งานคือเงิน 03/06/59

Published June 8, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย หมึกเขียว 3 มิ.ย. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/630488

 

การจมปลักกับความผิดพลาด หรือ ความล้มเหลวในอดีตไม่เคยช่วยให้ชีวิตดีขึ้น

หมึกเขียว ปวารณาตัว เฟ้นสารพัดตำแหน่งดีๆ มาฝากคนสู้ชีวิตกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน ทุกสาขาวิชา ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนาย จ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติฯ, นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ใน ทุกสาขาวิชา, นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ สาขาทางด้านบริการทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน ทุกสาขาวิชา, นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน ทุกสาขาวิชา, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน ทุกสาขาวิชา สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.energy.go.th  ถึง 3 มิ.ย.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในภาค วิชาสัตวบาล วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัคร คือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULI–TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU–TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอ่าน–เขียนภาษาอังกฤษ อย่างดี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ สนใจสมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline  สอบถามที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773 ถึง 9 มิ.ย.นี้

กรมท่าอากาศยาน รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา, เจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา การเงิน การบัญชี, ช่างเครื่องกล 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา เทคนิค เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้, พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา, ผู้ดูแลสนามบิน ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 1 อัตรา และ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุดรธานี 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://airports.job.thai.com  ถึง 10 มิ.ย.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ พนักงานรายวัน สังกัดศูนย์การแพทย์ ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office อย่างดี มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่สูง และมีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสูงด้านการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นอย่างดี ปฏิบัติงานที่งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ, ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office อย่างดี มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่สูงและมีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสูงด้านการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นอย่างดี ปฏิบัติงานที่งานบริการการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ สมัครที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร.0-3739-5451 (-5) ต่อ 60224, 60225 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207 (-8) ถึง 15 มิ.ย.นี้ oo คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี เพศชาย อายุ 25–45 ปี วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (หากมีความรู้ความสามารถในการดูแลซ่อมบำรุงรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีใบขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล อายุไม่ต่ำกว่า 5 ปี (หากมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชนิดที่ 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ หากมีงานเร่งด่วนที่ไม่สามารถดำเนินการในเวลาราชการได้ มีความรับผิดชอบและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ อย่างดี มีจิตใจบริการและมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา ปฏิบัติงานที่งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก กรณีได้รับการคัดเลือก ต้องนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท สอบถามและสมัครที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร.0-3739-5451 (-5) ต่อ 60224, 60225 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207(-8) ถึง 16 มิ.ย.นี้

กรมที่ดิน รับ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ 36 อัตรา (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ., นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) 4 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ., นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 18 อัตรา (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ ประกาศ- นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา โยธา สำรวจ ก่อสร้าง ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงาน ก.พ., นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 4 อัตรา (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา โยธา สำรวจ ก่อสร้าง ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงาน ก.พ., วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 7 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ วิศวกรรมโยธา ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ., นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา วิศว-กรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือภูมิศาสตร์ ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี ของสำนักงาน ก.พ. สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://dol.job.thai.com  ถึง 23 มิ.ย.นี้

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ การตลาด หรือ การจัดการ, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย, นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาวิชา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือนิติศาสตร์ ทุกตำแหน่งมีระยะเวลาการจ้าง ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ปีงบประมาณ 2556–2559) และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยทำสัญญาจ้างเป็นรายปีงบประมาณ ครั้งละไม่เกิน 1 ปี สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่าง 16-24 มิ.ย.นี้

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาการบัญชี วุฒิ ปริญญาเอก หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สอบสัมภาษณ์ สนใจติดต่อที่ หน่วยบริหารบุคคล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร.0-2696-5742 (รังสิต), 0-2613-2253 (ท่าพระจันทร์) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.tbs.tu.ac.th  (TBS Job) รับถึง 27 มิ.ย.นี้ oo คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 3 อัตรา ภาควิชาภาษาศาสตร์ วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สนใจสอบถามและสมัครที่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2696-5207 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://arts.tu.ac.th  ถึง 30 มิ.ย.นี้.

หมึกเขียว

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: