วช.ยิ้มรับคสช.ประกาศปฏิรูประบบวิจัย

Published June 18, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/239033

วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 18.18 น.

7 ต.ค.59 ที่ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ อดีตประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ แถลงข่าว ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ แต่งตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ

ดร.วิภารัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลได้มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาแขนงต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ดังนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีประกาศเรื่องการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยได้กำหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นเลขานุการร่วมกัน

มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไปในทิศทางเดียวกัน กำหนดแผนที่นำทาง (Roadmap) เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศทั้งในระยะสั้นระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างหน้าที่ของหน่วยงานในระบบวิจัยให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ทั้งนี้ ให้ยุบเลิกสภาวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสาขาวิชาการตามกฎหมาย ว่าด้วยสภาวิจัยแห่งชาติ  คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ คำสั่งของ คสช.ดังกล่าวไม่มีการยุบหน่วยงานใดๆ เป็นการปรับโครงสร้างการบริหาร เพื่อสร้างเอกภาพของหน่วยงานในระบบวิจัย และเพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหารเป็นหลัก โดยให้ วช.และ สวทน.ร่วมทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการกิจสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ด้าน ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร กล่าวว่า การที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จะทำให้การปฏิรูประบบวิจัยเป็นรูปธรรมในด้านนโยบายที่มีความเป็นเอกภาพ สำหรับคณะกรรมการต่างๆ ที่ถูกยุบเลิกไปนั้น ถือว่าคณะกรรมการทั้งหลายนั้น เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อให้การปฏิรูประบบวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และสามารถนำงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: