นายกฯนำทีมแจงงบ 2.9ล้านล้าน

Published June 18, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/politic/281499

29ล้านล้าน, ประยุทธ์, บิ๊กตู่, งบ, ทีม, สืบทอด, อำนาจ, เหน็บ, สื่อ, ยกเคส, เปรี้ยว, ดูแล, คมชัดลึก, นายกฯนำทีมแจงงบ,  29ล้านล้าน, สนช

นายกฯนำทีมของบ2.9ล้านล้านบาท ยันไม่ได้ทำงบเพื่อสืบทอดอำนาจ เหน็บสื่อ ยกเคส เปรี้ยวหั่นศพไม่เคยดูแลกันเอง

 

8 มิ.ย.60 – ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท ในวาระแรก ตามที่ครม.เสนอ โดยการพิจารณาจะมีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์และวิทยุแห่งประเทศไทย ช่อง 11 ทั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ได้นำทีมครม.มาร่วมชี้แจง
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวต่อที่ประชุมว่า วันนี้เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยในการปฏิรูปประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักที่มีอยู่ เช่น ความไม่เป็นธรรม เพื่ออนาคตประเทศจะได้เดินต่อไปได้ หลักการของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 จำนวน 2.9 ล้านล้านบาท เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ในการจ่ายเงินของแผ่นดิน เป็นความพยายามของรัฐบาลในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้สอดคล้องสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ให้งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือภาครัฐขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดแก่ประชาชน
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ก่อนแถลงสาระสำคัญร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ขอรายงานให้ทราบถึงภาวะเศรษฐกิจทั่วไป ของประเทศว่า เศรษฐกิจไทยปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.3-3.8 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปี 2559 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการส่งออกตามการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และราคาสินค้าในตลาดโลก การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐที่อยู่ในระดับสูงขึ้น และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ 0.8-1.3 ขณะที่เศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.3-4.3 ทั้งนี้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2561 เป็นการดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล โดยประมาณการว่าจะจัดเก็บรายได้สุทธิได้ 2.45 ล้านล้านบาท และเงินกู้ เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 4.5แสนล้านบาท โดยปัจจุบันฐานะเงินคงคลัง วันที่ 26พ.ค.2560 อยู่ที่ 182,515 ล้านบาท รัฐบาลจะบริหารเงินคงคลังให้อยู่ในระดับเหมาะสม บริหารรายรับรายจ่ายของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับมูลค่าเงินสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 30 เม.ย.2560 มีทั้งสิ้น184,469 ล้านบาท ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับมั่นคง
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561จำนวน 2.9 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 2.15 ล้านล้านบาท รายจ่ายการลงทุน 6.5 แสนล้านบาท รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 86,942 ล้านบาท โดยจำแนกงบรายจ่ายปี 61 ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 273,954 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถการแข่งขันของประเทศ 476,596 ล้านบาท เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 575,709 ล้านบาท เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 4.ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ 332,584 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 5.ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 125,459 ล้านบาท เพื่อจัดการปัญหาที่ทำกิน บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ 6.ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและ
“ยืนยันว่า การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เป็นความตั้งใจ และความพยายามของรัฐบาลในการวางแผนและจัดทำงบประมาณอย่างรอบคอบโปร่งใส ไม่ใช่ไปบังคับให้ทำเพื่อสืบอำนาจ คสช. เราต้องชี้แจงให้ประชนเข้าใจว่า ต้องกระจายความเจริญให้เท่าเทียมกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกสนช.จะรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อให้รัฐบาลยึดเป็นหลักในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่าโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป” พล.อ.ประยุทธิ์ กล่าว
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้ประเทศมีขยะตกค้างจำนวนมากและจะต้องหาวิธีการจัดการ ส่วนการนำขยะเปลี่ยนเป็นพลังงานนั้น รัฐบาลทำมาตลอด แต่ติดปัญหาเรื่องก่อสร้างโรงงานขยะ ที่บางครั้งทำประชาพิจารณ์ไม่ผ่านซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร วันนี้จึงขอให้ทุกคนลดปริมาณขยะ ทั้งนี้ เราได้คุยกับห้างร้านขนาดใหญ่ 30 กว่าบริษัท รณรงค์ให้งดใช้ถุงพลาสติกสัปดาห์ละ 2 วัน ขณะที่การบริหารทรัพยากรน้ำและการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัตินั้นได้พยายามแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยทำตามแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงขอให้ทุกคนอย่าตำหนิมากนัก เพราะระบบการระบายน้ำของเราแย่ที่สุดตั้งแต่มีมา ถ้าฝนตกเกินปริมาณที่รับได้อย่างไรก็ต้องท่วม วันนี้ทำได้เพียงขอให้น้ำท่วมน้อยที่สุด หรือแก้ไขให้เร็วที่สุด จากใช้เวลาแก้ไขเป็นวันเปลี่ยนเป็นใช้เวลาแก้ไขเป็นชั่วโมง ทำได้เท่านี้ ดังนั้น เราต้องไปแก้ไขที่ผังเมือง ซึ่งวันนี้สั่งให้กทม.แก้ไขปัญหาทำโรงสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตามแนวคลองเปรมประชากร ผังเมืองเราแน่นเกินไปจึงต้องขยายเมืองรอบนอกออกไป ไม่ใช่ย้ายเมือง
พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวถึงการปฏิรูปตำรวจ ว่า วันนี้มีแนวคิดการปฏิรูปตำรวจกี่แนวคิด ถามว่าถ้าตำรวจแย่มากจะอยู่กันได้หรือไม่ ถ้าเสนอให้กระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นขอถามว่าวันนี้ท้องถิ่นเข้มแข็งแล้วหรือไม่ หากอนาคตมีตำรวจท้องถิ่นแล้วเกิดรบกันเองจะทำอย่างไร เรื่องนี้ต้องเดินไปทีละขั้นหรือไม่ ไม่แน่ใจ รวมถึงข้อเสนอแยกงานสอบสวน ขอให้ทุกคนช่วยคิดด้วย นอกจากนี้ กรณีปัญหาการแต่งตั้ง หากหาได้ว่าใครจ่ายเงินเพื่อโยกย้ายตำแหน่งตนจะสอบสวนให้ทั้งหมด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงการชี้แจงร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯต่อที่ประชุมสนช. พล.อ.ประยุทธ์ได้พูดถึงการเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนว่า มีอยู่วิชาชีพหนึ่งที่ไม่ยอมดูกันเอง ทั้งที่บอกว่าจะดูแลกันเอง แล้วดูแลกันได้หรือไม่ แต่ไม่ยอมให้ตั้งอะไรทั้งสิ้น แล้วเป็นอย่างไรข่าวไอ้เปรี้ยวลงมา 3 อาทิตย์แล้วเต็มไปหมด ทำให้กระเป๋าลายขายดีอีก เด็กๆซึมซับไม่รู้อะไรผิดถูก ตนเคยคุยกับสื่อแล้ว เขาบอกว่า ไม่เสนอก็ตกข่าวเพราะฉบับอื่นเสนอหมด อย่างนี้สมาคมสื่อดูแลกันได้หรือไม่ ไปหารือกันให้ได้ เพราะสมาคมบอกว่าดูแลกันเองได้ พ.ร.บ.สื่อไม่ได้จำกัดสิทธิ ให้สื่อคุมกันเอง ถ้าคุมไม่ได้ สมาคมสื่อโดนด้วย.
ทั้งนี้นายกฯใช้เวลาชี้แจงหลักการและเหตุผลร่างพ.ร.บ.งบประมาณ กว่า 2 ชั่วโมง 15 นาที .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: