มอบรางวัลเชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่นปี 2563 #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published March 29, 2020 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/480944

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่นปี 2563

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่นปี 2563

วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

กระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงานมอบรางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น ในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาค สู่สังคมไทย” โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ประทานโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่นประจำปี 2563 รวม 8 ประเภท จำนวน 29 รางวัล ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพฯ

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองดูแลแรงงานทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและทั่วถึง ได้ส่งเสริมให้แรงงานสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ผ่านกลไกทวิภาคีและไตรภาคีในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องและได้จัดงานวันสตรีสากล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบทบาทของแรงงานสตรี ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมาสำหรับปี 2563 ได้จัดงานมอบรางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาค สู่สังคมไทย” โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ประทานโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน และร่วมส่งเสริมให้สตรีได้รับการคุ้มครองสิทธิ มีสวัสดิการที่เท่าเทียมกับแรงงานชายโดยไม่เลือกปฏิบัติมีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสตรีให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและยกย่อง เชิดชูเกียรติว่าเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของประเทศ

ทั้งนี้ มีสตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2563 รวม 8 ประเภท ได้แก่ สตรีนักบริหารดีเด่น สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่นสตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น ศิลปินสตรีดีเด่น สื่อมวลชนสตรีดีเด่น สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น และสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น จำนวน 29 รางวัล อาทิ สตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่ นางสาวสมจิณณ์ พิลึกผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคเอกชนดีเด่น ได้แก่ นางสาวอำพร โพธิ์ภิขุ พนักงานปฏิบัติการ (ฝ่ายผลิต) บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ้) ศิลปินสตรีดีเด่น ได้แก่ นางพิมพ์โพยม วิริยะสุนทรวงศ์และสื่อมวลชนสตรีดีเด่น ได้แก่ นางสุดฤทัย เลิศเกษมผู้อำนวยการสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: