สกว. ร่วม มจธ. ขับเคลื่อนทุนวิจัย ยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับ 4.0

Published June 16, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/237022

วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559, 06.00 น.

x

สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี( มจธ.) นำโดยรศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี ใน “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา” เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนงานวิจัยโครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนาฝ่ายอุตสาหกรรม สกว.และทุน พวอ.ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกำลังคนและองค์ความรู้รองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสร้างนวัตกรรมที่จะนำประเทศไปสู่การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง การยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ได้แก่ ด้านอาหารและเกษตร ตลอดจนการแพทย์ชีวภาพ และหุ่นยนต์ เพิ่มงบประมาณวิจัยเป็นร้อยละ 1.5 ของ GDP และมุ่งเพิ่มจำนวนนักวิจัยเป็นอัตราส่วน 25 คนต่อประชากร 10,000 คน โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะยกระดับด้วยการวิจัยและพัฒนาตามโครงการนี้ แบ่งเป็น1.กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม ได้แก่ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อาหารแห่งอนาคต, ยานยนต์และการผลิตสมัยใหม่ 2.กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ, ขนส่งและการบิน, เชื้อเพลิงชีวภาพ, การแพทย์ครบวงจร และดิจิทัล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: