บอร์ดเห็นชอบแผนขับเคลื่อนกองทุนสื่อฯ จัดระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน 27 ตุลาคม

Published June 18, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/238850

วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.

x

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนขับเคลื่อน/แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปี 2559 (มิถุนายน-ธันวาคม 2559) และกรอบการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนฯ ปี 2560 ในวงเงิน 505 ล้านบาท เพื่อเสนอข้องบประมาณจากกองทุน กสทช.ต่อไป โดยที่ประชุมมีมติ ให้สำนักงานฯ ดำเนินการปรับหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน และร่างข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ…. ซึ่งมาตรา 21 (7) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ….เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ ในการสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีมติให้มีการจัดระดมความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในวันที่ 27
ตุลาคม 2559 โดยจะเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนากองทุนฯ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และจะมีการเปิดตัวกองทุนอย่างเป็นทางการต่อไปก่อนสิ้นปี 2559

ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กำลังเปิดรับสมัครประกวดตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย โดยตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อถึงภารกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน โดยจะปิดรับสมัครผลงานในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ และจะมีการตัดสินผลการประกวดในเดือนธันวาคมนี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: