ชายคาพระพิรุณ : 4 พฤศจิกายน 2562

Published November 8, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/451561

ชายคาพระพิรุณ : 4 พฤศจิกายน 2562

ชายคาพระพิรุณ : 4 พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.

กรมประมง ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดงาน “ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี 9 สู่วิถีประมงไทย” ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี โดย นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า วันที่ 7 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯทรงปล่อยพันธุ์ปลาจากบ่อส่วนพระองค์ลงในบ่อเลี้ยงของแผนกทดลองและเพาะเลี้ยงของกรมประมง และพระราชทานพันธุ์ปลาให้ข้าราชการและเกษตรกรนำไปเลี้ยงเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่มีต่องานด้านการประมง กรมประมงจึงจัดงาน ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี 9 สู่วิถีประมงไทย” ขึ้น โดยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 นิทรรศการด้านการประมง จัดแสดงนิทรรศการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การถ่ายทอดเรื่องราวบรรยากาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำลองป่าชายเลน และระบบนิเวศ รวมถึงกิจกรรมภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ การทำอีแปะ หรือวัสดุล่อหอยนางรม จัดแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวบรวมภาพพระราชกรณียกิจการทรงงานด้านการประมง ที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โซนที่ 2 นิทรรศการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยรวบรวมภาพพระราชกรณียกิจการทรงงานด้านการประมง ที่ตรึงอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทย จัดแสดงปลาพระราชทานทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ปลาหมอเทศ ปลานิล ปลากระโห้ ปลานวลจันทร์ทะเล และปลาในโครงการพระราชดำริ โซนที่ 3 นิทรรศการโครงการเกษตรอทิตยาทร จัดแสดงนิทรรศการกิจกรรมในโครงการเกษตรอทิตยาทร โครงการในพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เพื่อถ่ายทอดความรู้วิชาการทางการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้จากอาชีพหลักและอาชีพเสริมโดยภายในนิทรรศการมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ร้านค้าของโครงการฯโซนที่ 4 ตลาดส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประมง เปิดโอกาสให้เกษตรสามารถนำผลิตภัณฑ์ด้านการประมงมาจำหน่ายภายในงานเพื่อส่งเสริมการตลาด ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมง อาทิ ผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประเภทศูนย์เครือข่ายด้านการประมงรวมทั้งเกษตรกรทั่วไปและภาคเอกชน กรมประมงจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30-21.30 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสามารถร่วมชมกิจกรรมต่างๆ ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย…

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดและการออมว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสมาชิกสหกรณ์ให้ดีขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยในปีนี้ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของขบวนการสหกรณ์ ซึ่งจัดโดยสันนิบาตสหกรณ์ ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ร่วมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเห็นความสำคัญและตระหนักถึงประโยชน์ของการออมเพื่ออนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้มีนิสัยรักการออมณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่บริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ได้เผยแพร่ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพและบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแจกสมุดบัญชีให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย…

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmerปี 2563 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติคือ มีอายุระหว่าง 17-45 ปี และเริ่มต้นทำการเกษตร มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำเกษตรและต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของตนเอง มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการและต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยผู้สมัครจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้แล้ว เอกสารการสมัครประกอบด้วยรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว สำเนาทะเบียนเกษตรกร/ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร สนใจสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน

 

ขุนเกษตรา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: