‘ตวง’ชู7ประเด็นปฏิรูปการศึกษา หวังขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์4.0

Published June 17, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/237219

วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559, 18.04 น.

26 ก.ย. 59 ที่หอประชุมคุรุสภา ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการธิการ (กมธ.) การศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวภายในงานเสวนาโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน (เสวนา 4 ภูมิภาค) ว่า การปฏิรูปประเทศจะประสบความสำเร็จได้ ต้องใช้การศึกษาในการเปลี่ยนแปลง หากทำไม่ได้ก็อย่าไปคาดหวังการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมือง และโดยส่วนตัวมองว่ารูปแบบการศึกษาในปัจจุบันยังไม่ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0

ดร.ตวง เปิดเผยว่า ขณะนี้ กมธ.การศึกษาและกีฬา ได้ยกร่างข้อเสนอแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปการศึกษา ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 5 ปี ตั้งแต่ 2560-2564 ไว้ 7 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1.การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก โดยกำหนดให้เด็กเล็กต้องได้รับการดูแลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องกำหนดรูปแบบการพัฒนาที่สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี 2.จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนและกองทุนเสริมสร้างคุณภาพครู ภายใน 1 ปีหรือปี 2560 จะต้องมีการเสนอร่าง พ.ร.บ.กองทุนฯ และพร้อมให้บริการกองทุนตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้น 3.กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ต้องจัดตั้งสภาปฏิรูปวิชาชีพครูทั้งระบบ มีกลไกลสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน โดยต้องดำเนินการภายใน 3 ปีและประเมินผลสัมฤทธิ์และปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ในปีถัดไป

ดร.ตวง เผยต่อไปว่า 4.การปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้องมีการปฏิรูปแบบเชิงรุกซึ่งต้องทำแผนปฏิรูปทั้งระบบภายใน 1 ปี และดำเนินการตามแผนภายใน 4 ปี 5.โครงสร้างหน่วยงานการจัดการเรียนการสอน เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ดูแลนโยบายภาพรวม ส่วนในระดับพื้นที่ควรจัดระบบสภาการศึกษาจังหวัด กระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษาให้เป็นนิติบุคคลในรูปแบบที่เหมาะสมตามความพร้อม นอกจากนี้ ต้องปฏิรูประบบประกันคุณภาพภายในเน้นการมีส่วนร่วมให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 6.ระบบการวิจัย และนิเทศ ติดตาม แหล่งเรียนรู้และการมีส่วนร่วม เสนอให้ตั้งสถาบันการจัดการเพื่อสังคมการศึกษาตลอดชีวิต และ 7.อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ควรขยายการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและทวิศึกษา และมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ จัดทำแผนทั้งระบบและดำเนินการตามแผนในระยะปฏิรูป 5 ปี ทั้งนี้ การจัดทำแผนดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมถึงยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปีและนโยบายรัฐบาล

ด้านนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 กล่าวว่า สนช.จะรวบรวมทุกข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปจัดทำข้อเสนอแนะและกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: