กษัตริย์กัมพูชาถวายเครื่องราชฯ แก่พระสงฆ์ผู้นำ มจร

Published June 13, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

21 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:06 น…. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/dhamma/495829

กษัตริย์กัมพูชาถวายเครื่องราชฯ แก่พระสงฆ์ผู้นำ มจร

โดย…สมาน สุดโต

สมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถวายพระสงฆ์ไทย 3 รูป เน้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ที่เกื้อหนุนการศึกษาของพระสงฆ์ชาวกัมพูชา นับเป็นคณะสงฆ์ไทยชุดแรกที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง ในพิธีถวายเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2560 นั้น เจ้าชายฤทธีราชวงศ์ ศรีสุวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ผู้พิทักษ์สำนักราชเลขาธิการพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นผู้แทนถวาย ส่วนพระเถระที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีชื่อตามลำดับดังนี้

1.เครื่องราชอิสริยาภรณ์สหไมตรี มหาเสนาราชชมิตราภรณ์ ถวายพระธรรมปัญญาบดี นายกสภา

2.เครื่องราชอิสริยาภรณ์สหไมตรี มหาสิริวัฒน์ราชชมิตราภรณ์ ถวายพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี

3.เครื่องราชอิสริยาภรณ์สหไมตรี มหาเสนาราชชมิตราภรณ์ ถวายพระสุธีวีรบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาบริการสังคม

เจ้าชายฤทธีราชวงศ์ ถวายเครื่องราชฯ พระธรรมปัญญาบดี

หลังจากถวายแล้ว เจ้าชายฤทธีราชวงศ์ ศรีสุวัสดิ์ มีพระดำรัสในพิธีว่า สมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้บริหาร มจร ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้านการทูตที่จะมอบแก่ผู้นำประเทศ หรือบุคคลที่มีความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองประเทศ เนื่องจากผู้บริหาร มจร ได้อำนวยความสะดวกด้านการศึกษาแก่พระสงฆ์กัมพูชาที่มาเรียนที่ มจร และทรงหวังว่าคณะผู้บริหาร มจร จะสานต่อความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศให้ดียิ่งขึ้นสืบไป

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี กล่าวตอบว่า นับเป็นการแสดงสัมพันธไมตรีและเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ ที่มี 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และคนส่วนใหญ่ยังนับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกัน

เจ้าชายฤทธีราชวงศ์ ถวายเครื่องราชฯ พระพรหมบัณฑิต

พระสุธีวีรบัณฑิต กล่าวว่า เครื่องราชฯ สำรับนี้มี 5 ลำดับ ชั้นมหาสิริวัฒน์ เป็นชั้นสูงสุด รองลงมาคือ มหาเสนา และคณะสงฆ์ มจร ที่รับนี้เป็นคณะสงฆ์ไทยชุดแรกที่ได้รับการถวายเครื่องราชฯ จากกัมพูชา

การที่พระมหากษัตริย์กัมพูชาถวายเครื่องราชฯ เนื่องจาก มจร สนับสนุนการศึกษาพระกัมพูชาที่มาศึกษาที่ มจร เช่น ถวายทุนการศึกษา เป็นต้น

ปัจจุบันมีพระกัมพูชาศึกษาที่ มจร ประมาณ 300 รูป

เจ้าชายฤทธีราชวงศ์ ถวายเครื่องราชฯ พระสุธีวีรบัณฑิต

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: