สศช.ประเมินผลงานตามแผนฯ 11

Published July 18, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 4 ก.ค. 2560 05:20

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/993120

คุณภาพการศึกษา-เกษตรสอบตก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานประชุมประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนฯ12 สู่อนาคตประเทศไทย” ว่า การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือน ต.ค.59 และขณะนี้อยู่ในช่วงโรดแม็ปที่ 2 ที่รัฐบาลปัจจุบัน พยายามลดปัญหาอุปสรรคที่ฉุดรั้งประเทศ ที่ไม่เคยได้รับการแก้ไข ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้ ซึ่งรัฐบาลได้เดินตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ที่มีเวลา 5 ปี นับเป็นก้าวแรกของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “แผนที่มีดีทุกแผน แต่ปัญหาคือการนำไปสู่การปฏิบัติ ที่บางครั้งทำไม่ได้หรือทำได้น้อย ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายนำไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ทุกฝ่ายต้องร่วมมือและไปพร้อมๆกัน”

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สศช.กล่าวว่า สศช.ได้ประเมินผลการพัฒนาประเทศของแผนฯ 11 ปี 55-59 พบว่า ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 70.48% ในปี 54 เป็น 78.26% ในปี 59 ขณะที่การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ก็มีการกระจายรายได้ดีขึ้น ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดลดลงจาก 11.81 เท่าในปี 54 เหลือ 10.31 เท่าในปี 59 ส่วนเศรษฐกิจฐานรากและผู้ประกอบการรายย่อยได้รับประโยชน์จากการพัฒนามากขึ้น สะท้อนจากสัดส่วนของมูลค่าผลผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เพิ่มสูงขึ้นจาก 36.6%ในปี 54 เป็น 42.1%ในปี 59

สำหรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนตามแผนฯ 11 นั้น พบว่า เศรษฐกิจไทยค่อยๆฟื้นตัวโดยจีดีพีขยายตัว 7.32% ในปี 55 และชะลอตัวลงเป็น 0.8% ในปี 57 ก่อนจะขยายตัวเพิ่มเป็น 3.2% ในปี 59 และขยายตัวเฉลี่ย 3.41% ต่อปีในระยะ 5 ปี ของแผนฯ 11 จากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคครัวเรือนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่การลงทุนรวมขยายตัว 2.8% ส่วนการส่งออกปรับตัวดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีด้านที่ไม่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ขณะที่สถาบันครอบครัวไทยมีความเปราะบาง ค่าดัชนีความอบอุ่นในครอบครัวมีแนวโน้มลดลง และอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ส่วนความเข้มแข็งภาคเกษตร ยังไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายของแผนฯ 11 ได้ สัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 16.8% ของจีดีพีในปี 2554 ลดลงเหลือ 13.5%ในปี 2558 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 16%.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: