กศน. ทั่วไทย ภาคเหนือ

Published March 19, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05100011059&srcday=2016-10-01&search=no

วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 29 ฉบับที่ 632

กศน. ทั่วไทย ภาคเหนือ

สุจิต เมืองสุข cheetahmom6@gmail.com

เรื่อง

กศน. แม่สัน อบรมดิจิทัลชุมชน

ครู กศน. ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จัดอบรมโครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายดิจิทัลชุมชน กศน. กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการใช้สมาร์ทโฟน การติดตั้งและการใช้งานแอพพลิเคชั่น จำนวน 12 ชั่วโมง ที่ กศน. ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ

เมื่อเร็วๆ นี้ กศน. ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จัดนักศึกษาและครู เข้าร่วมกิจกรรม งานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ เป็นความร่วมมือจาก กศน. ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ทั้งนี้ มีหลายหน่วยงานที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาเข้าร่วม จัดขึ้นบริเวณสำนั

กงาน กศน. จังหวัดเชียงราย

กศน. เพชรบูรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนวิทยากรครู ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผลการประชุมจะนำไปช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน กศน.

นักศึกษา กศน. ป่าตัน คนเก่ง

นักศึกษา กศน. ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลอันดับ 3 จากการประกวดโครงการ “พัดลมไอน้ำกลิ่นมะลิ” ในกิจกรรม Open House ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดให้นักศึกษาได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และนำผลงานที่สร้างสรรค์ในวิชาเรียนมาจัดแสดง

อบรมใช้งานสมาร์ทโฟนและดิจิทัล

นางสาวอรุณี พันธุ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มอบให้ นางสาวพรพรรณ บ่อคำ ครู กศน. จัดกิจกรรมโครงการอบรมดิจิทัลชุมชน กศน. อำเภอสูงเม่น ประจำปี 2559 หลักสูตร เรื่องความรู้พื้นฐานการใช้งานของสมาร์ทโฟนและดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน จำนวน 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ให้แก่นักศึกษาและประชาชน ตำบลน้ำชำ ณ ศูนย์ ICT องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 15 คน

ประเมิลผลชุดวิชาเรียน เพิ่มประสิทธิภาพนักศึกษา

นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดสุโขทัย และ นายนรา เหล่าวิชญา ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ห้าขุนศึก ต้อนรับ คณะผู้ประเมินจากสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ที่ได้เดินทางมาดำเนินการประเมินผลการใช้ชุดวิชาบังคับเลือก รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน โดยรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากตัวแทนนักศึกษา และ ครู กศน. ตำบล ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดสุโขทัย โดยดำเนินการประเมินด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มสนทนา Focus group โดยคณะประเมินจะนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักศึกษา กศน. ต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: