‘อลงกรณ์’แนะทางเลือก’เกษตรอินทรีย์’แหล่งอาหารแห่งอนาคต

Published December 12, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/459883

'อลงกรณ์'แนะทางเลือก'เกษตรอินทรีย์'แหล่งอาหารแห่งอนาคต

‘อลงกรณ์’แนะทางเลือก’เกษตรอินทรีย์’แหล่งอาหารแห่งอนาคต

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 21.03 น.

“อลงกรณ์”แนะทางเลือกเกษตรอินทรีย์แหล่งอาหารแห่งอนาคต เกษตรหนุนเร่งส่งเสริมตั้งเป้าโต25%ต่อปี ตลาดโลกขยายตัวทะลุ3.5ล้านล้านบาท

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่อาคารเคเอ็กซ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวโน้มเกษตรอินทรีย์ของไทย” จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมและเสนอผลวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12 ในวันนี้ ว่า การสนับสนุนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายที่เฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นพิเศษภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรปลอดภัยและเกษตรกรรมยั่งยืน

ทั้งนี้ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี 2543 ถึงปี 2562 มีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 16 จาก 1 หมื่นไร่ เป็น 6 แสนไร่ จึงกำหนดเป้าหมายใหม่ให้เติบโตร้อยละ 25 เพื่อรองรับต่อตลาดเกษตรอินทรีย์ของโลกที่มีการขยายตัวต่อเนื่องที่มีมูลค่าตลาดทะลุ 3.5 ล้านล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการระดับกระทรวงเป็นกลไกขับเคลื่อนหลัก รวมทั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัดเป็นพลังขับเคลื่อนในส่วนภูมิภาค และจะมีจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์รวมทั้งกฎหมายเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งขณะนี้อยู่ในชั้นกฤษฎีกา

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำแอฟพลิเคชั่น Organic Zoning (ออร์กานิก โซนนิ่ง) ขึ้นตามนโยบายเทคโนโลยีเกษตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ และยังเป็นตลาดซื้อขายออนไลน์ไว้บริการด้วย สรุปคือ เกษตรอินทรีย์คืออาหารแห่งอนาคตสำหรับผู้บริโภค และเป็นเกษตรปลอดภัยสำหรับเกษตรกร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: