Dairy Asia อีกก้าวการพัฒนา ในงานโคนมแห่งชาติ ปี 59

Published July 18, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05129150259&srcday=2016-02-15&search=no

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 617

เรื่องเล่าจากสองข้างทาง

ธนสิทธิ์ เหล่าประเสริฐ

Dairy Asia อีกก้าวการพัฒนา ในงานโคนมแห่งชาติ ปี 59

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ปวงชนชาวไทย และแสดงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้จัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่าง วันที่ 27 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน พร้อมทั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ภายในบริเวณงานด้วย

ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมนมไทยได้ก้าวหน้าไปมาก ในส่วนของ อ.ส.ค. ได้มีนโยบายยกระดับความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Brand) และการสื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างแบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค ให้เป็นที่ยอมรับและครองใจผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

ล่าสุด อ.ส.ค. ได้ระดมทีมจัดทำแผนการตลาดและการขาย ปี 2559 มุ่งขยายตลาดและเพิ่มยอดขายนมไทย-เดนมาร์ค สูงขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดใหม่อย่างประเทศพม่าซึ่งกำลังไปได้สวย และได้รับการตอบรับดี พร้อมวางแผนขยายตลาดในเวียดนามและมาเลเซีย โดยตั้งเป้ายอดขายรวมอยู่ที่ 8,482 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังได้วางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาแบรนด์ ปี 2560-2564 เพื่อผลักดันให้แบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค เป็นแบรนด์นมแห่งชาติให้ได้ภายใน 6 ปี ข้างหน้าอีกด้วย

“ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ยอดขายกลุ่มสินค้านม ของ อ.ส.ค. เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2558 นี้ ยอดขายก็เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ 7,900 ล้านบาท โดยอัตราการเติบโตของตลาดในประเทศอยู่ที่ 10% ส่วนยอดขายในต่างประเทศโตขึ้น ประมาณ 20% ซึ่งมีบางประเทศที่โตขึ้นเกือบ 30% มีตลาดส่งออกหลักคือ ประเทศกัมพูชา และ สปป. ลาว อย่างไรก็ตาม การที่ อ.ส.ค. ได้เร่งพัฒนาบุคลากรและระดมทีมตลาดและฝ่ายขายร่วมพัฒนากลยุทธ์การสร้างแบรนด์ คาดว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับ อ.ส.ค. สามารถชิงส่วนแบ่งและครองตลาดนมพร้อมดื่มในประเทศได้เพิ่มมากขึ้น พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดนมพร้อมดื่มของประเทศในอนาคตอันใกล้นี้” ดร. ณรงค์ฤทธิ์ กล่าว

ขณะเดียวกันในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2559 ยังได้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานที่น่าสนใจและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับกรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านพัฒนาโคนมภูมิภาคเอเชีย หรือ Dairy Asia Launch Meeting ขึ้น ภายใต้การสนับสนุนขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (FAORAP)

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีจาก 15 ประเทศ และมีอธิบดี รองอธิบดี ประธานชุมนุมสหกรณ์ สมาพันธ์ สมาคม ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศจาก 8 ประเทศ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 70 คน นอกจากนั้น ยังมีตัวแทนกรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. มหาวิทยาลัย และผู้แทนสหกรณ์โคนมต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วย

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวศูนย์ประสานความร่วมมือการพัฒนาโคนมภูมิภาคเอเชีย Dairy Asia : For Health and Prosperity และเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์โคนมในเขตร้อน การพัฒนาสถาบันเกษตรกร และการพัฒนานโยบายและเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงาน ระดมการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาโคนมระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือพัฒนาโคนมในภูมิภาคเอเชีย

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า ในการประชุมวิชาการ Dairy Asia Launch Meeting ประเทศไทยได้มีการรายงานด้านการปรับปรุงพันธุ์โคนมในพื้นที่เขตร้อนในภูมิภาคเอเชีย อาทิ ประวัติการเลี้ยงโคนม ความก้าวหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมนม ประชากรโคนม ยุทธศาสตร์การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณลักษณะทางเศรษฐกิจของโคนม

นอกจากนี้ ยังได้รายงานการปรับปรุงพันธุ์โคนมระดับฟาร์ม การวิจัยและพัฒนาโคนม ความท้าทายและโอกาสในการปรับปรุงพันธุ์โคนมในเขตร้อน เป็นต้น

“การจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านพัฒนาโคนมภูมิภาคเอเชียครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้ต่างประเทศเห็นความก้าวหน้าของการปรับปรุงพันธุ์โคนมเขตร้อน และศักยภาพของอุตสาหกรรมนมไทย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะพัฒนาสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมนมในอาเซียนได้ เนื่องจากมีความพร้อมสูงทั้งด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม การผลิต และการบริหารจัดการนมทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพด้วย” รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

อนึ่ง สำหรับ Dairy Asia เป็นการร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับการขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาโคนมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างยั่งยืน ตั้งขึ้นสืบเนื่องจากผลผลิตและการบริโภคน้ำนมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เอเชียจึงเป็นภูมิภาคที่การผลิตและการบริโภคน้ำนมมีความเข้มแข็งที่สุดในช่วง 3 ทศวรรษ ที่ผ่านมา แต่การผลิตยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคที่มีอัตราการขยายตัวสูงกว่า ซึ่งทำให้อัตราการนำเข้าน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกัน FAO และองค์การความร่วมมือพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (OECD) จึงเห็นว่าความต้องการน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมของภูมิภาคเอเชียจะสูงขึ้น 320 ล้านตัน ในปี 2564 ซึ่งจะทำให้เอเชียต้องผลิตน้ำนมเพิ่มขึ้นอีกปีละไม่น้อยกว่า 50 ตัน ดังนั้น จึงนับว่าเป็นโอกาสดีสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในการเร่งดำเนินการเพิ่มผลผลิตคุณภาพ ปลอดภัยด้านอาหารและการเข้าถึงตลาดที่มีอนาคตสดใสดังกล่าว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: