ขรก.ยันเอง’โยกย้าย’ไม่เป็นธรรม ชี้ชัด’อุปถัมภ์-เส้นสาย’ยังรุ่งเรือง

Published June 16, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/236974

วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559, 10.42 น.

25 ก.ย.59 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2559 จากประชาชนที่เป็นข้าราชการประจำและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เป็นดังนี้

ท่านคิดว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการคืออะไร

ร้อยละ 29.04 ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งใหม่
ร้อยละ 25.68 ความสามารถและผลงานที่ผ่านมา
ร้อยละ 17.68 ความอาวุโสในตำแหน่ง
ร้อยละ 09.36 ความรู้ (เช่นระดับการศึกษา การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เป็นต้น)
ร้อยละ 05.84 วิสัยทัศน์ในการทำงานตำแหน่งใหม่
ร้อยละ 05.36 ระเบียบ วินัยและความประพฤติที่ผ่านมา
ร้อยละ 05.44 อื่น ๆ ได้แก่ การมีคุณสมบัติหลาย ๆ อย่างประกอบกันที่ดูจากความเหมาะสมและความสามารถในการทำงาน มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ หน้าที่และความผิดชอบ และบางส่วนระบุว่า การใช้เส้นสายว่าของบุคคลผู้พิจารณาเอาพรรคพวกเดียวกัน ที่ใครเข้าถึงหัวหน้ามากกว่าก็จะได้
ร้อยละ 01.60 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

จากประสบการณ์ของท่านที่ผ่านมา ท่านคิดว่าระดับความเป็นธรรมในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเป็นอย่างไร

ร้อยละ 10.56มีความเป็นธรรมมาก
ร้อยละ 34.00ค่อนข้างมีความเป็นธรรม
ร้อยละ 39.92 ไม่ค่อยมีความเป็นธรรม
ร้อยละ 11.04ไม่มีความเป็นธรรมเลย
ร้อยละ 04.48 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

หน่วยงานของท่านมีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการมากน้อยเพียงใด 

ร้อยละ 15.60 มีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายอย่างมาก
ร้อยละ 35.68 มีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายค่อนข้างบ่อย
ร้อยละ 22.56 ไม่ค่อยมีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสาย
ร้อยละ 22.00 ไม่มีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายเลย
ร้อยละ 04.16  ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

หน่วยงานของท่านมีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการมากน้อยเพียงใด 

ร้อยละ 08.32 มีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เป็นประจำ
ร้อยละ 19.92 มีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ค่อนข้างบ่อย
ร้อยละ 21.76 ไม่ค่อยมีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
ร้อยละ 40.16 ไม่มีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เลย
ร้อยละ 09.84  ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ท่านจะทำอย่างไร 

ร้อยละ 45.76 จะใช้วิธีการอุทธรณ์ร้องไปตามขั้นตอนของระเบียบข้าราชการ
ร้อยละ 28.56 ไม่ทำอะไรเลย เพราะทำอะไรไม่ได้เลย  เป็นกฎระเบียบซึ่งลูกน้องต้องทำตามสั่งผู้บังคับบัญชา ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ร้อยละ 12.24 ฟ้องศาลปกครองทันที
ร้อยละ 02.72 ลาออก
ร้อยละ 02.48 ใช้ Social Network เป็นเครื่องมือในการเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ร้อยละ 01.60 ฟ้องสื่อมวลชน
ร้อยละ 01.04 พยายามหาเส้นสายที่ใหญ่กว่าไปกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลง
ร้อยละ 02.24 อื่นๆ ได้แก่ พิจารณาตนเองและปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ ขณะที่บางส่วนระบุว่าฟ้องร้องสหภาพแรงงาน และฟ้องศูนย์ดำรงธรรม
ร้อยละ 03.36 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ขอดูที่สาเหตุและความรุนแรงก่อน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: