125 ปี พล.ต.พระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทายาทและสมาชิกราชสกุล ‘วรวรรณ’ จัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย

Published July 7, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/gallery/6012

6 ก.ย. 2559 

งานบำเพ็ญกุศลวันประสูติครบรอบ 125 ปี “พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์” ทายาทและสมาชิกราชสกุล “วรวรรณ” นำโดยธิดาเสด็จในกรมฯ ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตรร่วมกันจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย โดยมี สมเด็จพระวันรัต(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเถระผู้ใหญ่จากวัดต่างๆ ที่เสด็จในกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ได้ทรงบำเพ็ญกุศลเป็นประจำ มาร่วมสวดมนต์ถวายบำเพ็ญกุศลณ วิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่25 สิงหาคม 2559

ภายในงานมีบุคคลสำคัญที่ล้วนแต่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดและเคารพนับถือเสด็จในกรมฯ มาโดยตลอด อาทิ ผู้แทนพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เรณู ตังคจิวางกูรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง, แผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ,ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช, ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์รองราชเลขาฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ, พล.ต.อ.สันต์ศรุตานนท์, ศ.ดร.จีระ-คุณหญิงกัญญา หงส์ลดารมภ์,นงนุช เพชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ,ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ นายกราชบัณฑิตยสภา รวมถึงเครือญาติ“วรวรรณ” พล.ท.ม.ร.ว.สมชนก กฤดากร, ม.ร.ว.วรรณาภรณ์ศุขเนตร, ม.ร.ว.วรวัลลภ วรวรรณ, ม.ร.ว.ชาญวุฒิ วรวรรณ,ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา, ม.ร.ว.มารศรี สุจริตกุล,ม.ร.ว.เบญจวรรณ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.ทัชวรรณ สายเชื้อ, ม.ร.ว.นฤมล พิชัยสนิธ, ม.ร.ว.ภูมินทร์ วรวรรณ, ม.ร.ว.มลุลีวรวรรณ, ม.ร.ว.ดัจฉราพิมล รัชนี, ม.ร.ว.ภวรี สุชีวะ, ม.ร.ว.อภิรจิตรอาภาศิลป์, ม.ร.ว.สาวิกา วรวรรณ, ม.ร.ว.พงศ์กวี วรวรรณเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในโอกาสเดียวกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทาง กระทรวงการต่างประเทศ นำโดย อภิชาติชินวรรโน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพ จัดงานบำเพ็ญกุศล พร้อมจัดงานเสวนา “มรดกทางภูมิปัญญาการทูตไทยของ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากรกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยมี วีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดงาน, แผน วรรณเมธี,ศ.ดร.อรุณ ภาณุพงศ์, เตช บุนนาค, กษิต ภิรมย์ ร่วมเสวนาณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ

พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงเป็นปูชนียบุคคลที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกประจำปี พ.ศ.2534 และถวายพระเกียรติคุณในวาระที่ตรงกับปีวันประสูติ 100 ปี เสด็จในกรมฯ ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการทรงงานด้านต่างๆ ที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติ ทั้งในฐานะนักการทูตที่เป็นประธานสมัชชาองค์การสหประชาชาติองค์แรกและองค์เดียวที่เป็นคนไทยจนถึงทุกวันนี้ ทรงเป็นนักบัญญัติศัพท์ผู้ทรงวางรากฐานแห่งการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยที่ใช้กันในปัจจุบัน ซึ่งราชบัณฑิตยสภาได้เสนอให้มีการประกาศถวายพระเกียรติคุณให้พระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์ ในด้านการศึกษาได้ทรงเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทรงเป็นประธานในคณะกรรมการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และทรงร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อีกด้วย


 • อภิชาติ ชินวรรโน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดงานบำเพ็ญกุศล มี พล.ท.ม.ร.ว. สมชนกกฤดากร สมาชิกอาวุโสราชสกุล “วรวรรณ” ร่วมงาน


 • ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร ทายาทเสด็จในกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ จุดธูปเทียนหน้าพระรัตนตรัย


 • ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร พร้อมสมาชิกราชสกุล“วรวรรณ” ม.ร.ว.นฤมล พิชัยสนิธ, ม.ร.ว.วรรณาภรณ์ ศุขเนตร และ พล.ท.ม.ร.ว.สมชนก กฤดากร


 • อรัญ-ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา, ดร.ศรีภูมิ-ม.ร.ว.วรรณาภรณ์ศุขเนตร, ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร และ ม.ร.ว.มลุลีวรวรรณ


 • ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร ทายาทเสด็จในกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ พร้อมด้วย อดีตเอกอัครราชทูต จิตริก เศรษฐบุตร และสมาชิกราชสกุล “วรวรรณ” อาทิ พล.ท.ม.ร.ว.สมชนก กฤดากร, ม.ร.ว.วรรณาภรณ์ ศุขเนตร, ม.ร.ว.วรวัลลภ วรวรรณ, ม.ร.ว.ชาญวุฒิ-คุณหญิงกษมา วรวรรณ, ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา, ม.ร.ว.มารศรี สุจริตกุล, ม.ร.ว.เบญจวรรณ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.ทัชวรรณ สายเชื้อ, ม.ร.ว.นฤมล พิชัยสนิธ,ม.ร.ว.ภูมินทร์ วรวรรณ, ม.ร.ว.มลุลี วรวรรณ, ม.ร.ว.ดัจฉราพิมล รัชนี, ม.ร.ว.ภวรี สุชีวะ, ม.ร.ว.อภิรจิตร อาภาศิลป์, ม.ร.ว.สาวิกา วรวรรณ, ม.ร.ว.พงศ์กวี วรวรรณ และ หลาน-เหลน


 • อภิชาติ ชินวรรโน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย เอกอัครราชทูต นงนุช เพชรรัตน์, ผอ.สถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์ฯ, นรชิต สิงหเสนี, วีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผช.รมว.กระทรวงการต่างประเทศ, แผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, ศ.ดร.อรุณ ภาณุพงศ์, เตช บุนนาค, กษิต ภิรมย์ อดีต รมว.กระทรวงการต่างประเทศและ วิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ


 • แผน วรรณเมธี กับ พล.ท.ม.ร.ว.สมชนก กฤดากร


 • ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร ต้อนรับ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช และ พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ ผู้ประสานงานสร้างศาลา “วรรณ-สุพิณ” ที่วัดธาตุทอง พระอารามหลวง


 • ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร และ ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขาฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


 • อดีตเลขานุการส่วนพระองค์เสด็จในกรมฯพัชรี-ศ.สรรเสริญ ไกรจิตติ อดีตรองประธานศาลฎีกา และอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์


 • ดร.คุณหญิงกษมา-ม.ร.ว.ชาญวุฒิ วรวรรณ


 • ประพล บุรณศิริ กับ กำจรเดช พรหมโยธี


 • ม.ว.ร.วรรณาภรณ์ ศุขเนตร, ม.ร.ว.ทัชวรรณ สายเชื้อ, จิตรทิพย์ หวั่งหลี, กุลปิยา วรวรรณฯ, ม.ล.สมรมาศ โพธิ์ศิริสุข และ ม.ล.ปิยวรรณ คงศักดิ์


 • ม.ร.ว.นฤมล พิชัยสนิธ, ม.ร.ว.มลุลี วรวรรณ, ม.ร.ว.ดัจฉราพิมล รัชนี, ม.ร.ว.ภวรี สุชีวะ และ ม.ล.วัลลีวรรณ วรวรรณ วิเชียรเจริญ


 • สุมิตรา คุณากร, นุชน้อย บุรณศิริ และ คุณหญิงกัญญา หงส์ลดารมภ์


 • ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร-จิตริก เศรษฐบุตร, ม.ล.สุทธิ์ธรทิพย์ วรวรรณ และ สิริลักษณา-ฐิระวุฒิ คอมันตร์


 • ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร กับหลานสาวม.ล.สุทธิ์ธรทิพย์ วรวรรณ ต้อนรับ เรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และ อดีตเอกอัครราชทูตร.ท.ชวัช อรรถยุกติ


 • นงนุช เพชรรัตน์ เอกอัครราชทูต, อดีตเอกอัครราชทูต กฤต-กอบเกียรติ ไกรจิตติ


 • อัจชญา สิงคาลวานิช ผอ.สนง.อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และ ศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: