SET เชิดชูเกียรติ ผู้ทำความดีเพื่อสังคม

Published June 19, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/262613

วันพุธ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

มอบรางวัล “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” โดย เกศรา มัญชุศรี กรรมการ และเลขานุการมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เป็นสัจธรรมและเป็นบทสรุปสำคัญในช่วงตลอดระยะเวลา 10 ปี ในการทำงานของโครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี แห่งการดำเนินโครงการ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษกซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมด้านการส่งเสริมความดี ซึ่งเป็นรากฐานและพลังขับเคลื่อนสำคัญของการสร้างสังคมคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของคนดีที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2550

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์ศักดิ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนและส่งเสริมให้สังคมมีคนดีที่มุ่งทำความดีในหลากหลายมิติ ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรภาคสังคมในสาขาต่างๆ ได้แก่ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย, สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน, มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข, สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย,มูลนิธิดวงประทีป และมูลนิธิวิมุตตยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้7 องค์กรเพื่อสังคม ได้คัดเลือกผู้ทำความดีเพื่อมอบทุนทรัพย์และประกาศเกียรติคุณ ก่อให้เกิดเป็นรางวัลผู้ทำความดีเพื่อสังคม 7 รางวัล ใน 7 สาขา มีผู้ทำความดีที่ได้รับยกย่องเชิดชูแล้วตั้งแต่ ปี 2550-2559รวม 78 ราย

ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ อธิการวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาของการดำเนินโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯตั้งปณิธานที่จะสร้างสรรค์สังคมแห่งความดี โดยขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับ 7 องค์กรภาคีเครือข่ายและต่อขยายความดีผ่านพลเมืองดีที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ในทุกๆ มิติที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาความยั่งยืนให้กับสังคมไทย บนเครือข่ายความคิดของคนยุคปัจจุบัน บนเครือข่ายขององค์กรที่จะกระจายตัวอย่างไม่หยุดยั้งและพร้อมเดินหน้าร่วมสร้างปรากฏการณ์บนความหวังที่ไม่มีสิ้นสุด เพื่อให้กาลเวลาพิสูจน์คนและส่งเสริมคนให้พิสูจน์ความดี”

วงออเคสตร้าเยาวชนยะลา

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในโครงการSET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประกอบด้วย1.รางวัลศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาสชวลิต สาขาการพัฒนาห้องสมุด ได้แก่ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ผลักดันการส่งเสริมการอ่าน การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง และผลิตหนังสือที่มีคุณภาพ และ ดวงตา จิตตะกาญจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม จ.กระบี่ ผู้สละแรงกาย เวลา และทุนทรัพย์ส่วนตัวทำงานกว่า 37 ปี ด้วยแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ทั้งกาย วาจา และจิตใจ 2.รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัยสาขาการพัฒนาการศึกษา ได้แก่ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ อธิการบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ผลงานสำคัญ เภสัชการชาวไทยที่อุทิศตนวิจัยค้นคว้าจนผลิตยารักษาโรคเอดส์ ได้เป็นครั้งแรกในประเทศกำลังพัฒนา 3.รางวัลมีชัย วีระไวทยะ สาขาการพัฒนาสังคมชนบท ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุนชน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ผลงาน ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนเข้มแข็ง ปลูกฝังแนวคิดความพอเพียง ลด ละ เลิก อบายมุข และการออม 4.รางวัลอิสรเมธี สาขาการพัฒนาสังคมเมือง ได้แก่ คำใหม่ แสงรัตน์ ปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาโครงการไส้เดือนเพื่อนรัก และ เชาวฤทธิ์ ไชยพรมปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้ถ่ายทอดความรู้และแนวความคิดการเป็นเกษตรกรที่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งต้องมีอาหารดี ปลอดภัย ด้วยโครงการปลูกเห็ดในโรงเรือน 5.รางวัลสุกรี เจริญสุข สาขาการส่งเสริมดนตรี ได้แก่ วงออเคสตร้าเทศบาลนครยะลา วงดนตรีออเคสตร้าเยาวชน ศูนย์รวมและพื้นที่ของโอกาสให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจนมีความแตกต่างทั้งอายุ ศาสนา วัฒนธรรม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 6.รางวัลพลตรีสำเริง ไชยยงค์ สาขาการส่งเสริมกีฬา ได้แก่ เจต บุญเป็ง ผลงานสำคัญ อาสาสมัครผู้รับผิดชอบเยาวชนในโครงการเก่อญอโพ ก้าวสู่ความไพบูลย์ ณ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และ สนธยา งามแยะ ผลงาน จิตอาสาสอนฟุตบอลเด็กในชุมชน และเด็กด้อยโอกาส และ 7.รางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม ได้แก่ นิตยา พร้อมพอชื่นบุญผลงาน ประธานธรรมการมูลนิธิพร้อมใจพัฒนา ผู้ทุ่มเทอุทิศตนทำงานเพื่อการลดปัญหายาเสพติดในชุมชนคลองเตย และ ดำรงค์ บุญยัง  ผลงานสำคัญ หัวหน้าโครงการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: