ลำบากใจหรือน่าละอายที่จะพูดไหม? #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/knowledge/410264?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=knowledge

ลำบากใจหรือน่าละอายที่จะพูดไหม?

13 มกราคม 2563 – 17:15 น.
English Today,สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ผศ ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์,Euphemism,ภาษาอังกฤษ,คำเลี่ยง
เปิดอ่าน 161 ครั้ง

เมื่อเราต้องการใช้คำสุภาพหรือคำเลี่ยงเมื่อพูดถึงเรื่องที่ลำบากใจหรือน่าละอาย

 Euphemisms (2)

      ต่อจากครั้งก่อน วันนี้มาดู Euphemism  (มาจากรากศัพท์ภาษากรีก eu- หมายถึง ดี และ pheme- หมายถึง พูด) เป็นคำหรือวลีที่ใช้เมื่อเราต้องการใช้คำสุภาพหรือคำเลี่ยงเมื่อพูดถึงเรื่องที่ลำบากใจหรือน่าละอาย อาทิ ความตาย ความพิการ การเข้าห้องน้ำ ฯลฯ มาดู euphemism ประเภทอื่น ๆ กันต่อจากเมื่อตอนที่แล้วกันค่ะ

euphemism เกี่ยวกับรูปลักษณ์ และสติปัญญา
 คำที่ควรหลีกเลี่ยง                                                     คำที่เหมาะสม
ugly (น่าเกลียด)                                        plain (เรียบ ๆ)
bold (หัวล้าน)                                           a little thin on top (ผมบางเล็กน้อย) moon landing (ร่อนลงบนดวงจันทร์)
fat (อ้วน)                                                 plus-sized, full-figured, portly (ท้วม) heavyset, big-boned,                                                                  husky (ร่างใหญ่) a bit overweight, have a few extra pounds                                                                (น้ำหนักเกินไปเล็กน้อย) horizontally-challenged (ที่บกพร่อง                                                                  ทางแนวนอน)
short (เตี้ย)                                               vertically-challenged (ที่บกพร่องทางแนวตั้ง)
not smart (ไม่ฉลาด)                                  one sandwich short of a picnic (ไม่เต็มบาท) not the                                                                           sharpest pencil in the box (ไม่ใช่คนฉลาดที่สุดในกลุ่ม) his                                                                     elevator doesn’t reach the top floor (สติปัญญาไม่ถึง)
euphemism เกี่ยวกับอายุ
คำที่ควรหลีกเลี่ยง                                                        คำที่เหมาะสม
old (แก่)                                                    elderly, older adult, mature, a senior citizen, advance age                                                                 (ผู้สูงอายุ ผู้อาวุโส) senile (ผู้ชรา) a pensioner (ผู้รับบำนาญ)                                                                    aretiree (ผู้เกษียณ) experienced, veteran, those who have                                                                  seen it all (ผู้มีประสบการณ์ ผู้ที่อาบน้ำร้อนมาก่อน) picking up                                                                   speed (ตัวเลขอายุวิ่งอย่างรวดเร็ว) getting on (แก่ตัว) over                                                                     the hill, nearly there (ไม้ใกล้ฝั่ง) ancient* (โบราณ)                                                                             prehistoric*(ก่อนประวัติศาสตร์) living dead*(ศพเดินได้)
*เชิงขบขัน
euphemism เกี่ยวกับความพิการ
 คำที่ควรหลีกเลี่ยง                                                           คำที่เหมาะสม
a blind person  (คนตาบอด)                          person with a visual impairment (บุคคลที่มีความบกพร่อง                                                                      ทางการเห็น) visually challenged (ที่บกพร่องทางการเห็น)
mentally retarded, mentally handicapped  (ปัญญาอ่อน)
mentally challenged, intellectually disabled (ที่บกพร่องทาง                                                                  สติปัญญา) the handicapped, the disabled, cripple  (คน                                                                      พิการ) people with disabilities, disabled person (บุคคลที่มี                                                                    ความบกพร่องทางร่างกาย) differently-abled (ที่มีความ

สามารถต่างไป)
wheelchair-bound, confined to a wheelchair (คนนั่งรถเข็น)
person who uses a wheelchair, wheelchair users (ผู้ใช้รถ                                                                    เข็น)

euphemism เกี่ยวกับการไปเข้าห้องน้ำและการขับถ่าย
คำที่ควรหลีกเลี่ยง                                                         คำที่เหมาะสม
go to the toilet  (ไปเข้าห้องน้ำ)                        Where can I wash my hands? (ฉันจะไปล้างมือได้ที่                                                                            ไหน)Where are the restroom? (ห้องน้ำอยู่ที่ไหน) go to                                                                        the ladies’ room (ไปสุขาหญิง) go powder one’s nose (ไป                                                                    เติมแป้ง) go to the men’s room (ไปสุขาชาย)
urinate  (ปัสสาวะ)                                         go to the bathroom (ไปห้องน้ำ) relieve oneself (ปลดทุกข์                                                                    เบา)
defecate  (อุจจาระ)                                        go to the bathroom (ไปห้องน้ำ) have a bowel                                                                                  movement, move one’s bowels (ปลดทุกข์หนัก)
flatulate  (ตด)                                              break wind, pass gas (ผายลม)

euphemism เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ
คำที่ควรหลีกเลี่ยง                                                         คำที่เหมาะสม
boss  (เจ้านาย)                                              supervisor (ผู้ดูแล ผู้ควบคุม)
secretary (เลขา)                                           assistant, personal assistant (ผู้ช่วย)
janitor  (ภารโรง)                                           custodian (ผู้ดูแล)
housewife (แม่บ้าน)                                       homemaker (ผู้ดูแลบ้าน)
trash man (คนเก็บขยะ)                                  sanitation worker (คนงานสุขาภิบาล)
lawyer (ทนายความ)                                      attorney (นิติกร)
euphemism เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการแท้งบุตร
คำที่ควรหลีกเลี่ยง                                                         คำที่เหมาะสม
pregnant  (ท้อง)                                            be expecting, be in the family way (ตั้งครรภ์)
abort  (แท้ง)                                                 terminate the pregnancy (ยุติการตั้งครรภ์)
แล้วพบกันใหม่คราวหน้าค่ะ
ผศ. ชลาธิป  ชาญชัยฤกษ์

                                                                                             English Today
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s