วธ.มอบรางวัลคนดีวัฒนธรรม 287 ราย ในฐานะผู้อนุรักษ์ส่งเสริมมรดกของชาติ

Published June 17, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/238478

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.

x

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรม รวมถึงเผยแพร่ให้สาธารณะได้รับรู้ภารกิจสำคัญที่ดำเนินการที่ผ่านมาและในอนาคต ตลอดจนประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัฒนธรรม, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น เครือข่ายด้านวัฒนธรรมและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ วธ. ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ทั้งประเภทเด็กหรือเยาวชน บุคคล และกลุ่มบุคคลที่ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จำนวนทั้งสิ้น287 รางวัล แบ่งเป็น 181 ราย และ 106 กลุ่ม ประกอบด้วยประเภทเด็กและเยาวชน จำนวน 78 ราย, ประเภทบุคคล จำนวน 103 ราย, ประเภทกลุ่มบุคคลด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 106 กลุ่ม สำหรับในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ตราด แพร่ ยโสธร ลพบุรี สระแก้ว และข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 11 ราย โดยจัดพิธีมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร”แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ วธ. และมอบโล่เชิดชูเกียรติ แก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและกลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันเป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: