ยกเครื่องกฎระเบียบสหกรณ์ ลดช่องโหว่สกัดปัญหาทุจริต #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published January 18, 2020 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/466695

x

ยกเครื่องกฎระเบียบสหกรณ์ ลดช่องโหว่สกัดปัญหาทุจริต

วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า จากกรณีปัญหาการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด สืบเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2559ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตรวจพบความผิดปกติของงบการเงินของสหกรณ์ส่งผลให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงินและส่งผลกระทบต่อสมาชิกและสหกรณ์ที่ทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด นั้น กรมติดตามแก้ปัญหาของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่มาต่อเนื่อง โดยรายงานข้อสังเกตให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์จากส่วนกลางเข้าตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้สหกรณ์ฯมีสภาพคล่องได้ตามปกติ ซึ่งขณะนี้สหกรณ์ฯสโมสรรถไฟ ยังมีสภาพคล่องที่จะให้สมาชิกกู้หรือถอนเงินฝากได้ตามปกติ และอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินคดีกับอดีตกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ 6 ราย ที่กู้เงินสหกรณ์ผิดระเบียบ เบื้องต้นสหกรณ์ได้ชำระหนี้ให้สหกรณ์ที่นำเงินมาฝากแล้วประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งจะได้สอบทานว่าชำระจริงเพื่อพิสูจน์ความมีอยู่ของเจ้าหนี้ในส่วนสหกรณ์เจ้าหนี้ที่สหกรณ์ฯสโมสรรถไฟยังไม่ได้ชำระหนี้เงินกู้ให้นั้น อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯกำชับให้กรมและกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าดูแลติดตามการแก้ปัญหาของสหกรณ์ฯสโมสรรถไฟ และหารือเบื้องต้นเรื่องการปรับระเบียบและกฎหมาย ให้รัดกุมและครอบคลุมการดำเนินงานของสหกรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ กรมยืนยันว่าปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ในการสอบบัญชีอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สหกรณ์มีระบบการเงินการบัญชีและมีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส แต่เหตุทุจริตที่เกิดขึ้นในสหกรณ์บางแห่งหลายกรณีส่วนใหญ่เกิดจากระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์หรือมีการไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด หรือการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล รวมไปถึงการที่สมาชิกไม่ได้ติดตามการดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับโดยสม่ำเสมอ จนไม่ทราบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน สมาชิกจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนหลักการและวิธีการสหกรณ์และการตรวจสอบการเงินการบัญชีและการดำเนินการของสหกรณ์ รับรู้ข้อมูลทางบัญชีสหกรณ์ทั้งภาพรวมและของตนเอง เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์เอง อีกทั้ง สหกรณ์แต่ละแห่งอาจมีการเพิ่มช่องทางการติดต่อส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกเพื่อสร้างความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิก ซึ่งสหกรณ์อาจนำไปพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพของสหกรณ์ต่อไป

“กรม ได้พัฒนางานระบบบัญชีและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการงานสหกรณ์ ให้แม่นยำมีประสิทธิภาพขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งทางการเงินของสหกรณ์ อาทิ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร หรือแอพพลิเคชั่น Smart 4M ซึ่งมีให้บริการให้คำแนะนำและติดตั้งให้ฟรีแก่ทุกสหกรณ์ที่พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ให้มีศักยภาพใช้ข้อมูลทางการเงินบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงการทุจริตในสหกรณ์ได้” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: