คุณแหนพาลงเรือ QUANTUM of THE SEAS

Published December 12, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/455053

คุณแหนพาลงเรือ QUANTUM of THE SEAS

คุณแหนพาลงเรือ QUANTUM of THE SEAS

วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 18.35 น.

 

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าทำหนังสือเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า(ถ้ามี)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ Wifi ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฯลฯ
• ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
• ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า – ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)ขั้นตอนการจอง
• ส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่ (ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนในวันเดินทาง)
• ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ภายใน 3 วันที่ได้ทำการสำรอง แต่ไม่เกิน 5 วัน กรณีติดวันหยุด
• คุณจะได้รับเอกสารยืนยันการจองและรายละเอียดการจอง
• ท่านจะได้รับตั๋วเรือโดยประมาณ 30 วัน ก่อนเดินทาง
เงื่อนไข
• บริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือ, หรือโปรแกรมทัวร์ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ระหว่างการเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิและไม่ สามารถขอคืน
ค่าบริการได้
• น้ำหนักกระเป๋ าเดินทางโหลดได้ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม, หากน้ำหนัก
สัมภาระของท่านเกินตามที่สายการบินกำหนด ท่านต้องชำระค่าส่วนเกินเอง
• อาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเรือได้จัดเตรียมไว้ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะมีบางรายการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น
อาหารเมนูพิเศษ, การจองห้องอาหารพิเศษ, เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มียี่ห้อ หากคุณสงสัย
สามารถสอบถามได้จากบริกรโดยตรง หรือดูรายละเอียดได้จาก Cruise Compass
• หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือ ออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่รัฐฯ บริษัท ไม่สามารถคืนค่าตั๋วเรือให้ได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเวลา โปรแกรมทัวร์และเส้นทางเดินเรือโดยอาจมิได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อ
ความปลอดภัยและความเหมาะสมของกำหนดการโดยรวม
• การนำสิ่งของผิดกฎหมายติดตัวระหว่างการเดินทางหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ตลอดจนความประพฤติที่ไม่
เหมาะสม หรือผิดกฎหมายเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
• สายการบินอาจเปลี่ยนเครื่อง (aircraft) โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการยกเลิกทุกกรณี
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนผู้เดินทาง ในกรณีที่บริษัทออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หรือ บางกรณีอาจจะเปลี่ยนแปลง
ได้ตามเงื่อนไขของสายการบินโดยอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดเช็คเป็นกรณีๆหมายเหตุ
• ราคาเด็กเท่ากันกับผู้ใหญ่
• บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจรฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง

สนใจทัวร์ติดต่อ คุณฝน 02 9735518, คุณแหน หรือ คุณอ้อ โทร.02 5212690 – 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: