รร.จิตรลดา จับมือ ซินโครตรอน ปั้นนักวิทย์รุ่นเยาว์ในระดับสากล

Published June 16, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/236586

วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559, 06.00 น.

x

ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา กล่าวถึง“การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน” ว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากนักเรียน จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสื่อการเรียนที่ทันสมัยแล้ว ยังจะได้มีโอกาสฝึกคิด วิเคราะห์ และทำการทดลองด้วยตนเองผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ที่ทางสถาบันฯ จะร่วมจัดขึ้น โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา โรงเรียนจิตรลดามีโอกาสได้นำนักเรียนเข้าไปศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนบ่อยครั้ง และทำให้ทราบว่าทางสถาบันฯ นอกจากจะให้บริการแสงซินโครตรอนแล้ว ยังมีแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ รวมถึงมีบุคลากรที่มีความสามารถและพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ สู่ครูและนักเรียน ของโรงเรียนจิตรลดา และรวมถึงโรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจอีกด้วย

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เปิดเผยว่า “สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน มีภารกิจหลักในการให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่องานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพิ่มองค์ความรู้ให้กับวงการวิทยาศาสตร์ระดับโลกรวมถึงสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สถาบันฯ ยังมีศูนย์การเรียนรู้ที่รวบรวมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆ ครอบคุลมเนื้อหาทางด้าน แม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า แสง การเร่งอนุภาคที่มีประจุ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแสงซินโครตรอน โดยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้เครื่องมือและร่วมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด อีกทั้งพัฒนาเนื้อหารายวิชาที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน สนับสนุนการวิจัยของครูและการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ต่างๆ ของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโรงเรียนจิตรลดาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ไทยที่จะส่งเสริมให้เด็กๆ รัก และสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและน่าสนใจ เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: