มท.สั่ง’ผู้ว่าฯ’ประสานจัดพิธีสวดพระอภิธรรม ย้ำงดพนันทุกชนิด1เดือน

Published June 20, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/240192

วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 12.41 น.

15 ต.ค. 59  นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีระบุว่า ตามที่สำนักพระราชวังได้มีกำหนด พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวัน กลางคืน รับพระราชทานฉันเช้าวันละ 8 รูป เพลวันละ 8 รูป และประโคมยามกำหนด 100 วัน นั้น เพื่อให้ประชาชนในต่างจังหวัดได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีข้างต้นพร้อมกับส่วนกลาง จึงให้ทุกจังหวัดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนาตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปรึกษาหารือร่วมกับผู้นำศาสนาเพื่อจัดพิธีดังกล่าว ที่ศาสนสถานในพื้นที่

หนังสือสั่งการระบุต่อว่า ในกรณีที่มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมากให้จังหวัดพิจารณาประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น จัดน้ำดื่ม รถสุขาเคลื่อนที่ การจราจร บริการตรวจและรักษาสุขภาพของประชาชน และให้ดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์เพิ่มเติมยังสถานที่ที่เหมาะสมและสมพระเกียรติ รวมถึงจัดกิจกรรม หรือนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ       อีกทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่จังหวัดจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง”เพื่อให้เป็นการเหมาะสมและสมควร กระทรวงมหาดไทยยังได้แจ้งให้ทุกจังหวัดงดการอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เป็นเวลา 30 วันตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ส่วนกรณีที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันไปแล้ว ให้ขอความร่วมมือกับผู้ได้รับใบอนุญาตข้างต้น งดจัดให้มีการเล่นการพนันดังกล่าวในช่วงเวลานี้ด้วย” หนังสือสั่งการระบุ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: