เสด็จฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

Published June 19, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/263013

วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference 2017: NAC2017) ภายใต้แนวคิด“สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมทอดพระเนตรภายในงาน ซึ่ง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม- 1 เมษายน ที่ผ่านมา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของ สวทช. ที่เป็นรูปธรรมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ต่อภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนสังคมและชุมชนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศ

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สวทช.จัดการประชุมประจำปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนา ที่ได้สนับสนุนและดำเนินงานโดยนักวิจัยของ สวทช.ทั้ง 4 ศูนย์แห่งชาติ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆ ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม การผลิตและบริการ

กิจกรรมหลักในงาน NAC2017 ประกอบด้วย เวทีเสวนาหัวข้อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับแรงบันดาลใจ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ / การสัมมนาวิชาการ เวทีนำเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 52 หัวข้อ / นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และพันธมิตร / การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของ สวทช. สำหรับภาคเอกชนกว่า 30 ห้องปฏิบัติการ และมหกรรมรับสมัครงานกว่า 2,000 ตำแหน่ง

ด้าน นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)กล่าวว่า สวทช. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะนำทรัพยากรต่างๆ มาประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปกับระบบการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยแก่เด็กและเยาวชน และบุคคลทั่วไป สำหรับในปี 2559 สวทช. ได้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยที่สำคัญ 3 โครงการ ได้แก่โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ จำนวน2 รางวัล ผู้ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 จำนวน 3 รางวัล และเกษตรกรผู้ชนะเลิศโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง(ฤดูปลูก 2558/2559) จำนวน2 รางวัล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: