พิธีประกาศเกียรติคุณ‘สตรีนักธุรกิจ-วิชาชีพตัวอย่าง และสตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลก’ปี 2559

Published July 12, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/gallery/6022

11 ก.ย. 2559

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุตสาหกรรม U.S. Agency for International Development (USAID) คัดเลือกนักธุรกิจสตรีตัวอย่างนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ประจำปี 2559 และสตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่าง ประจำปี 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยปีนี้สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต เป็นประธานจัดงาน ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 แล้ว ได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน และ Mr.John Peter Wildgrube รองเลขาธิการ USAIDให้เกียรติมาร่วมงาน นับเป็นนิมิตหมายแห่งความร่วมใจของภาครัฐร่วมเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศในการสนับสนุนความเป็นผู้นำด้วยการลงมือทำเพื่อให้เกิดผลสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า“งานนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติสตรีผู้ใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อประกอบกิจการหรือประกอบวิชาชีพด้วยความวิริยะอุตสาหะจนประสบความสำเร็จหรือเป็นผู้นำแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ได้รับรางวัลจึงควรค่าแก่ความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง การได้รับการยอมรับจากสังคมและก้าวมาสู่จุดนี้ได้ จะต้องผ่านปัญหา อุปสรรค และความยากลำบากมากกว่าผู้ชาย ดังนั้น การยกย่องและเชิดชูเกียรตินักธุรกิจสตรีและนักวิชาชีพสตรีตัวอย่างและสตรีผู้นำอนุรักษ์โลกตัวอย่างในครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงให้สังคมรับรู้ว่า สตรีนั้นมีความสามารถเท่าเทียมกับบุรุษ อันจะส่งผลให้สังคมยอมรับและเปิดโอกาสให้สตรีมีบทบาทในการบริหารมากยิ่งขึ้น และเป็นการจุดประกายแนวความคิดรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริหารในองค์กรอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป”

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุลประธานสหพันธ์ฯ กล่าวว่า “ในปี 2559 เป็นปีอภิมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ ด้วยทศพิธราชธรรมนั้นทั้งสองพระองค์ทรงอุทิศเวลาให้กับความกินดีอยู่ดีของพสกนิกร การประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจสตรีตัวอย่าง นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง และสตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่าง จึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานพัฒนาวิชาชีพ และให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เจริญรอยตามพระยุคลบาทที่ทรงตรากตรำเพื่อพสกนิกรมาตลอด 7 ทศวรรษ โดยการประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ถือเป็นพันธกิจสำคัญของสหพันธ์ฯ ที่ดำเนินการอย่างมุ่งมั่นมาตลอดสี่สิบปีที่ก่อตั้งสหพันธ์ฯ อีกทั้งคณะกรรมการทุกสมัยยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดพันธกิจให้มีวิวัฒนาการต่อไป จึงได้สร้างพลังแห่งอนาคตด้วยสตรีวัยก้าวหน้าซึ่งคัดเลือกจากสมาคมสมาชิกให้ได้รับทุนจากสหพันธ์ฯ เข้าร่วมประชุมกับองค์กรสตรีระหว่างประเทศ เป็นการเพิ่มประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ด้วยการเรียนรู้ที่จะมีบทบาทในเวทีโลก และสร้างความพร้อมก่อนที่จะส่งต่อโอกาสแก่รุ่นต่อไปอีกด้วย”

Mr. John Wildgrube, Deputy Chief of Party-Operations, USAID Low Emissions Asian Development Program กล่าวแสดงความยินดีว่าผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นแบบอย่างที่ดีของประเทศไทย เป็นนักธุรกิจสตรีและวิชาชีพที่มีความคิดก้าวหน้า กระตือรือร้น ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม และไม่หยุดยั้งที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

 

นักธุรกิจสตรีตัวอย่างและนักวิชาชีพสตรีตัวอย่างที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 คน มีดังนี้ ยุวดี จิราธิวัฒน์ นักธุรกิจสตรีตัวอย่างส่วนกลาง, พัชรพิมล ยังประภากร นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ภาคกลาง, ชลิดา เอกชัยพัฒนกูลนักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ภาคเหนือ, นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ภาคตะวันออก, ยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,รุ่งรัติ ศรีสุข นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ภาคใต้,ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา นักวิชาชีพสตรีตัว อย่างส่วนกลาง ภาครัฐ,ศุภจี สุธรรมพันธุ์ นักวิชาชีพสตรีตัวอย่างส่วนกลาง ภาคเอกชน,อารีรัตน์ เทียมทอง, นักวิชาชีพสตรีตัวอย่างส่วนภูมิภาค ภาครัฐ, พิสมัยธารเลิศ นักวิชาชีพสตรีตัวอย่างส่วนภูมิภาคภาคเอกชน ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัล สุดยอดสตรีนักอนุรักษ์โลก ทั้ง 10 คน ได้แก่เกศรา มัญชุศรี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, เบญจมาศ นาคหลง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2, จันทนา สุขุมานนท์บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน),จินนาลักษณ์ ชุ่มมงคล บริษัทจินนาลักษณ์จำกัด, ประยูร เหล่าสายเชื้อ บริษัท ดีจริงมอเตอร์ จำกัด, ละออ ตั้งคารวคุณบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด, ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี โรงแรมชาโต เดอ แบงคอก, วิจิตรา ตระการเถลิงศักดิ์บริษัท ลานนา ไรซ์ เทรด จำกัด, วิจิตราอร่ามวัฒนานนท์ บริษัท ซีเวล์ โฟรเซ่น ฟู้ดจำกัด, ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สตรีวัยก้าวหน้าดีเด่น” ประจำปี 2559 คือ ณัฐธิดา พละศักดิ์ เป็นสมาชิกสตรีวัยก้าวหน้าจาก สธวท.อุบลราชธานี จะได้รับทุนเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม BPW Congress ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2560 ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์


  • ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน


  • รางวัลสุดยอดสตรีนักอนุรักษ์โลก


  • ภัทรา ศิลาอ่อน, ลลิดา จันทรประเสริฐ, พลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ, สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม


  • นที-ศ.พญ.สุวรรณา-สมบูรณ์-รวี เรืองกาญจนเศรษฐ์


  • ลลิดา จันทรประเสริฐ, จรรย์สมร วัธนเวคิน,พัชรพิมล ยังประภากร


  • ดร.อมรวรรณ เรศานนท์, พนิดา ชอบวณิชชา, คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล, นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์,จตุพร ลิ้มปิยะศรีสกุล


  • ณัฐธิดา พละศักดิ์ สตรีวัยก้าวหน้าดีเด่น


  • ศุภจี สุธรรมพันธ์, จันทนา สุขุมานนท์


  • รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ, ณัฐิดา พละศักดิ์, อมรวรรณ เรศานนท์, โสภิตา กฤตาวรนนท์


  • สิริยส เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ฐิตินันท์ วัธนเวคิน, ยุวดี จิราธิวัฒน์, พนิดา ชอบวณิชชา, ปิยวรรณ ลีละสมภพ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: