน

หมึกเขียว ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ คนสู้ชีวิต พร้อมสรรหาสารพัดตำแหน่งงานน่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ นักวิจัย 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office อย่างดี (หากมีประสบการณ์ทำงานวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ต้องสอบผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับวุฒิปริญญาโท จากการสอบแข่งขันเข้ารับราชการของสำนักงาน ก.พ. (ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) และ สอบผ่านการทดสอบ Smart for Recruitment (หรือ Smart for Work) ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีตำแหน่งในระดับวุฒิปริญญาโท (ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) สามารถปฏิบัติราชการได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ และตามที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์มอบหมาย หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สอบถามและสมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการสถาบัน สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี โทร.0-2564-5000 (-3) ต่อ 1465 รับถึง 18 ม.ค.นี้

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ, เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สมัครที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา 47 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ถึง 20 ม.ค.นี้

สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร งานบริหารและพัฒนาตลาด ฝ่ายอำนวยการตลาด รับ ช่าง 2 อัตรา ฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี รับ ช่าง 4 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ ทาง ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างสถาปัตยกรรม, ฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี รับ วิศวกร 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ต้องสำเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร) ทุกตำแหน่งรับถึง 21 ม.ค.นี้ สมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 5 (เข้าลิฟต์ด้านหลัง) สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (ใกล้ตลาดประชานิเวศน์ 1) โทร.0-2158-0740 (-42) ภายใน 23 ถึง 21 ธ.ค.นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ ลูกจ้างเหมาจ่าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำกลุ่มงานกิจการนานาชาติ วุฒิ ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet สามารถพิมพ์ดีดได้อย่างดี มีความรู้ ความสามารถในการติดต่อประสานงานอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สมัครที่ หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร ชั้น 3 อาคารเทพทวารวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 22 ม.ค.นี้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอสทิงพระ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 31 มีนาคม 2559 อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สามารถทำงานร่วมกับเด็กพิการได้ มีความรู้เรื่องการดูแลเด็กพิการ และมีทัศนคติในการทำงานกับเด็กพิการ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถพิเศษในการแก้ปัญหา สมัครที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เลขที่ 81/2 หมู่ 1 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทร 0-7447-7260, 0-7447-7453 ถึง 22 ม.ค.นี้

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย รับ พนักงานประสานงานการวาง แผนพัฒนาและโครงการพิเศษ (4–7) ฝ่ายวางแผนพัฒนาและโครงการพิเศษ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย 1 อัตรา อายุ 20–35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำหรับวุฒิ วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีหรือสูงกว่า) มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office, Social Media และ Internet อย่างดี (หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์แผนงานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 4 โทร.0-2256-4078 (-80) ต่อ 22 ถึง 26 ม.ค.นี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับ ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา, วิชาเอกคณิตศาสตร์ 3 อัตรา, วิชาเอกเคมี 2 อัตรา, วิชาเอกชีววิทยา 2 อัตรา, วิชาเอกฟิสิกส์ 1 อัตรา, วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา, วิชาเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา, วิชาเอกดนตรีไทย 2 อัตรา, วิชาเอกดนตรีสากล 1 อัตรา, วิชาเอกทัศนศิลป์ 1 อัตรา, วิชาเอกอุตสาหกรรม 1 อัตรา, วิชาเอกธุรกิจศึกษา 1 อัตรา, วิชาเอกภาษาจีน 4 อัตรา, วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา, วิชาเอกแนะแนว 1 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทาง การศึกษา หรือสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่คุรุสภาออกให้, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง หรือทางอื่น ที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด 2 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทาง บรรณารักษ์ หรือ ทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้, พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย, พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา, ภารโรง 4 อัตรา มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ สอบถามและสมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น 4) ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี รับถึง 26 ม.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับ นักวิชาการ/ผู้ชำนาญการ ประจำสำนักส่งเสริมสิทธิและสร้างสังคมสุขภาวะ 1 อัตรา อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี /ปริญญาโท ทางด้าน สังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารโครงการ ด้านสุขภาพหรือสังคมไม่น้อยกว่า 7 ปี (หากมีประสบการณ์ในงานด้านการส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ หรือสิทธิมนุษยชนมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความสามารถวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ บริบท โอกาส เครือข่าย ในการทำงานด้านสุขภาพ หรือ พัฒนานโยบายสาธารณะรวมทั้งการเคลื่อนไหวสังคมอย่างดี มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานแบบเครือข่ายและการสื่อสารทางสังคม สามารถบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี สนใจดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครที่www.nationalhealth.or.th ส่งใบสมัครที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2832-9036 ถึง 28 ม.ค.นี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมเกษตร หรือ เทคโนโลยีชนบท, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง ต้องมีวุฒิปริญญาตรี ทาง วิศวกรรมเครื่องกล หรือเทคโนโลยีชนบท สนใจติดต่อ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-4495, 0-2564-4440 ต่อ 2018, 2014 ถึง 29 ม.ค.นี้

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้าน การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน (หากมีวุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน ต้องมีวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี ทางด้าน การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์) มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในวิชาชีพการสื่อสารมวลชน ทางด้านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือ สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สอบถามและสมัครที่ หน่วยบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200โทร.0-5394-2706 ต่อ 112 รับถึง 29 ม.ค.นี้.

หมึกเขียว

%d bloggers like this: