โซไซตี้ : ‘The Stock Master University’ สุดยอดโครงการเรียนรู้ด้านการลงทุนของหลักทรัพย์บัวหลวง #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published January 11, 2020 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/465421

โซไซตี้ : ‘The Stock Master University’ สุดยอดโครงการเรียนรู้ด้านการลงทุนของหลักทรัพย์บัวหลวง

โซไซตี้ : ‘The Stock Master University’ สุดยอดโครงการเรียนรู้ด้านการลงทุนของหลักทรัพย์บัวหลวง

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ประสบความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำหรับโครงการ “The Stock Master University” ที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินและการลงทุนให้แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีวินัยทางการเงินและสามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการหลักทรัพย์บัวหลวง กล่าวว่า “ทักษะทางการเงินและการลงทุนที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทุกคนควรมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ยิ่งมีความรู้ความเข้าใจมากและเร็วเท่าไหร่ ยิ่งสร้างผลดีให้กับเราในอนาคตมากเท่านั้น อันเป็นที่มาให้หลักทรัพย์บัวหลวง ริเริ่มโครงการ The Stock Master University ในปี 2561 เพื่อต้องการให้โครงการเรียนรู้นี้ได้มีส่วนช่วยเป็นสะพานเชื่อมต่อคนรุ่นใหม่ไปสู่ความสำเร็จในด้านการออมและการลงทุนในอนาคต”

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561-2562) โครงการ The Stock Master University ได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก โดยหลักทรัพย์บัวหลวงได้เดินหน้าให้ความรู้แก่นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยไปแล้วหลายสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น รวมจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกว่า 3,000 คน

นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้เรื่องบริหารการเงินส่วนบุคคลและการลงทุน เพื่อการวางแผนการเงินที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้จะแบ่งออกเป็น4 หลักสูตร คือ 1.พื้นฐานการลงทุนในหุ้น 2.นวัตกรรมและวิธีการวิเคราะห์หุ้นในยุคออนไลน์ 3.การลงทุนในกองทุนรวม และ 4.วิธีการบริหารการเงินส่วนบุคคล โดยแต่ละหลักสูตรจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และการลงทุนจากทีมผู้สนับสนุนโครงการมาให้ข้อมูลสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละหัวข้อ นอกจากนี้ หลักทรัพย์บัวหลวงยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาสาสมัครเข้ามาเป็นทีมงานของโครงการ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับธุรกิจการเงิน และพัฒนาทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพ

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

“The Stock Master University ไม่เพียงแต่ให้ความรู้เรื่องการเงินและการลงทุนเท่านั้น แต่ยังให้ประสบการณ์ที่ดีในการทำงานด้วย เพราะนักศึกษาที่อาสาเข้ามาเป็นทีมงานของโครงการ จะได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานเป็นทีมและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่โลกของการทำงาน” พิเชษฐ กล่าวทิ้งท้าย

พีรวิชญ์ สุนทรถาวรวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ และหัวหน้าทีมกิจกรรม เล่าว่า “โครงการนี้มีประโยชน์มากกับนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน เพราะได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น และรู้จักรับมือกับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในระหว่างปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ทำให้โลกการลงทุนขยับเข้ามาใกล้คนรุ่นใหม่มากขึ้น ผมในฐานะหัวหน้าทีมขอเป็นตัวแทนนักศึกษาขอบคุณโครงการนี้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วม และแสดงความสามารถ และอยากจะเชิญชวนเพื่อนนักศึกษามาสมัครเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป”

หลักทรัพย์บัวหลวงเชื่อมั่นว่า การเรียนรู้คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด เราจึงไม่หยุดเดินหน้าที่จะส่งมอบความรู้และประสบการณ์แก่เยาวชน ให้เป็นนักลงทุนที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ม.บูรพา

ม.รังสิต

มศว.

ม.ราชมงคลธัญบุรี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: