มร.ขานรับ ครม.สร้างมหาวิทยาลัยโปร่งใส ตั้งคณะกรรมการพัฒนาแนวทางดำเนินการ

Published June 17, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/238138

วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.

x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่าในช่วงการสรรหาอธิการบดีที่ผ่านมาตนได้นำเสนอนโยบายสำคัญประการหนึ่งคือ การทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นองค์กรสีขาวที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรมในการดำเนินการในทุกเรื่องเมื่อมารับตำแหน่งจึงมุ่งเน้นผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559-2560 ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ขณะนี้จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและจัดเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณบดี และผู้บริหารระดับกลางเป็นกรรมการ เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด โดยขณะนี้ ป.ป.ช.ได้กำหนดแนวทางการประเมินออกมาเป็นคู่มือ ITA(Integrity&Transparency Assessment) คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการที่ประเมิน 2 เรื่อง คือหลักฐานการดำเนินงานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)เช่น หลักฐานจากการจัดซื้อจัดจ้าง และประเมินจากการรับรู้ (Perception-based) คือ ประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร (External Integrity&Transparency Assessment) และประเมินจากมุมมองภายในองค์กร(Internal Integrity&TransparencyAssessment) ทั้งนี้ ในส่วนของบุคลากรภายใน ให้หน่วยงานเสนอชื่อกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 300 คน เพื่อให้ทาง ป.ป.ช.สัมภาษณ์ต่อไป

อธิการบดี มร. กล่าวด้วยว่า เรื่องการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเป็นนโยบายสำคัญที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งทำความเข้าใจกับบุคลากรและลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อให้ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ เป็นวัฒนธรรมขององค์กร จึงขอความร่วมมือคณะผู้บริหาร และบุคลากรดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้รามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ในเรื่องคุณธรรมความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลในการดำเนินการในทุกเรื่อง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: