วว.-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เพื่อสุขภาพการแพทย์ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published December 29, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/463147

วว.-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมวิจัยพัฒนา  ผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เพื่อสุขภาพการแพทย์

วว.-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เพื่อสุขภาพการแพทย์

วันอาทิตย์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัย พัฒนา และทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อสุขภาพและการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่าง “วว.” และ “ศิริราช” ในการสนับสนุน ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย พัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพและการแพทย์ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่าง “วว.” และ “ศิริราช” ในการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการแพทย์บนฐานความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โอกาสนี้ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. พร้อมผู้บริหาร พนักงานทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติณ ห้องประชุม กวท. ชั้น 8 อาคาร RD1 วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี

“ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์เจริญก้าวหน้าไปมาก วัสดุชนิดต่างๆ สามารถนำมาพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่แพทย์และผู้ป่วยได้มากขึ้น ซึ่งการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมไปถึงการวิเคราะห์ทดสอบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้จะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของการพัฒนางานวิจัยด้านการแพทย์ให้ยั่งยืนต่อไป…” ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต กล่าว

ขอบเขตความร่วมมือภายใต้การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.“วว.” ดำเนินการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จะมีหน้าที่วิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ เทคโนโลยีในการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการแพทย์จากยางพาราและกลุ่มวัสดุฐานชีวภาพ ในระดับห้องปฏิบัติการ และโรงงานนำทาง เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการนำผลงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 2.“วว.” ดำเนินการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจะมีหน้าที่วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อสุขภาพและการแพทย์ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการใช้งานต่อไป 3.“ศิริราช” ดำเนินการเชิงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จะมีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยด้านการทดสอบวัสดุ อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ ต่อการยับยั้ง ไรฝุ่น ปรสิต หรือ จุลชีพ อื่นๆ เป็นต้น และ 4.“ศิริราช” ดำเนินการเชิงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จะมีหน้าที่ศึกษาผลทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือ โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกัน ส่งเสริมการพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ที่ตกลงดำเนินการเพิ่มเติมในอนาคตตามกรอบความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: