รร.สอนภาษาคอนว่าโชว์ผลสำเร็จ ปั้นนร.ส่งฝึกงานฟาร์มเกษตรญี่ปุ่น

Published September 22, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/436768

x

รร.สอนภาษาคอนว่าโชว์ผลสำเร็จ ปั้นนร.ส่งฝึกงานฟาร์มเกษตรญี่ปุ่น

วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศคอนว่า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น-กลางให้นักเรียนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจะเดินทางไปฝึกงานเกษตรในฟาร์มของเกษตรกรที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 ปี ภายใต้โครงการถ่ายทอดทักษะและเทคนิคให้แก่นักฝึกงานต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชายเปิดเผยว่า การเดินทางไปฝึกงานเกษตรที่ญี่ปุ่นนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์และประโยชน์มากมาย เช่น ได้เรียนรู้ เทคโนโลยีการเกษตรด้านต่างๆ ที่เจริญก้าวหน้ากว่าการเกษตรของประเทศไทยมาก เช่น ความรู้และเทคนิคตั้งแต่วางแผนการผลิตเทคโนโลยีการผลิต การดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อไปจนถึงช่องทางตลาด รวมถึงได้รับการฝึกฝนระเบียบวินัยความละเอียดรอบคอบ ขยันอดทน เอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติงานและอื่นๆ จากเกษตรกรชาวญี่ปุ่นด้วย นอกจากนั้น ยังได้รับความรู้ด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยเป็นการต่อยอดความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นที่ได้เรียนในประเทศไทยก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น โดยมีนักฝึกงานบางคนที่ผ่านโครงการนี้สอบผ่านการวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นถึงระดับ N-3 ได้ ซึ่งเทียบได้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นในสถาบันการศึกษาในประเทศได้

“ตลอด 3 ปี ในการใช้ชีวิตทำงานที่ญี่ปุ่นจะทำให้นักฝึกงานได้ครอบครัวเกษตรกรเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ และเป็นเครือข่ายสำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในอนาคตของนักฝึกงานเอง เพราะนักฝึกงานไทยจะสอบถามและเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงหลักบริหารจัดการ ธุรกิจเกษตรในสไตล์ญี่ปุ่นผ่านความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อครอบครัวของเกษตรกรญี่ปุ่น อีกทั้ง นักฝึกงานจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการที่สำคัญอย่างยิ่งอีกประเด็นหนึ่งคือ มีโอกาสสะสมเงินทุนจากค่าแรงทำงาน เพื่อนำมาเป็นเงินทุนเริ่มต้นธุรกิจเกษตรเล็กๆ ของตนหลังกลับมาประเทศไทยแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีอดีตนักฝึกงานจำนวนมากเป็นเจ้าของธุรกิจฟาร์มของตนเองหลังกลับมาประเทศไทย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้เปิดหลักสูตรการเรียนทางไกลรองรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งมีนักฝึกงาน 50 คนลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของ มสธ. และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ยังฝึกงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย”

ทั้งนี้ นักเรียนที่สำเร็จการเรียนภาษาญี่ปุ่นครั้งนี้เกือบทั้งหมด จบการเรียนมาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีหลายแห่ง บางคนจบปริญญาตรีแล้ว แต่รักความศรัทธาในอาชีพเกษตรกรรม จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ โดยความคาดหวังของโครงการฝึกงานเกษตรที่ญี่ปุ่นนี้คือ สร้างผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ประสบการณ์จริงที่ฝึกปฏิบัติทั้งระหว่างเรียนอยู่ในไทย และที่จะได้รับจากญี่ปุ่น เชื่อว่านักฝึกงานเหล่านี้ ส่วนหนึ่งจะพัฒนาตนเองจนเป็นกระดูกสันหลังชุดใหม่ที่แข็งแรงช่วยค้ำจุนการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต แทนกระดูกสันหลังชุดเก่าที่กำลังกลายเป็นสังคมเกษตรกรผู้สูงอายุเต็มรูปแบบได้แน่นอน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: