แพะ…สัตว์สร้างเงินให้จังหวัดลพบุรี เชิญเที่ยว ?งานแพะเมืองละโว้ ครั้งที่ 1? บริเวณสวนสัตว์ลพบุรี 8-9 กรกฎาคม 2559

Published December 12, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05093010759&srcday=2016-07-01&search=no

วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 626

เทคโนโลยีปศุสัตว์

แพะ…สัตว์สร้างเงินให้จังหวัดลพบุรี เชิญเที่ยว ?งานแพะเมืองละโว้ ครั้งที่ 1? บริเวณสวนสัตว์ลพบุรี 8-9 กรกฎาคม 2559

จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ภูมิประเทศของจังหวัดลพบุรี แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ที่ราบลุ่ม และพื้นที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำป่าสัก ซึ่งมีการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อกักเก็บน้ำ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งยังมีแม่น้ำลพบุรีผ่านทางฝั่งตะวันตกของจังหวัด รวมทั้งมีระบบคลองชลประทานที่เป็นประโยชน์ในทางเกษตรกรรม สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นและพายุไต้ฝุ่นอีกด้วย

ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดลพบุรี ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ การผลิตปศุสัตว์ที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ ไก่เนื้อ สุกร โคนม โคเนื้อ ทั้ง 4 ชนิด สัตว์สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดลพบุรีไม่น้อยกว่า 19,917 ล้านบาท ต่อปี

นอกจากนี้ ยังมีสัตว์อีก 1 ชนิด ที่มีความน่าสนใจในการเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม และอาจสามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลักได้คือ การเลี้ยงแพะ ซึ่งการเลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดลพบุรี มีการเลี้ยงกันมานานแล้ว ลักษณะการเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นการต้อนเลี้ยงแบบไล่ทุ่งแพะเนื้อพันธุ์ลูกผสมในพื้นที่ว่างเปล่า เมื่อเกษตรกรมีความต้องการใช้เงิน ก็จะแจ้งให้พ่อค้ามารับซื้อแพะในราคาที่ถูกกำหนดโดยพ่อค้า (50-60 บาท ต่อกิโลกรัม)

ในปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลมีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะตามโครงการไทยเข้มแข็ง ทำให้ราคาแพะเนื้อเพิ่มสูงขึ้นจากการที่พ่อค้ารายใหญ่ต้องการจัดหาแพะจำหน่ายเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ประกอบกับในปีงบประมาณ 2554 จังหวัดลพบุรี ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณของจังหวัดให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมทดลองการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (แพะ) ซึ่งดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้กับเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 50 ราย โดยสนับสนุนแพะพ่อ-แม่พันธุ์ ให้กับเกษตรกรจำนวนดังกล่าว รายละ 8 ตัว (เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 7 ตัว) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาชีพการเลี้ยงแพะก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ

ปัจจุบัน จังหวัดลพบุรีมีเกษตรกรเลี้ยงแพะ จำนวน 391 ราย จำนวนแพะ 19,523 ตัว แบ่งเป็นแพะเนื้อ 18,602 ตัว เกษตรกร 372 ราย และแพะนม 921 ตัว เกษตรกร 20 ราย ซึ่งถือว่าจังหวัดลพบุรี มีปริมาณมากที่สุดในพื้นที่เขต 1 การเลี้ยงแพะกระจายอยู่ในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดลพบุรี และจากนโยบายการส่งเสริมของกรมปศุสัตว์ที่ต้องการให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมีความเข้มแข็ง จึงได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ ผ่านกระบวนการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ อีกทั้งยังมีการกำหนดให้มีการก่อตั้งชมรมแพะ แกะ จังหวัดลพบุรี อีกด้วย ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักของชมรม

ในส่วนของการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในปัจจุบัน มีการเลี้ยงการจัดการแบบประณีตเพิ่มมากขึ้นจากเดิม เกษตรกรให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงพันธุ์ การจัดการฟาร์ม การให้อาหาร การควบคุมป้องกันโรค ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในด้านของการปรับปรุงพันธุ์นั้น ตลาดมีความต้องการแพะเนื้อลูกผสมพันธุ์บอร์ เพราะเป็นแพะที่มีน้ำหนักแรกคลอด อัตราการเจริญเติบโต และเปอร์เซ็นต์ซากสูง เกษตรกรจึงดำเนินการปรับปรุงพันธุ์แพะในฟาร์มของตนเองโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดลพบุรี จัดซื้อพ่อพันธุ์แพะเนื้อพันธุ์ดังกล่าวเข้ามาคุมฝูง และบางรายดำเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมเทียมซึ่งใช้น้ำเชื้อแพะพันธุ์แท้ของกรมปศุสัตว์ ในส่วนของการจัดการฟาร์ม เกษตรกรมีการจัดแบ่งโรงเรือนเลี้ยงแพะออกเป็นสัดส่วนตามประเภทของแพะเพื่อให้สะดวกต่อการจัดการฟาร์ม

ด้านการให้อาหารนั้น เกษตรกรจังหวัดลพบุรีถือว่ามีความโชคดีอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ของจังหวัดมีปริมาณของอาหารสัตว์ทั้งที่เกิดจากการปลูกสร้างได้เอง หรือจากการจัดหาได้ในท้องถิ่น ตลอดจนมีโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่มีผลพลอยได้ทางการเกษตรซึ่งสามารถนำมาใช้เลี้ยงสัตว์ได้ในปริมาณที่เพียงพอ เกษตรกรเลี้ยงแพะส่วนใหญ่ใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาปรับปรุงคุณภาพร่วมกับใบกระถินซึ่งมีโปรตีนสูงและสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นใช้เลี้ยงแพะ บางรายมีการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สำหรับใช้เลี้ยงแพะ ทั้งในรูปแบบสดและหมักร่วมกับใบกระถิน

นอกจากนี้ เกษตรกรยังให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพแพะให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค โดยการพัฒนาปรับปรุงฟาร์มให้ปลอดโรค และเป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ปัจจุบันจังหวัดลพบุรี มีฟาร์มแพะปลอดโรคระดับ B จำนวน 7 ฟาร์ม ฟาร์มปลอดโรคระดับ A จำนวน 15 ฟาร์ม มีฟาร์มแพะมาตรฐาน จำนวน 26 ฟาร์ม ตลาดจำหน่ายแพะเนื้อส่วนใหญ่เป็นตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นตลาดทางภาคใต้ ส่วนตลาดต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะส่งไปจำหน่ายเวียดนาม ลาว จีน เป็นต้น ราคาแพะเนื้อเพศผู้ขุนที่เกษตรกรสามารถจำหน่ายได้ในปัจจุบันกิโลกรัมละ 105-110 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรต้องเลี้ยงแพะให้ได้น้ำหนักตัวละไม่ต่ำกว่า 25 กิโลกรัม แต่ต้องไม่เกิน 42 กิโลกรัม การรวบรวมแพะให้มีปริมาณเพียงพอกับการที่ผู้รับซื้อจะมาจับในแต่ละครั้งในปัจจุบันไม่เป็นปัญหา เพราะเกษตรกรรวมกลุ่มกันเลี้ยง นำเข้าแพะรุ่นเข้ามาขุนครั้งละ 40-50 ตัว ต่อราย ขุนนานประมาณ 3-4 เดือน เมื่อได้น้ำหนักตามที่ต้องการของตลาดก็จะแจ้งให้พ่อค้าเข้ามารับซื้อ เกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อโดยเฉลี่ยหากเลี้ยงขุนแพะครั้งละ 40-50 ตัว จะมีรายได้สุทธิต่อปี 100,000 บาท

ส่วนการเลี้ยงแพะนมในจังหวัดลพบุรี ยังมีปริมาณไม่มากนัก โดยเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมจะรีดนมและส่งจำหน่ายให้กับตลาดรับซื้อในจังหวัดใกล้เคียง หรือบางส่วนรีดนมเพื่อทำกิจกรรมป้อนนมแพะในสวนสัตว์ หรือตามสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆ ของจังหวัด โดยทั่วไปแล้ว เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมจะประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพเสริม หากรีดแพะนม จำนวน 20 ตัว จะมีรายได้สุทธิเดือนละ 8,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดอย่างหนึ่งของตลาดแพะในปัจจุบันคือ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ และผู้บริโภคส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ไม่มีความนิยมในการบริโภคเนื้อและนมแพะ ในอนาคต หากเราพึ่งพิงเพียงตลาดภายนอก แต่ไม่มีตลาดภายในรองรับ หรือไม่มีมาตรการในการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร อาชีพการเลี้ยงแพะอาจไม่สดใสเหมือนเช่นในปัจจุบันนี้ก็เป็นได้

เพื่อพัฒนาแพะของจังหวัดลพบุรีทั้งระบบ ทางจังหวัดจึงกำหนดจัด ?งานแพะเมืองละโว้ ครั้งที่ 1? บริเวณสวนสัตว์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี โทร. (036) 626-089 หรือที่ คุณรักษิณา สัตย์ชาพงษ์ โทร. (089) 859-3292

กำหนดการ

?งานแพะเมืองละโว้ ครั้งที่ 1?

ระหว่าง วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559

ณ บริเวณสวนสัตว์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559

1. พิธีเปิดงาน ณ บริเวณเวทีกลาง

เวลา 08.00-09.15 น. – ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเสวนาและแขกผู้มีเกียรติ

เวลา 09.30 น. – ผู้เข้าร่วมเสวนาและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณพิธีเปิด

เวลา 10.00 น. – นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเดินทางถึง

– ประธาน ขึ้นบนเวที

– ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานการดำเนินการจัดงาน

– ประธาน กล่าวเปิดงาน

– ประธาน และแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมนิทรรศการ กิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารจากเนื้อแพะ การแข่งขันปรุงอาหารเมนูแกงพะแนงแพะ ฯลฯ

เวลา 12.00 น. – ร่วมรับประทานอาหารเมนูแพะ

2. กิจกรรมสาธิตปรุงอาหาร 4 เมนู ณ บริเวณด้านหน้าของเวทีกลาง

เวลา 08.30-10.00 น. – กิจกรรมการสาธิต

เมนูที่ 1 ซี่โครงแพะทอดกระเทียม

เมนูที่ 2 น้ำตกแพะ

เมนูที่ 3 แพะแดดเดียว

เมนูที่ 4 ต้มแซ่บซี่โครงแพะ

ให้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเข้าชมการสาธิตการปรุงอาหารเมนูแพะ เพื่อรอประธานเปิดงาน โดยกำหนดให้ประธานเปิดงานและแขกผู้มีเกียรติชิมอาหารเมนูต่างๆ ในช่วงเวลาประมาณ 10.15 น.

3. กิจกรรมแข่งขันปรุงอาหาร เมนูแกงพะแนงแพะ ณ บริเวณด้านหน้าของเวทีกลาง

เวลา 08.00-09.00 น. – ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขันปรุงอาหาร จำนวน 11 ทีม

(1 ทีม ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมแข่งขัน 2 คน)

เวลา 10.30-11.30 น. – แข่งขันปรุงอาหาร

เวลา 11.30-12.00 น. – กรรมการดำเนินการตัดสินการแข่งขันปรุงอาหารคัดเลือกรางวัลที่ 1, 2, 3 รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท

รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท

เกณฑ์การตัดสินให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

1. ความสะอาดของผู้ปรุง ผู้ช่วยปรุง มีความสะอาด และถูกหลักสุขวิทยา 25 คะแนน

2. รสชาติของอาหาร 30 คะแนน

3. ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งทางด้านการนำอาหารมาประยุกต์ และการจัดตกแต่งอาหารเพื่อให้ชวนรับประทาน 15 คะแนน

4. เครื่องปรุง และวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารมีคุณภาพ และถูกหลักอนามัย 15 คะแนน

5. ความสะอาดของภาชนะ อุปกรณ์ รวมถึงกระบวนการปรุงอาหาร มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย 10 คะแนน

6. งานเสร็จทันเวลาตามที่กำหนด 5 คะแนน

4. กิจกรรมเสวนา ณ บริเวณเวทีกลาง

เวลา 13.00-16.00 น. – กิจกรรมการเสวนาชาวแพะ ในหัวข้อ ?แพะไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน?

ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

1. ดร. แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก กรมปศุสัตว์

2. นายเกษม มหันตเกียรติ ประธานเครือข่ายแพะเขต 1

3. นายดำรง สังวงษ์ ประธานชมรมแพะ แกะ จังหวัดลพบุรี

4. นางสาวจรินทร สุขประเสริฐ ผู้มีส่วนร่วมในการริเริ่มการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ในพื้นที่อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

5. นายอิสรามันต์ ทิพยานนท์ ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงแพะอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

5. กิจกรรมสัมพันธ์ ณ บริเวณเวทีกลาง

เวลา 16.30-17.00 น. – ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมสัมพันธ์

เวลา 17.00-21.00 น. – ดำเนินงานกิจกรรมสัมพันธ์ ประกอบด้วย

1. การประกวดหนุ่มสาวชาวแพะ

2. การประกวดเลียนเสียงแพะ (เด็กๆ)

3. การมอบรางวัลการแข่งขันปรุงอาหาร

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 25529

6. กิจกรรมประกวดแพะ ณ บริเวณเวทีประกวดแพะ

เวลา 08.00-10.00 น. – ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประกวดแพะ จำนวน 10 รุ่น ประกอบด้วย

1. แพะเนื้อ (บอร์, ลูกผสมบอร์) เพศผู้ ไม่ผลัดฟัน

2. แพะเนื้อ (บอร์, ลูกผสมบอร์) เพศเมีย ไม่ผลัดฟัน

3. แพะเนื้อ (บอร์, ลูกผสมบอร์) เพศเมีย ผลัดฟัน 1-3 คู่

4. แพะเนื้อ (แองโกลนูเบียน, ลูกผสมแองโกลนูเบียน) เพศผู้ ไม่ผลัดฟัน

5. แพะเนื้อ (แองโกลนูเบียน, ลูกผสมแองโกลนูเบียน) เพศเมีย ไม่ผลัดฟัน

6. แพะเนื้อ (แองโกลนูเบียน, ลูกผสมแองโกลนูเบียน) เพศเมีย ผลัดฟัน 1-3 คู่

7. แพะนม (ซาแนน, อัลไพน์, ท็อกเกนเบิร์ก) เพศผู้ ไม่ผลัดฟัน

8. แพะนม (ซาแนน, อัลไพน์, ท็อกเกนเบิร์ก) เพศเมีย ไม่ผลัดฟัน

9. แพะนม (ซาแนน, อัลไพน์, ท็อกเกนเบิร์ก) เพศเมีย ผลัดฟัน 1-3 คู่

10. แพะแฟนซี ไม่จำกัดพันธุ์ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ

เวลา 10.00-15.00 น. – ดำเนินกิจกรรมการประกวดแพะ ตาม กฎ กติกาที่คณะกรรมการตัดสินกำหนด เรียงลำดับตามรุ่นที่กำหนด

รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

* มอบถ้วยรางวัลแกรนด์แชมป์ 1 รางวัล โดยคัดเลือกจากแพะที่ชนะเลิศ ของแต่ละรุ่น

ผู้นำแพะเข้าประกวดจะได้รับค่าขนย้ายแพะ ตามที่กำหนด

เวลา 15.00 น. – การมอบถ้วยรางวัลการประกวดแพะ

โดย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

* หมายเหตุ : การแต่งกายชุดคาวบอยตลอดทุกกิจกรรม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: