13 มีนาคม… รำลึกรักษ์…ช้างไทย

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20160313/223997.html

เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559
13 มีนาคม... รำลึกรักษ์...ช้างไทย

13 มีนาคม… รำลึกรักษ์…ช้างไทย : โดย…เม่นแคระ

                    ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จารึกไว้ว่า “ช้าง” ถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน ได้เข้ามามีส่วนในการปกป้องเอกราชและความเป็นชาติให้แก่ชาวไทยมาหลายยุคหลายสมัย กล่าวโดยย่อคือ เป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ไทย โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สยามประเทศเคยใช้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือก ช้างเผือกจึงได้รับการยกย่องเสมือนเจ้านายชั้นเจ้าฟ้า
                    เป็นผู้ปกป้องเอกราชแห่งชาติไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จารึกไว้ว่าช้างได้เข้ามามีส่วนในการปกป้องเอกราชและความเป็นชาติให้แก่ชาวไทยหลายยุคหลายสมัย โดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทำยุทธหัตถีและทรงประกาศเอกราชแห่งความเป็นชาติ ซึ่งช้างทรงในพระองค์ท่านนับว่าเป็นช้างไทยที่ได้รับเกียรติอันสูงสุด โดยได้รับพระราชทานยศให้เป็นถึง “เจ้าพระยาปราบหงสาวดี”
                    อีกทั้งสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ได้พระราชทานช้างสำริดแก่ทั้ง 2 ประเทศนี้
                    ทว่า มาถึงยุคปัจจุบันประชากรช้างในประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลงอย่างมาก มาจากหลากหลายเหตุผล ทั้งภัยธรรมชาติ ที่สำคัญภัยจากน้ำมือมนุษย์ หากไม่มีการอนุรักษ์และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกของประชาชนให้ระลึกถึงความสำคัญแล้ว ช้างไทยอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด
                    เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการดำรงอยู่ของช้างไทย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทุกคนหันมาช่วยกันอนุรักษ์ช้าง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้ทุกๆ วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันช้างไทย”
                    ทั้งนี้ “วันช้างไทย” เริ่มขึ้นจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานองค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่า หากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น
                    คณะอนุกรรมการจึงได้พิจารณาหาวันที่เหมาะสม ครั้งแรกได้พิจารณาเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวันกองทัพไทย จึงได้พิจารณาวันอื่นและเห็นว่า วันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั้น มีความเหมาะสม จึงนำเสนอมติตามลำดับขั้นเข้าสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.)
                    ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2541 เห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันช้างไทย” ดังกล่าว และได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2541
                    ผลจากการที่ประเทศไทยมี “วันช้างไทย” นับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ ช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์
                    ฉะนั้น ทุกวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี หน่วยงานรัฐและเอกชนได้มีการจัดกิจกรรมมากมาย ให้เยาวชน ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักท่องเที่ยวได้ชมฟรี
                    เพื่อส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของช้างไทย เห็นความสำคัญของวันช้างไทย และช่วยกันอนุรักษ์ไว้ตราบเท่านานแสนนาน
———————
(13 มีนาคม… รำลึกรักษ์…ช้างไทย : โดย…เม่นแคระ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s