AUA ฉลองความสำเร็จครบ 65 ปี ตอกยํ้าความเป็นที่หนึ่งของสถานสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกในไทย

Published June 19, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/262254

วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

AUA ฉลองความสำเร็จครบ 65 ปี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย มร.เกล็น ที เดวีส์ ออท.สหรัฐอเมริกา, นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ, ทิพยรักษ์ สุขุม ประธานกก.อำนวยการบริหารสถานสอนภาษาเอยูเอ, คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี นายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาฯ, รศ.ดร.วิวัฒน์ มุ่งการดี, ดร.เมทินี พงษ์เวช ผอ.บริหารสถานสอนภาษาเอยูเอ, พ.ท.กมล ประจวบเหมาะ, ศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ, Ms.Melanie Masonis, อุทยาน อุทยานะกะ, Mr.Michael Jacobsen, ดร.สุวิทย์ ยอดมณี และ ดลชัย บุณยะรัตเวช

ฉลองความสำเร็จครบ 65 ปี สถานสอนภาษาเอยูเอ สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ (AUA) ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งของสถานสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกในประเทศไทย โดยมี ทิพยรักษ์ สุขุม ประธานกรรมการอำนวยการบริหารสถานสอนภาษาเอยูเอ พร้อม ดร.เมทินี พงษ์เวช ผู้อำนวยการบริหารสถานสอนภาษาเอยูเอ และคณะกรรมการ ร่วมกันจัดงาน “AUA 65th Anniversary Moving Forward”’โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวนหลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี, มร.เกล็น ที เดวีส์เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.สุวิทย์ ยอดมณี กรรมการอำนวยการบริหารสถานสอนภาษา, คุณหญิงทรงสุดายอดมณี นายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาฯ, ดร.เมทินี พงษ์เวช ผู้อำนวยการบริหารสถานสอนภาษาเอยูเอ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี ณ สถานสอนภาษาเอยูเอ อาคารจามจุรี สแควร์ ชั้น 21เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 พร้อมกันนี้ ยังได้มอบโล่ประทานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำหรับนักศึกษาที่ชนะการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษอีกด้วย

ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี, มร.เกล็น ที เดวีส์ ออท.สหรัฐอเมริกา-แจ็กกี เดวีส์, นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ, ทิพยรักษ์ สุขุม ประธานกก.อำนวยการบริหารสถานสอนภาษา เอยูเอ, ดร.สุวิทย์-คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี นายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาฯ, พ.ท.กมล ประจวบเหมาะ, รศ.ดร.วิวัฒน์ มุ่งการดี และ ดร.ขจิต สุขุม

ทิพยรักษ์ สุขุม ประธานกรรมการอำนวยการบริหารสถานสอนภาษาเอยูเอ กล่าวถึงวาระที่สถานสอนภาษาเอยูเอ ดำเนินงานครบรอบ 65 ปี ว่า “สถานสอนภาษาเอยูเอ ถือเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกในประเทศไทย ที่คงดำเนินงานมาต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบัน และยังถือเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นครอบคลุมทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน จึงทำให้นักเรียนที่จบคอร์สไปจากที่เอยูเอมีประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หลักสูตรการสอนที่สถานสอนภาษาเอยูเอถือเป็นหลักสูตรที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์รอบด้านสูงสุด ด้วยการเสริมจุดอ่อนของคนไทยนั่นคือทักษะการฟัง และการพูดพร้อมเสริมความแข็งแรงในทักษะการอ่าน และการเขียนทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะอย่างเต็มที่ โดยทางสถาบันเน้นการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย และยังใช้ผู้สอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (Native Speaker) ที่ผ่านระบบการคัดเลือกของทางสถาบัน ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้สอนมีศักยภาพที่พร้อม และมีคุณภาพแน่นอน

ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล กับ คุณหญิงทรงสุดา-ดร.สุวิทย์ ยอดมณี, สุรพงษ์ โปษยานนท์ กับภรรยา

สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลอเมริกัน ร่วมจัดตั้งสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) ณ วังสราญรมย์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนชาวไทยกับชาวอเมริกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยสอนภาษาขนบธรรมเนียมและประเพณีของประเทศทั้งสอง ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ ส่งผู้บริหารและครูสอนภาษาอังกฤษจากสหรัฐอเมริกามาดำเนินการโครงการนี้ เมื่อมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นได้ย้ายมาที่เช่าที่ดินของสำนักงานพระคลังข้างที่ที่ถนนราชดำริ โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน5.75 ล้านบาท สร้างอาคารเรียน และสโมสรของ
สมาคมฯ ณ ถนนราชดำริ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีเสด็จทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่7 กันยายน 2505 ทั้งนี้ 65 ปี ของการสอนภาษาอังกฤษของเอยูเอ มีผู้ก้าวข้ามกำแพงภาษาอังกฤษไปกว่า 1.7 ล้านคน มีครูที่ได้เคยสอนและกำลังสอนอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมกว่า 1,800 คน และมีตำราเรียนที่ใช้รวมกว่า 10 ล้านเล่ม

พล.ร.อ.ถมรัตน์ หทโยดม, ทิพยรักษ์ สุขุม และ ดร.ขจิต สุขุม

ทิพยรักษ์ สุขุม พร้อมคณะ กก. สมาคมฯ กฤตพณ ทัพพะรังสี, อนิรุทธิ์ มหธร, ม.ล.หทัยชนก กฤดากร,
ดลชัย บุณยะรัตเวช, ปัญญ์ชลี เพ็ญชาติ, คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี, ศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ, ศรีล สุขุม, Matthew Martin

ไกรศรี ตุลารักษ์, มานพ เมฆประยูรทอง และ ดร.สุวิทย์ ยอดมณี

รศ.ดร.วิวัฒน์ มุ่งการดี กับ ศิรินา ปวโรฬารวิทยา

ศรีล สุขุม กับคุณแม่ภควดี สุขุม และ ปัญญ์ชลี เพ็ญชาติ

ดร.เมทินี พงษ์เวช, ดลชัย บุณยะรัตเวช และ ม.ล.ศุลีรัชต์ วัชรีวงศ์

ดร.เมทินี พงษ์เวช ต้อนรับ รศ.สุชาดา นิมมานนิตย์

กฤตพณ ทัพพะรังสี, ฉัตรเฉลิม ธรรมจรีย์ และ ศรีล สุขุม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: