รายงานพิเศษ : กษ.แถลงจัดเต็มวันเกษตรแห่งชาติปี’63 ชูแนวคิด‘นวัตกรรมเกษตรไทย-ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา’ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published December 27, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/462710

รายงานพิเศษ : กษ.แถลงจัดเต็มวันเกษตรแห่งชาติปี’63 ชูแนวคิด‘นวัตกรรมเกษตรไทย-ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา’

รายงานพิเศษ : กษ.แถลงจัดเต็มวันเกษตรแห่งชาติปี’63 ชูแนวคิด‘นวัตกรรมเกษตรไทย-ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา’

วันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

เมื่อเร็วๆนี้นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า กระทรวงเกษตรฯร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจังหวัดนครราชสีมา เตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ภายใต้แนวคิด“นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ และเพื่อน้อมนำให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกร การส่งเสริมพัฒนาการเกษตร อันเป็นพื้นฐานการพัฒนาคน องค์ความรู้ พัฒนาประเทศ และเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการผลงานวิจัยด้านการเกษตร ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกสาขาอาชีพที่สนใจ

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯกล่าวว่า ปีนี้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯพร้อมเข้าร่วมจัดนิทรรศการแบ่งเป็น 2 ภาคส่วน ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 นำเสนอนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” และ“พระบิดาแห่งฝนหลวง” รวมถึงนิทรรศการศาสตร์พระราชา เช่น การปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์4 อย่าง การจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนาที่ดิน การปลูกพืช ทั้งการปลูกไม้ผล ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปลูกยางพารา ปรับปรุงพันธุ์พืช ระบบการเกษตร และด้านปศุสัตว์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของปวงชนชาวไทยตลอดมา เป็นการสานต่อพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

สำหรับการจัดงาน“วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563” ครั้งนี้ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 คือ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งตรงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเป็นการถ่ายทอดศาสตร์พระราชาให้เด็กเยาวชนไทยน้อมนำพระราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาให้ยุวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจเข้าถึง นำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม

ในส่วนนิทรรศการภาควิชาการนำเสนอความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ รายการแข่งขันเกมเกษตรกร รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในภาคเกษตร ไม่ว่าจะเป็นโดรนพ่นสารชีวภัณฑ์ โดรนสำรวจเพื่อทำแผนที่การบริหารจัดการน้ำ ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGT FARM) ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร เครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัยแอพพลิเคชั่นฟาร์มดี การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ นวัตกรรมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม การปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน นวัตกรรมของปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงการสร้างผู้นำต้นแบบรุ่นใหม่ในสหกรณ์ (Smart Cooperative Directors) นอกจากนี้ ยังจัดทำโมเดลจำลองทั้งเรื่องการจัดตั้งตลาด อ.ต.ก.โรงทอ จอหอตลาด Farmer Market ระบบการจัดการฟาร์มโคเนื้อแบบประณีต รวมถึงทำอาชีพเสริม ไม่ว่าจะเป็นการเพาะเลี้ยงปลานิลครบวงจร การเลี้ยงปลานิล/ปลาตะเพียน/กบในนาข้าว ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม นำไปสู่การแสดงเทคโนโลยีที่นำมาปรับใช้ในจ.นครราชสีมา และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นำมาปรับใช้ในพื้นที่ราบทุ่งกุลาร้องไห้ พื้นที่ราบทุ่งสัมฤทธิ์ ทั้งปรับปรุงดินเค็มปานกลางเพื่อปลูกข้าว และไร่นาสวนผสม ปรับปรุงดินเค็มจัดด้วยไม้ทนเค็มและหญ้าเลี้ยงสัตว์สร้างรายได้ และนำเสนอปลาประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ปลาพวง

ด้านน.ส.นนทิชา วรรณสว่าง  รองอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่า ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตฝึกอบรมให้ความรู้จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯและซุ้มจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร สินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากภาคต่างๆจำหน่าย เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าว ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวกล้อง ข้าวฮาง รวมถึงผักปลอดสาร ผลไม้ และสินค้าเกษตรแปรรูป ผ้าไหมที่ได้รับรองเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทาน ผลิตภัณฑ์จากไหมและรังไหม จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากหญ้าแฝก รวมถึงการนำเสนอวัฒนธรรมวิถีชีวิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งปราสาทข้าวขนาดใหญ่ ผีตาโขนตุงใยแมงมุม เพื่อให้ผู้ชมงานได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: