ชาวพุทธ 5 ประเทศร่วมธรรมยาตราส่งเสริมพระพุทธศาสนา

Published June 13, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

14 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:10 น…. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/dhamma/494750

ชาวพุทธ 5 ประเทศร่วมธรรมยาตราส่งเสริมพระพุทธศาสนา

โดย…สมาน สุดโต

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 เดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของพระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ เมื่อนิมนต์พระสงฆ์ 5 ประเทศ จากประเทศไทย กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และเมียนมา จำนวน 50 รูป ญาติโยมและสื่อมวลชนอีกประมาณ 70 คน เดินทาง 2,500 กม. ทำกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำโขง เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.-4 มิ.ย. 2560

สานเจตนา อาจารย์ใหญ่ ดร.มหาผ่อง

ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 กล่าวว่า สถาบันวางแนวคิดโครงการนี้มานานตั้งแต่ยาท่านอาจารย์ใหญ่ ดร.มหาผ่อง สะมาเลิก ประธานองค์การพุทธศาสนสัมพันธ์ลาว ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งท่านเมตตามาเป็นประธานการประชุมเสวนานานาชาติ ที่จัดโดยสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ที่โรงแรมโซฟิเทล อังกอร์ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์สปา รีสอร์ท จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา 2 ครั้ง ครั้งแรก วันที่ 17-18 พ.ค. 2557 และวันที่ 9-13 ก.ย. 2558 ซึ่งท่านอาจารย์ใหญ่เมื่อได้ฟังหัวข้อเสวนาได้ให้โอวาทว่า “ให้เดินหน้ามุ่งมั่นทำงานต่อในแนวทางพุทธพลิกสุวรรณภูมิ”

หัวข้อเสวนาที่สถาบันจัดครั้งแรก ได้แก่ “พุทธพลิกสุวรรณภูมิ : ธรรมวิชัย พลิกปัญหาสู่มรรคา และครั้งที่ 2 ชื่อหัวข้อว่า “พุทธพลิกสุวรรณภูมิ สามัคคีธรรม แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง”

เป็นที่น่าเสียใจว่า ยาท่านอาจารย์ใหญ่ ดร.มหาผ่อง ละสังขารในวัย 103 ปี ที่ สปป.ลาว หลังจากเสร็จสิ้นการเสวนาครั้งที่ 2

พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์) ร่วมแถลงข่าวโครงการธรรมยาตรา เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่บริษัท ไทยนครพัฒนา

ดังนั้น การจัดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มแม่น้ำโขง ขึ้น เพื่อสานเจตนารมณ์ท่านอาจารย์ใหญ่ ดร.มหาผ่อง โดยสถาบันนำมาต่อยอดเพิ่มกิจกรรมเพื่อต้องการเห็นวิถีพุทธ ช่วยสร้างสุวรรณภูมิให้สงบสุขสันติ ยั่งยืนทุกๆ ด้าน ทั้งการค้า การเกษตร การท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมและสังคม จึงเป็นธรรมยาตราครั้งแรกของประวัติศาสตร์ ที่ชาวพุทธทั้งพระและฆราวาส สื่อมวลชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ด้วยการสนับสนุนขององค์กรชาวพุทธในประเทศสุวรรณภูมิทั้ง 5 ประเทศ มูลนิธิวีระภุชงค์ ครอบครัววีระภุชงค์ และคณะทำงานของสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ทุกคน โดยได้รับการชี้แนะจาก พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และพระเถรานุเถระที่เคารพหลายท่าน

พลังยิ่งใหญ่

ดร.สุภชัย กล่าวว่า การรวมตัวของชาวพุทธ 5 ชาติได้เช่นนี้ เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้งานนี้ลุล่วงสำเร็จได้ พิสูจน์ว่าความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นของจริง ซึ่งอยู่ในจิตใจของพวกเราเสมอมา ด้วยว่าพวกเราทั้ง 5 ชาติ มีพ่อคนเดียวกัน คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โครงการนี้จึงเกิดขึ้นมา เพื่อรณรงค์ให้มวลมนุษยชาตินำหลักการสันติธรรมมาปฏิบัติให้เกิดสันติสุข ปฏิบัติตามมรรคาที่พระพุทธองค์มอบไว้ให้ โดยคณะธรรมยาตราใช้วิธีการถอดแนวทางปฏิบัติ ด้วยการศึกษาชีวิตและผลงานของพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขง พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และน้อมนำมาปฏิบัติตามท่าน

นอกจากนี้ โครงการธรรมยาตราฯ จะเน้นการผนึกความสามัคคีในกลุ่มประเทศชาวพุทธในอาเซียนให้เข้มแข็ง เพื่อร่วมมือกันทำงานหนุนเสริมงานเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันในดินแดนลุ่มน้ำโขง เป้าหมายเพื่อความสงบสุขของประชาชนในประชาคมอาเซียน อันสอดคล้องกับนโยบาย 3 เสาหลักอาเซียน โดยมุ่งเน้นเสาที่ 3 คือ การสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY หรือ ASCC) ซึ่งผลของโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน จะทำให้เกิดความร่วมมือและเสริมสร้างความสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี ระหว่างชาวพุทธในกลุ่มลุ่มน้ำโขงและทุกประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีความเป็นหนึ่งเดียว

โปรแกรมครั้งประวัติศาสตร์

การเปิดโครงการจะทำที่บ้านกุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี จากนั้นเดินทางสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กลับเข้าประเทศไทย ที่ จ.ตราด ก่อนเดินทางผ่าน จ.ตาก เข้าสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และกลับคืนสู่ราชอาณาจักรไทยเพื่อทำพิธีปิดที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989 ที่ จ.สมุทรปราการ โปรแกรมย่อๆ แต่ละวันมีดังนี้

วันที่ 21 พ.ค. ออกเดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้างอริยธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณภูมิ (เจดีย์เก็บอัฐิธาตุของอดีตพระอาจารย์ใหญ่ ดร.พระมหาผ่อง สะมาเลิก) ที่วัดบูรพา ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี และปักกลดพักแรมที่มูลนิธิอริยธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณภูมิ

อาจารย์ใหญ่ ดร.มหาผ่อง สะมาเลิก ฉายเมื่อปี 2556 ที่วัดองค์ตื้อ นครเวียงจันทน์

วันที่ 22 พ.ค. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณหน้าวัดโพธิ์สระปทุม เสร็จแล้วตั้งขบวนธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน เดินทางข้ามไป สปป.ลาว

วันที่ 23 พ.ค. จาก สปป.ลาว สู่ประเทศกัมพูชา ผ่านด่านหนองนกเขียน-เวินคาม คณะพระสงฆ์เดินข้ามสะพานแม่น้ำเซกองไปยังวัดโพธิญาณ อำเภอสตึงแตรง ประเทศกัมพูชา

วันที่ 24 พ.ค. เดินทางไปจังหวัดกำปงธม ผ่านวัดพระวิหาร ปักกลดและจำวัดที่วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล จังหวัดกำปงธม ประเทศกัมพูชา

วันที่ 25 พ.ค. ออกเดินทางไปยังพนมเปญ จำวัดที่วัดปะตุมวตี พนมเปญ

วันที่ 26 พ.ค. พิธีสงฆ์ ที่โรงแรมโซฟิเทล พนมเปญ โดยสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีเทพวงศ์ เป็นประธาน

วันที่ 27 พ.ค. เดินทางไปวัด PHAT LON เมืองฮาเตียน จังหวัดเกียนยาง ประเทศเวียดนาม

วันที่ 28 พ.ค. เดินทางกลับเข้าประเทศกัมพูชา เพื่อเดินทางต่อไปที่วัดปากคลอง จังหวัดเกาะกง กัมพูชา

วันที่ 29 พ.ค. เดินทางกลับประเทศไทย ปักกลดและจำวัดที่วัดไก่เตี้ย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 พ.ค. จาก จ.พระนครศรีอยุธยา ไปยัง จ.ตาก ปักกลดและจำวัดที่วัดโพธิคุณ อ.แม่สอด จ.ตาก

ภาพหน้าปกหนังสือเทศนา 40 กัณฑ์ โดยอาจารย์ใหญ่ ดร.มหาผ่อง

วันที่ 31 พ.ค. ข้ามด่านแม่สอดเข้าประเทศเมียนมา ปักกลดและจำวัดที่วัดเจดีย์เซา

วันที่ 1 มิ.ย. สักการะเจดีย์โสณุตตระ กีราต้าเซติเจดีย์ และพระธาตุอินทร์แขวน ปักกลดและจำวัด ที่บริเวณพระธาตุอินทร์แขวน

วันที่ 2 มิ.ย. เดินทางกลับผ่านด่านแม่สอด ปักกลดที่วัดโพธิคุณ จ.ตาก

วันที่ 3 มิ.ย. จาก จ.ตาก ถึงวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989 จ.สมุทรปราการ

วันที่ 4 มิ.ย. ปิดโครงการธรรมยาตรา ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989 จ.สมุทรปราการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : facebook สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 หรือ โทร.08-7513-3318

ขอชาวพุทธร่วมอนุโมทนาเพราะชาวพุทธ 5 ประเทศ ร่วมธรรมยาตราส่งเสริมพระพุทธศาสนา ยังไม่เคยมีมาก่อน

ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบัน โพธิคยาวิชชาลัย 980

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: