งานคือเงิน 20/06/60

Published June 20, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย หมึกเขียว 20 มิ.ย. 2560 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/977092

คนฉลาดมุ่งมั่นแก้ไขทุกปัญหาและอุปสรรคด้วยความสามารถและความอดทนของตนเองเพื่อก้าวสู่เส้นชัยในชีวิตที่ยั่งยืน แต่คนโง่หวังให้เกิดปาฏิหาริย์ช่วยนำความสำเร็จมาให้โดยไม่คิดจะลงมือทำสิ่งใดเลย

สารพัด ตำแหน่งงานดีๆ มีให้เลือกสรรและจับจองกันเสมอ ที่ งานคือเงิน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ

อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน ภาษาจีน ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การแปลภาษาจีน การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษา และวัฒนธรรมจีน หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาจีน

สนใจสมัครที่ : สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5207 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://arts.tu.ac.th (ไปที่รับสมัครงาน) รับถึง 23 มิ.ย.นี้

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รับ

เจ้าหน้าที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี มีประสบการณ์การทำงานด้าน IT Support, System Admin หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows Server และ ระบบปฏิบัติการ Linux มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Access Control, CCTV มีความรู้ความสามารถในการใช้งานฐานข้อมูล SQL, MySQL, MS SQL มีความรู้ความสามารถในการทำเว็บไซต์ Joomla หรือ Word Press และสามารถเขียนโปรแกรม PHP, PHP Frame work, ASP.Net, Javascript หรือ HTML

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสาร งานประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเกี่ยวกับงานสื่อสาร โปรแกรม Photoshop หรือ โปรแกรม Illustrator สามารถผลิต/ออกแบบสิ่งพิมพ์ได้ และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆได้อย่างดี มีทักษะการเขียน สามารถถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (VDO) ใช้สื่อสังคม (Social Media) เพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างดี มีทักษะด้าน Creative และ Production ในการสร้างสรรค์รายงาน สามารถกำกับ และติดตามงานสื่อสารและเผยแพร่รายการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานได้ดี

นักวิชาการกลุ่มงานสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท ทางด้าน สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 5 ปี (สำหรับวุฒิ ปริญญาตรี) หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี (สำหรับวุฒิ ปริญญาโท) มีความรู้ด้านงานศึกษาวิจัย ค้นคว้า การถอดองค์ความรู้ สามารถวิเคราะห์งาน สรุปประเด็นและมีทักษะการเขียนที่ดี มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างดี การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ สามารถนำเสนองานในรูปแบบต่างๆอย่างดี (หากมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรกระบวนการจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ทุกตำแหน่งต้องสามารถประสานงาน ภายใต้ความเร่งด่วนและกดดัน รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลที่แตกต่างหลากหลายได้ดี มี Service Mind มีความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติและทักษะการทำงานเป็นทีม สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานอย่างดี และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

สมัครที่ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69/16-17 ชั้น 17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ (CMMU) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2644-9900 ต่อ 103 หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.moralcenter.or.th และสมัครทางไปรษณีย์ที่ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (สมัครงาน) เลขที่ 69/16-17 ชั้น 17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ hr.recruitment@moralcenter.or.th  รับถึง 23 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ

อาจารย์ 2 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วุฒิ ปริญญาเอก ทาง รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ การจัดการภาครัฐและเอกชน ต้องมีพื้นปริญญา ตรีหรือปริญญาโท ทางด้าน รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ การจัดการภาครัฐและเอกชน (หากมีประสบการณ์ทำงาน มีผลงานวิจัย หรือจบการศึกษาในสาขาเอกทางด้านการปกครองท้องถิ่น การบริหารงานท้องถิ่น หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด

สมัครที่ : กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.0-2849-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โทร.0-3259-4043 (-50) ต่อ 41008, 41003, 41006 ถึง 30 มิ.ย.นี้

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มงานเทคนิค รับ

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทาง คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ มีความสามารถหรือทักษะเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติในสาขาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ การจัดทำเอกสารประกอบการฝึก และการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ) 9 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ, 13 กรุงเทพมหานคร, 16 นครปฐม, 19 เชียงใหม่,สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และแม่ฮ่องสอน วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทาง ช่างไฟฟ้า หรือเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ มีความสามารถหรือทักษะเฉพาะด้านเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ ในสาขาช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับ อากาศ การจัดทำเอกสารประกอบการฝึก และการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมรถยนต์) 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน ปราจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรสาคร วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทาง ช่างยนต์ หรือ เครื่องกล มีความสามารถหรือทักษะเฉพาะด้านซ่อมรถยนต์ งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติในสาขาช่างซ่อมรถยนต์ การจัดทำเอกสารประกอบ การฝึก และการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์) 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว และแม่ฮ่องสอน วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทาง ช่างยนต์ หรือ เครื่องกล มีความสามารถหรือทักษะเฉพาะด้านซ่อมรถจักรยานยนต์ งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติในสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ การจัดทำเอกสารประกอบการฝึก และการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างไฟฟ้า) 2 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทาง ช่างไฟฟ้า หรือ แมคคาทรอนิกส์ มีความสามารถหรือทักษะเฉพาะด้านไฟฟ้า งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติในสาขาช่างไฟฟ้า การจัดทำเอกสารประกอบการฝึก ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างกลโรงงาน) 2 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทาง ช่างกลโรงงาน มีความสามารถหรือทักษะเฉพาะด้านช่างกลโรงงาน งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติในสาขาช่างกลโรงงาน การจัดทำเอกสารประกอบการฝึก และการให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า) 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทาง เทคโนโลยีการออกแบบและเครื่องแต่งกาย หรือ ทางผ้า และเครื่องแต่งกาย มีความสามารถหรือทักษะเฉพาะด้านตัดเย็บเสื้อผ้า งานสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติในสาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า การจัดทำเอกสารประกอบการฝึก และการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก ทุกตำแหน่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน และความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถด้านการจัดทำเอกสารประกอบการฝึก และการให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับการฝึก ระยะเวลาการจ้างตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยประเมินผลการปฏิบัติงานทุกรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ต : ที่เว็บไซต์ https://dsd.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” ถึง 30 มิ.ย.นี้

ปิดท้ายวันนี้ หมึกเขียว มีข่าวดีมาฝาก คนสู้ชีวิต ที่สนใจสัมผัสหน่วยงานที่หรือองค์กรต่างๆโดยตรง เพื่อเลือกสรรและจับจอง ตำแหน่งงานที่โดนใจ ทาง สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัด งานนัดพบแรงงาน วันที่ 27 นี้ ตั้งแต่ 08.30-16.30 น. ที่ลานกิจกรรม ชั้นที่ 1 ศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีตำแหน่งงานว่างกว่า 2,000 อัตรา จากกว่า 25 บริษัทร่วมเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์งาน แถมด้วยสารพัดกิจกรรมน่าสนใจ ทั้งลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ ทดสอบความถนัดทางอาชีพ ให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพ สนใจสอบถามเพิ่มเติม ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม โทร.0-3427-1434 ต่อ 11-12

หมึกเขียว

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: