งานคือเงิน 26/08/59

Published September 10, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย หมึกเขียว 26 ส.ค. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/701425

 

อย่ากลัวที่จะเริ่มต้น และฟันฝ่าอุปสรรค เพราะนั่นคือเส้นทางที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตอย่างยั่งยืน ooสารพัด ตำแหน่งงานดีๆ มีให้เลือกจับจองกันเสมอที่ งานคือเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน รับ นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจทุกสาขา (ศึกษาด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) มีความรู้วิชาพื้นฐานด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) การบริหารความเสี่ยง หรือประสบการณ์ในงาน ตรวจสอบ มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน และสรุปใจความสาระสำคัญได้ดี สามารถศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูล (หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 1-2 ปี หรือหากมีประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หรือ Certified Internel Auditor (CIA) จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และผู้อื่น มีความรับผิดชอบในงาน มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสาน งานกับผู้เกี่ยวข้องได้ พร้อมเรียนรู้ศึกษาสิ่งใหม่ๆ เสมอ และมีความทุ่มเท เสียสละในการทำงาน

สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ในสาขา นิเทศศาสตร์ สื่อสาร มวลชน มัลติมีเดีย นิเทศศิลป์ นฤมิตรศิลป์ หรือ ศิลปกรรม มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวและตัดต่องาน สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสังคมได้ สามารถรับผิดชอบงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด และปฏิบัติงานนอกวันและเวลาราชการ (หากมีประสบการณ์ทางด้านออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สังกัดวิทยาลัยการดนตรี รับ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านงานพัสดุ และมีความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และการใช้เครื่องสำนักงานอย่างดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คล่องตัว และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถด้านการประสานงาน ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละเพื่อส่วนรวม และอุทิศเวลาให้กับหน่วยงาน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (หากมีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการใช้โปรแกรมในระบบงาน ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรี มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และมีความรู้ในการใช้เครื่องสำนักงานอย่างดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คล่องตัว และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถด้านการประสานงาน ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละเพื่อส่วนรวม และอุทิศเวลาให้กับหน่วยงาน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดเก็บข้อมูลในระบบ CHE QA การจัดทำ มคอ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรี มีความชำนาญและความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Excel, Words และ PowerPoint อย่างดี (หากมีความรู้ความสามารถด้านสถิติจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และทำงานเป็นทีมได้

สังกัดคณะครุศาสตร์ รับ อาจารย์สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู 3 อัตรา

อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโทที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และผ่านการเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ในสาขาวิชา หลักสูตรและการสอน พัฒนาศึกษาศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หากมีคุณสมบัติต่อไปนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ วุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโททางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ศึกษา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย หรือมีประสบการณ์ในการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรืออุดมศึกษา หรือมีประสบการณ์ในการทำงานนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย หรือมีส่วนร่วมในการวิจัย หรือมีผลงานทางวิชาการ เช่น งานวิจัย (ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา) หนังสือ ตำรา บทความ/บทวิจัย (ที่ลงวารสาร ฐาน TCI กลุ่มที่ 2 ขึ้นไป) หรืองานสร้างสรรค์ เป็นต้น)

อาจารย์สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3 อัตรา

อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโทที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และผ่านการเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ในสาขาวิชา การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยและสถิติทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยว ข้อง (หากมีคุณสมบัติต่อไปนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือมีประสบการณ์ในการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือมีประสบการณ์ในการทำงานนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย หรือมีส่วนร่วมในการวิจัย หรือมีผลงานทางวิชาการ เช่น งานวิจัย (ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา) หนังสือ ตำรา บทความ/บทวิจัย (ที่ลงวารสาร ฐาน TCI กลุ่มที่ 2 ขึ้นไป) หรืองานสร้างสรรค์ เป็นต้น), อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา ด้านทัศนศิลป์ (ศิลปะไทย) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ด้าน ทัศนศิลป์ (ศิลปะไทย) มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา (หากมีผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีความรู้และประสบการณ์ในด้านงานประกันคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา ด้านทัศนศิลป์ศึกษา 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ด้าน ทัศนศิลปศึกษา มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา (หากมีผลงานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีความรู้และประสบการณ์ในด้านงานประกันคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

โรงเรียนสาธิต รับ อาจารย์ 4 อัตรา

อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ครุศาสตร์ วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย มีประสบการณ์ด้านการสอนเด็กระดับปฐมวัยอย่างน้อย 2 ปี มีใบประกอบวิชาชีพครู มีความเชี่ยวชาญด้านปฐมวัยอย่างเด่นชัด สามารถร้องเพลงและเล่านิทาน มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์พาเด็กทำกิจกรรมแบบบูรณาการ มีใจรักที่จะสอนเด็ก รักความสะอาด มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน ใจเย็น มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานเป็นทีมได้

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.bsru.ac.th และสมัครที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 สอบถามโทร.0-2473-7000 ต่อ 1104,1111,1112 ถึง 30 ส.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)

รับ ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กลุ่มงานดุริยางค์ไทย ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปิน (นักดนตรี) 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

กลุ่มงานดุริยางค์สากล ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปิน (เจ้าหน้าที่โฆษกและตลก) 2 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

ดุริยางคศิลปิน (นักแต่งเพลง) 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

คีตศิลปิน (นักร้อง) 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคีตศิลป์

สมัครที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดน กรุงเทพฯ โทร.0-2246-0348 ถึง 30 ส.ค.นี้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา

อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สามารถขับรถยนต์ และทำงานร่วมกับเด็กพิการได้ ปฏิบัติหน้าที่เวรได้

สมัครที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เลขที่ 81/2 หมู่ 1 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทร.0-7447-7260, 0-7447 -7453 ระหว่าง 29 ส.ค.- 2 ก.ย.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มบริการวิชาการ งานประสานงานบริการวิชาการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถรวบรวมข้อมูลและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงด้านบริหารวิชาการ ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ สอบถาม โทร.0-2665-3777 ต่อ 6061-6066 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th ถึง 2 ก.ย.นี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน สรีรวิทยาของพืช และมีความเชี่ยวชาญด้านพืชไร่ กรณีอยู่ระหว่างรอการอนุมัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ผลการอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร

สนใจติดต่อที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร.0-2329-8000 ต่อ 7121, 0-2329-8505 ถึง 9 ก.ย.นี้.

หมึกเขียว

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: