กษ.ติดดาบจนท.ยกระดับสินค้าชุมชนส่งตีตลาด

Published December 5, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/458348

x

กษ.ติดดาบจนท.ยกระดับสินค้าชุมชนส่งตีตลาด

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 14.39 น.

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยหลังเป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาขีดความสามารถแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคมที่ผ่านมาว่า ปัจจุบันไทยประสบปัญหาราคาผลผลิตเกษตรตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะการแข่งขันด้านการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น กระบวนการบริหารจัดการหลังเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตการเกษตร จึงมีความสำคัญที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรได้ ประกอบกับปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตลอดจน

วิสาหกิจชุมชนจำนวนมาก ที่แปรรูปผลผลิตการเกษตร จำหน่ายตามตลาดทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังพบว่าสินค้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีคุณภาพแตกต่างกัน เนื่องจากผู้ประกอบการขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีผลิตพัฒนามาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังผลิตสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกันจำนวนมาก ส่งผลให้ไม่ประสบความสำเร็จในที่สุด

ดังนั้น จึงจัดสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างความรู้พัฒนาศักยภาพดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับเขต จังหวัด อำเภอและส่วนกลาง 149 คน รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปสำหรับวิสาหกิจชุมชน

โดยกรมส่งเสริมสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ ศักยภาพการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตการเกษตร เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนให้เข้าตลาดและแข่งขันได้ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็น Smart Product คือ ผลผลิตการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงความต้องการตลาด พร้อมแข่งขันในตลาดโลก โดยเฉพาะทิศทางสินค้าเกษตรแปรรูปยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค การดูแนวโน้มของตลาดที่รองรับ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปสร้างมูลค่าสูง รวมทั้งสร้างแบรนด์สินค้าให้มีเอกลักษณ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ สร้าง Story บอกเล่าที่มาคุณค่าของสินค้านั้น เชื่อมโยงกับบริการ ใช้ IOT ช่วยให้มีตลาดใหม่ทั่วโลกหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูปให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน แนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูปสู่การแข่งขันระดับสากล คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปยุคไทยแลนด์ 4.0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: