‘บิ๊กน้อย’หวังเชื่อมเพื่อนบ้านในอาเซียน ลุยการศึกษาแบบบูรณาการเขตพัฒนาศก.พิเศษ

Published June 16, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/236723

วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559, 13.58 น.

 

23 ก.ย.59 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลต่องานด้านการศึกษาของประทศไทยว่า หลังจากรัฐบาลได้กำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยจำนวน 10 เขตพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดตาก สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว ตราด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส เพื่อสร้างฐานการผลิตที่เชื่อมโยงกับ อาเซียน และการพัฒนาเมืองชายแดน ซึ่งการศึกษาก็เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ รวมถึงสมรรถนะในการทำงานและการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาหลักสูตร และสร้างกำลังคนที่เข้มแข็งตรงตามความต้องการของพื้นที่ สู่การยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ให้มีมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า การจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น มีเป้าหมายเพื่อให้มีความพร้อมด้านภาษา ทักษะอาชีพ ความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่สงบสุข โดยมีแนวทางการจัดการศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายในพื้นที่ มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ จากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือเรียกว่า “ประชารัฐ” เป็นพลังสำคัญที่จะร่วมกันขับเคลื่อนในมิติต่างๆ ให้มีความก้าวหน้า โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้หน่วยงาน ในสังกัดบูรณาการดำเนินงานเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ สอดรับตามวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล คือ “คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ   พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายพัฒนาแผนให้สอดคล้องกัน และดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้มุ่งเน้นให้คนไทยมีศักยภาพที่จะอยู่ในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: