ปลัดวธ.คนใหม่เผยแผนการทำงาน บูรณาการส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาคสู่ประชาชน

Published June 20, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/239899

วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.

x

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) เปิดใจถึงการมารับตำแหน่งใหม่ว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้วางแนวทางและนโยบายการทำงานด้านวัฒนธรรมไว้อย่างชัดเจน เมื่อตนมารับหน้าที่ปลัดวธ. ในปีงบประมาณ 2560 จะเน้นการนำนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เน้นการทำงานแบบบูรณาการหน่วยงานในกระทรวงและหน่วยงานระหว่างกระทรวง มีการร่วมมือกันแบบประชารัฐ การทำงานกันเป็นทีมเพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรมลงไปสู่ทุกมิติสังคม ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และรายได้จากกิจกรรม สินค้าทางวัฒนธรรม โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัด วธ. ยึดหลักทำงานใน 2 มิติ คือ 1.มิติการบูรณาการภายในตัวกิจกรรม เช่น ลอยกระทง ที่สามารถบูรณาการได้ทั้งเรื่องอาหาร เสื้อผ้าและศิลปะการแสดง สร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจได้ 2.มิติการนำงานวัฒนธรรมไปบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยนำมิติวัฒนธรรมไปเติมเต็มในกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดให้ได้โดยได้เชิญวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศมาประชุมหารือเพื่อเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีทุกงานทุกมิติด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามนโยบายของ รมว.วธ. เรียบร้อยแล้วเพื่อขับเคลื่อน 4 ภารกิจใหญ่ 1.ภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2551 2.ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ วธ. 3.ภารกิจตามความต้องการในแต่ละพื้นที่ และ 4.ภารกิจการพัฒนาสมรรถนะองค์กรและบุคลากร พัฒนาอาคารสถานที่ ระบบฐานข้อมูล ระบบการให้บริการประชาชน ฯลฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกจังหวัดมาช่วยกันจัดทำแผนงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: