อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ

All posts in the อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ category

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชไร่

Published March 10, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา

http://www.tmd.go.th/agromet_crop_animal_forecast.php

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชไร่
ระหว่างวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2559
ผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
ระยะนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณอื่น เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และเนื่องจากระยะนี้แม้จะมีฝน แต่ปริมาณและการกระจายของฝน ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของพืช เกษตรกรควรให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชที่กำลังเจริญเติบโตอย่างเพียงพอ หากขาดน้ำจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต และกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นเพื่อไม่ให้แย่งอาหารและน้ำจากต้นพืช สำหรับอากาศแห้งและลมแรง ชาวไร่อ้อยที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ควรเลือกวิธีการเผาก่อนตัด จะทำให้ค่าน้ำตาลในอ้อยลดลง นอกจากนี้ไฟอาจจะลุกลามทำให้เกิดอัคคีภัยและไฟป่าได้ รวมทั้งควันไฟจากการเผาไหม้จะทำให้ทัศนะวิสัยลดลง และเกิดเป็นมลพิษทางอากาศ ส่วนผู้ที่ปลูกมันสำปะหลังควรระวังการระบาดของเพลี้ยแป้งและไรแดง เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบควรเก็บไปเผาทำลายนอกแปลง
สำหรับสภาพอากาศเย็นและแห้งในระยะนี้ เกษตรกรที่ปลูกถั่วเขียวที่อยู่ในระยะออกดอกและติดฝักควรระวังป้องกันการระบาดของราแป้ง ซึ่งจะทำให้ต้นแคระแกร็น ติดฝักน้อย เมล็ดและฝักมีขนาดเล็กลง ฝักที่มีเชื้อราปกคลุมจะบิดเบี้ยว แคระแกร็น และเมล็ดไม่สมบูรณ์ เกษตรกรควรหมั่นสำรวจหากพบควรรีบกำจัดก่อนระบาดเป็นบริเวณกว้าง
สำหรับภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกน้อย และระยะต่อไปจะยังคงมีปริมาณและการกระจายของฝนน้อย เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่พืชไร่ที่อยู่ระยะเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม หากขาดน้ำจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต รวมทั้งกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นเพื่อไม่ให้แย่งอาหารและน้ำจากต้นพืช
ออกประกาศ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล

Published March 10, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา

http://www.tmd.go.th/agromet_crop_animal_forecast.php

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล
ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559
ผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
ระยะนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณอื่น เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และเนื่องจากระยะนี้แม้จะมีฝน แต่ปริมาณและการกระจายของฝนยังไม่เพียงพอกับความต้องการของไม้ผลที่อยู่ในระยะดอกบานและติดผลอ่อน เกษตรกรควรให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชอย่างเพียงพอ หากขาดน้ำจะทำให้ดอกร่วงหล่นและการติดผลลดลง และคอยกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นเพื่อไม่ให้แย่งอาหารและน้ำจากต้นพืช สำหรับสภาพอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าชาวสวนลิ้นจี่และลำไยควรระวังป้องกันการระบาดของหนอนเจาะกิ่งลำต้น และหนอนเจาะดอก รวมทั้งมวนลำไยที่จะทำให้ผลผลิตเสียหายและด้อยคุณภาพ ส่วน เกษตรกรที่ปลูกสตรอเบอรี่ ที่อยู่ในระยะออกดอกและติดผล ควรระวังโรคไรสองจุดและโรคใบจุด โดยหมั่นสำรวจแปลงปลูก และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกหากพบโรคควรตัดส่วนที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก รวมทั้งตัดแต่งใบแก่ออก เพื่อให้ต้นโปร่ง อากาศ ถ่ายเทสะดวกเพื่อลดความชื้นในแปลงปลูก
สภาพอากาศเย็นและแห้งในระยะนี้ เกษตรกรภาคตะวันออกที่ปลูกมังคุด ที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผล ควรระวังเพลี้ยไฟทำลายดอกและผลอ่อน นอกจากนี้ควรหมั่นสำรวจสวน หากพบศัตรูพืชดังกล่าวควรรีบกำจัด ก่อนระบาดเป็นบริเวณกว้าง
สำหรับภาคใต้ระยะที่ผ่านมามีฝนตกน้อย และระยะต่อไปปริมาณและการกระจายของฝนจะยังคงน้อย เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่ไม้ผลที่อยู่ระยะออกดอกอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะทุเรียน เพราะหากขาดน้ำจะทำให้ดอกร่วง การติดผลลดลง และหากปริมาณดอกมีมากเกินไปควรตัดแต่งช่อดอกให้เหลือพอดีกับขนาดของกิ่ง เพื่อลดการแย่งอาหารและน้ำของดอก นอกจากนี้ชาวสวนควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่นเพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ และไรแดงเป็นต้น ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ผลผลิตลดลงและเสียหาย ส่งผลกระทบต่อผลผลิตในระยะต่อไป
ออกประกาศ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ

Published March 10, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา

http://www.tmd.go.th/agromet_crop_animal_forecast.php

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ
ระหว่างวันที่ 7 – 13 มีนาคม 2559
ผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
ระยะนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เกษตรกรที่ต้องทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดเพื่อป้องกันผิวหนังไหม้เกรียม รวมทั้งควรดื่มน้ำบ่อยๆ ป้องกันร่างกายขาดน้ำ และในช่วงวันที่ 10-13 มี.ค. จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนและผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้ในที่โล่งแจ้งอาจได้รับอันตรายจากสภาวะดังกลว่า สำหรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารซึ่งมักระบาดในช่วงฤดูร้อน
เนื่องจากอากาศในตอนกลางวัน เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ควรควบคลุม อุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้สูงเกินไป โดยปรับปรุงโรงเรือนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก หากมีน้ำเพียงพอควรฉีดน้ำบริเวณหลังคา หรือใช้ระบบละอองน้ำฝอยพ่นในโรงเรือนเพื่อลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน ป้องกันสัตว์เครียด อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรเพิ่มปริมาณน้ำสำหรับกินให้แก่สัตว์เลี้ยงด้วย นอกจากนี้เกษตรกรควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จะเกิดในช่วงฤดูร้อนให้กับสัตว์เลี้ยงและควรหมั่นสังเกตหากพบสัตว์ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มแล้วทำการรักษา เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ
สัตว์น้ำ ระยะนี้ปริมาณน้ำระเหยมีมาก เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรดูแลปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับจำนวนสัตว์น้ำที่เลี้ยง หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย เนื่องจากบางช่วงจะมีฝนฟ้าคะนอง เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยนสัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนผู้ที่เลี้ยงปลาในกระชังหากปริมาณน้ำมีน้อยควรย้ายกระชังลงไปในที่ซึ่งมีน้ำเพียงพอ และมีการไหลเวียนของน้ำสม่ำเสมอ
ออกประกาศ วันที่ 07 มีนาคม 2559

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล

Published March 3, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา

http://www.tmd.go.th/agromet_crop_animal_forecast.php

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล
ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559
ผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
ระยะนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณอื่น เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และเนื่องจากระยะนี้แม้จะมีฝน แต่ปริมาณและการกระจายของฝนยังไม่เพียงพอกับความต้องการของไม้ผลที่อยู่ในระยะดอกบานและติดผลอ่อน เกษตรกรควรให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชอย่างเพียงพอ หากขาดน้ำจะทำให้ดอกร่วงหล่นและการติดผลลดลง และคอยกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นเพื่อไม่ให้แย่งอาหารและน้ำจากต้นพืช สำหรับสภาพอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าชาวสวนลิ้นจี่และลำไยควรระวังป้องกันการระบาดของหนอนเจาะกิ่งลำต้น และหนอนเจาะดอก รวมทั้งมวนลำไยที่จะทำให้ผลผลิตเสียหายและด้อยคุณภาพ ส่วน เกษตรกรที่ปลูกสตรอเบอรี่ ที่อยู่ในระยะออกดอกและติดผล ควรระวังโรคไรสองจุดและโรคใบจุด โดยหมั่นสำรวจแปลงปลูก และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกหากพบโรคควรตัดส่วนที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก รวมทั้งตัดแต่งใบแก่ออก เพื่อให้ต้นโปร่ง อากาศ ถ่ายเทสะดวกเพื่อลดความชื้นในแปลงปลูก
สภาพอากาศเย็นและแห้งในระยะนี้ เกษตรกรภาคตะวันออกที่ปลูกมังคุด ที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผล ควรระวังเพลี้ยไฟทำลายดอกและผลอ่อน นอกจากนี้ควรหมั่นสำรวจสวน หากพบศัตรูพืชดังกล่าวควรรีบกำจัด ก่อนระบาดเป็นบริเวณกว้าง
สำหรับภาคใต้ระยะที่ผ่านมามีฝนตกน้อย และระยะต่อไปปริมาณและการกระจายของฝนจะยังคงน้อย เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่ไม้ผลที่อยู่ระยะออกดอกอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะทุเรียน เพราะหากขาดน้ำจะทำให้ดอกร่วง การติดผลลดลง และหากปริมาณดอกมีมากเกินไปควรตัดแต่งช่อดอกให้เหลือพอดีกับขนาดของกิ่ง เพื่อลดการแย่งอาหารและน้ำของดอก นอกจากนี้ชาวสวนควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่นเพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ และไรแดงเป็นต้น ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ผลผลิตลดลงและเสียหาย ส่งผลกระทบต่อผลผลิตในระยะต่อไป
ออกประกาศ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชไร่

Published March 3, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา

http://www.tmd.go.th/agromet_crop_animal_forecast.php

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชไร่
ระหว่างวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2559
ผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
ระยะนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณอื่น เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และเนื่องจากระยะนี้แม้จะมีฝน แต่ปริมาณและการกระจายของฝน ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของพืช เกษตรกรควรให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชที่กำลังเจริญเติบโตอย่างเพียงพอ หากขาดน้ำจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต และกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นเพื่อไม่ให้แย่งอาหารและน้ำจากต้นพืช สำหรับอากาศแห้งและลมแรง ชาวไร่อ้อยที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ควรเลือกวิธีการเผาก่อนตัด จะทำให้ค่าน้ำตาลในอ้อยลดลง นอกจากนี้ไฟอาจจะลุกลามทำให้เกิดอัคคีภัยและไฟป่าได้ รวมทั้งควันไฟจากการเผาไหม้จะทำให้ทัศนะวิสัยลดลง และเกิดเป็นมลพิษทางอากาศ ส่วนผู้ที่ปลูกมันสำปะหลังควรระวังการระบาดของเพลี้ยแป้งและไรแดง เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบควรเก็บไปเผาทำลายนอกแปลง
สำหรับสภาพอากาศเย็นและแห้งในระยะนี้ เกษตรกรที่ปลูกถั่วเขียวที่อยู่ในระยะออกดอกและติดฝักควรระวังป้องกันการระบาดของราแป้ง ซึ่งจะทำให้ต้นแคระแกร็น ติดฝักน้อย เมล็ดและฝักมีขนาดเล็กลง ฝักที่มีเชื้อราปกคลุมจะบิดเบี้ยว แคระแกร็น และเมล็ดไม่สมบูรณ์ เกษตรกรควรหมั่นสำรวจหากพบควรรีบกำจัดก่อนระบาดเป็นบริเวณกว้าง
สำหรับภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกน้อย และระยะต่อไปจะยังคงมีปริมาณและการกระจายของฝนน้อย เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่พืชไร่ที่อยู่ระยะเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม หากขาดน้ำจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต รวมทั้งกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นเพื่อไม่ให้แย่งอาหารและน้ำจากต้นพืช
ออกประกาศ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล

Published March 3, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา

http://www.tmd.go.th/agromet_crop_animal_forecast.php

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อไม้ผล
ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2559
ผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
ระยะนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณอื่น เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และเนื่องจากระยะนี้ไม่มีฝนตก ทำให้ไม้ผลที่อยู่ในระยะดอกบานและติดผลอ่อน ขาดแคลนน้ำ ชาวสวนควรให้น้ำเพิ่มเติมให้เพียงพอกับความต้องการของพืช หากขาดน้ำจะทำให้ดอกและผลอ่อนร่วงหล่นการติดดอกออกผลลดลง สำหรับอากาศเย็นและชื้นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมาะต่อการแพร่ระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ชาวสวนลิ้นจี่และลำไยควรระวังป้องกันการระบาดของหนอนเจาะกิ่งลำต้น และหนอนเจาะดอก รวมทั้งมวนลำไย ที่จะทำให้ผลผลิตเสียหาย และด้อยคุณภาพ ส่วนบริเวณที่มีหมอกในตอนเช้าบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกชาวสวนมะม่วงควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคราดำ โดยหากพบโรคดังกล่าวควรฉีดพ่นด้วยน้ำหรือน้ำส้มควันไม้จะทำให้ลดการระบาดของโรคได้
สำหรับสภาพอากาศร้อนและแห้งในตอนกลางวัน ชาวสวนทุเรียน และมังคุดในภาคตะวันออกควรระวังการระบาดศัตรูพืชจำพวกปากดูดที่จะดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้พืชทรุดโทรม และผลผลิตเสียหาย โดยเฉพาะเพลี้ยไก่แจ้ในทุเรียน และเพลี้ยไฟในมังคุด ชาวสวนควรหมั่นสำรวจหากพบควรรีบกำจัดก่อนระบาดเป็นบริเวณกว้าง
สำหรับภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกน้อย และระยะต่อไปจะยังคงมีปริมาณและการกระจายของฝนน้อย เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่ไม้ผลที่อยู่ระยะออกดอกอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะทุเรียน เพราะหากขาดน้ำจะทำให้ดอกร่วง การติดผลลดลง และหากปริมาณดอกมีมากเกินไปควรตัดแต่งช่อดอกให้เหลือพอดีกับขนาดของกิ่ง เพื่อลดการแย่งอาหารและน้ำของดอก นอกจากนี้ชาวสวนควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่นเพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ และไรแดงเป็นต้น ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ผลผลิตลดลงและเสียหาย ส่งผลกระทบต่อผลผลิตในระยะต่อไป
ออกประกาศ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชไร่ ไม้ดอก และพืชผัก

Published March 3, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา

http://www.tmd.go.th/agromet_crop_animal_forecast.php

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชไร่ ไม้ดอก และพืชผัก
ระหว่างวันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2559
ผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณอื่น เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอสำหรับบริเวณเทือกเขายอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร ส่วนเกษตรกรที่จุดไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ตนเองและสัตว์เลี้ยง ควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย อนึ่งผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรทำแผงกำบังลมหนาวเพื่อป้องกันลมโกรกโรงเรือน และเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนเพื่อป้องกันสัตว์หนาวเย็น และไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งตอนกลางคืน เพราะอาจทำให้สัตว์ที่ไม่แข็งแรงตายได้ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรลดปริมาณอาหาร เนื่องจากอุณหภูมิน้ำที่ต่ำทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อย อาหารที่เหลือจะทำให้น้ำเน่าเสีย ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อให้น้ำผสมเป็นเนื้อเดียวกันและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำ และในช่วงวันที่ 10-14 ก.พ. บางพื้นที่จะมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง สำหรับภาคใต้ทางตอนบนของภาคอากาศเย็น เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดย ในช่วงวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ ทะเล จะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าว
สำหรับผู้ที่ปลูกพืชไร่ ไม้ดอก และพืชผักในระยะนี้ เนื่องจากปริมาณฝนมีน้อย ประกอบกับ ปริมาณน้ำระเหยมีมาก ทำให้ความชื้นในดินลดลง เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่พืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต และผลิดอกออกผลอย่างเหมาะสม เพราะหากได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง ถ้าขาดน้ำจะทำให้สูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ควรคลุมบริเวณพื้นที่เพาะปลูกและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน ส่วนบริเวณที่มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุสีเข้ม เพื่อรักษาอุณหภูมิดิน สำหรับในช่วงวันที่ 10-14 ก.พ. บางพื้นที่จะมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะโรคราน้ำค้าง ในพืชไร่ ไม้ดอก และพืชผัก ซึ่งอาจเข้าทำลาย ทำให้พืชเสียหาย ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ สำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวมาแล้ว เกษตรกรไม่ควรตากไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายเนื่องจากหมอกและน้ำค้างได้ นอกจากนี้ควรวางแผนการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ และใช้น้ำที่เก็บกักไว้อย่างประหยัดโดยให้น้ำพืชครั้งละน้อยๆแต่บ่อยๆครั้ง และควรให้น้ำพืชในช่วงเย็นและค่ำเพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยกา รระเหย เว้นแต่บริเวณเทือกเขาและยอดดอยที่มีโอกาสเกิดน้ำค้างแข็ง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำพืชในช่วงเย็นและค่ำเนื่องจากขณะเกิดน้ำค้างแข็งจะทำให้ท่อลำเลียงน้ำของพืชเสียหายได้ เนื่องจากระยะต่อไปจะเป็นช่วงแล้ง ผู้ที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรมีน้ำสำรองให้แก่พืชในระยะเจริญเติบโต โดยเฉพาะในช่วงออกดอกออกผลเป็นช่วงที่พืชมีความต้องการน้ำสูงกว่าระยะอื่นๆถ้าได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลผลิตลดลง หากขาดน้ำจะทำให้ไม่ได้รับผลผลิตเลย
ออกประกาศ วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2559

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ

Published February 4, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา

http://www.tmd.go.th/agromet_crop_animal_forecast.php

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ
ระหว่างวันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2559
ผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปกับมีฝนบางแห่ง และในบางช่วงอาจมีลมแรงโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย
สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และในบางช่วงอาจมีลมแรง เกษตรกรควรทำแผงกำบังลมหนาวให้แก่สัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันลมโกรกโรงเรือน ทำให้สัตว์หนาวเย็น โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็กควรเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน และไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งตอนกลางคืน เพราะอาจทำให้สัตว์ที่ไม่แข็งแรงตายได้ และควรหมั่นสังเกตสัตว์เลี้ยงหากพบสัตว์ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มและทำการรักษา เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ
ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ปีกอาจเป็นโรคหวัดได้ เกษตรกรควรหมั่นสำรวจหากพบสัตว์ที่เป็นโรคให้แยกทำการรักษา ก่อนจะระบาดไปยังตัวอื่นๆ
ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ในช่วงที่อากาศเย็น สัตว์น้ำจะกินอาหารได้น้อยลงอาหารที่เหลือจะทำให้น้ำเน่าเสีย ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และเนื่องจากปริมาณน้ำระเหยมีมาก ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และควรควบคุมปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับจำนวนสัตว์น้ำที่เลี้ยงหากน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำเพราะจะทำให้สัตว์เครียดได้
ออกประกาศ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2559

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อกาแฟและยางพารา

Published January 23, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา

http://www.tmd.go.th/agromet_crop_animal_forecast.php

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อกาแฟและยางพารา
ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม – 3 มกราคม 2559
ผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปโดยทางตอนบนของภาคเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าบริเวณอื่นๆ สำหรับบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางด้านการเกษตร ในช่วงที่อากาศเย็นเกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนที่มีน้อย เกษตรกรควรใช้น้ำที่เก็บกักไว้อย่างประหยัด โดยให้น้ำพืชครั้งละน้อยๆแต่บ่อยครั้งและควรให้น้ำพืชในช่วงเย็น เพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยการระเหย เว้นแต่บริเวณเทือกเขาและยอดดอยที่มีโอกาสเกิดน้ำค้างแข็ง ไม่ควรให้น้ำในช่วงเย็นเพราะอาจ ทำให้ท่อลำเลียงน้ำของพืชเสียหายได้เมื่อเกิดน้ำค้างแข็ง รวมทั้งควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน สำหรับบางพื้นที่อาจมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรไม่ควรตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายได้ รวมทั้งควรระวังและป้องกันโรคราน้ำค้างที่อาจเกิดกับพืชไร่ ไม้ดอก และพืชผัก ซึ่งมักระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงในตอนเช้า สำหรับภาคใต้ทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็น เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ระยะต่อไปปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางด้านการเกษตร และควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงที่มีฝนตกน้อย
สำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนสภาพอากาศแห้ง ผู้ที่ปลูกกาแฟควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรชนิดต่างๆ เช่น เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยอ่อน เป็นต้น ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช ทำให้ใบอ่อนและยอดอ่อนเหี่ยวแห้ง ต้นอ่อนชะงักการเจริญเติบโต หากพบควรรีบกำจัด เพื่อไม่ให้ศัตรูพืชดังกล่าวแพร่ระบาดเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากระยะนี้ปริมาณการระเหยของน้ำมีมาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณโคนต้นกาแฟด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดินรักษาความชื้นภายในดิน แต่ควรมีระยะห่างจากโคนต้นพอประมาณ เพื่อป้องกันโรคและศัตรูพืช ส่วนผู้ที่ปลูกยางพารา ควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจุดไฟในบริเวณสวนหากมีความจำเป็นต้องจุดไฟเพื่อใช้งาน เมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรดับให้สนิททุกครั้ง เพื่อป้องกันไฟลุกลามจนกลายเป็นอัคคีภัย
สำหรับภาคใต้เนื่องจากระยะนี้เป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมจะมีปริมาณและการกระจายของฝนมากกว่าทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก พื้นที่ซึ่งมีฝนตกทำให้ความชื้นในดินและในอากาศสูง ชาวสวนยางพาราควรดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นภายในสวนป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่นโรคหน้ากรีดยาง โรคใบยางร่วงลูกยางเน่า และโรคราสีชมพู เป็นต้น ส่วนผู้ที่ปลูกกาแฟควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคราสนิมซึ่งมักระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูง โดยกำจัดวัชพืชในสวนให้โล่งเตียน ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง ไม่แน่นทึบ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ลดความชื้นภายในสวน ป้องกันโรคดังกล่าว
ออกประกาศ วันที่ 28 ธันวาคม 2558

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ

Published January 23, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา

http://www.tmd.go.th/agromet_crop_animal_forecast.php

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ
ระหว่างวันที่ 4 – 10 มกราคม 2559
ผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปโดยทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าบริเวณอื่นๆ สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางด้านการเกษตรโดยหลีกเลี่ยงการให้น้ำพืชในช่วงเย็นเพราะอาจทำให้ท่อลำเลียงน้ำของพืชเสียหายได้เมื่อเกิดน้ำค้างแข็ง ในช่วงที่อากาศเย็น เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับในช่วงฤดูหนาวอากาศจะจมตัว เกษตรกรไม่ควรเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เนื่องจากควันไฟจะไม่สามารถลอยขึ้นไปในบรรยากาศได้แต่จะแผ่ปกคลุมบริเวณใกล้เคียง ทำให้ทัศนวิสัยลดลงเป็นอุปสรรคต่อการใช้รถใช้ถนน และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อยประกอบกับน้ำระเหยมีมากทำให้ความชื้นในดินลดลง เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางด้านการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รวมทั้งควรใช้น้ำที่เก็บกักไว้อย่างประหยัด โดยให้น้ำพืชครั้งละน้อยๆแต่บ่อยๆครั้งและควรให้น้ำพืชในช่วงเย็น เพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยการระเหย สำหรับเกษตรกรที่จุดไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ตนเองและสัตว์เลี้ยง ควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ส่วนในบางพื้นที่อาจมีหมอกในตอนเช้าโดยเฉพาะในภาคเหนือ เกษตรกรควรไม่ควรตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายได้ รวมทั้งควรระวังและป้องกันโรคราน้ำค้างที่อาจเกิดกับพืชไร่ ไม้ดอก และพืชผัก สำหรับภาคใต้ทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็น เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ระยะต่อไปปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางด้านการเกษตร และควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงที่มีฝนตกน้อย
สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ในบางช่วงอาจมีลมแรง เกษตรกรควรทำแผงกำบังลมหนาวให้แก่สัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันลมโกรกโรงเรือน ทำให้สัตว์หนาวเย็น โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็กควรเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน และไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งตอนกลางคืน เพราะอาจทำให้สัตว์ที่ไม่แข็งแรงตายได้ และควรหมั่นสังเกตสัตว์เลี้ยงหากพบสัตว์ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มและทำการรักษา เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ที่ป่วยโดยตรง หากมีความจำเป็นต้องสัมผัสควรสวมถุงมือยางและสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ทุกครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ในช่วงที่อากาศเย็น สัตว์น้ำจะกินอาหารได้น้อยลงอาหารที่เหลือจะทำให้น้ำเน่าเสีย ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย เนื่องจากปริมาณน้ำระเหยมีมาก ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และควรควบคุมปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับจำนวนสัตว์น้ำที่เลี้ยงหากน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำเพราะจะทำให้สัตว์เครียดได้
ออกประกาศ วันที่ 04 มกราคม 2559
%d bloggers like this: