ปฏิรูปประกันสังคม

Published March 27, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20151123/217337.html

การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม : ข่าวทั่วไป
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558
ปฏิรูปประกันสังคม

ปฏิรูปประกันสังคม : แวดวงแรงงาน

           *เมื่อ 5 พ.ย. 58 ที่ผ่านมา คสช.มีคำสั่ง ที่ 40/2558 ใช้อำนาจมาตรา 44 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ 3 ชุด โดยจุดเน้น พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวในวันมอบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักประกันสังคม (สปส.) และการได้มาของคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ขอสรุปสาระสำคัญเล่าสู่กันฟัง นะครับ…

*การประกันสังคมเป็นหลักประกันชีวิตที่สำคัญสำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ทั้งงานด้านบริการ และสิทธิประโยชน์ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประกันสังคม การดำเนินงานใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน จำเป็นต้องปรับปรุงและแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนั้น การปฏิรูประบบงานประกันสังคม งานกองทุนเงินทดแทน และสำนักงานประกันสังคม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งจัดระบบ และจัดการบริหารงานให้เกิดความโปร่งใส

*โดย เร่งรัดการปฏิรูประบบประกันสังคม ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้มีธรรมาภิบาล เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจ ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนเร่งรัดการปฏิรูปกองทุนเงินทดแทน โดยระบบการบริหารจัดการกองทุนเงินทดแทนใหม่ให้ทันสมัยคล่องตัวด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ปฏิรูประบบการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการให้บริการ โดยการบูรณาการด้านบริการทางการแพทย์ เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่พึ่งพาการบริการทางการแพทย์ภาครัฐ ออกแบบแนวทางในการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง ให้ทุกคนได้มีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ทำงานโดยสุจริต เที่ยงธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์อื่นใด จากสำนักงานประกันสังคม ให้สมกับที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความไว้วางใจ

*อย่างไรก็ตาม สำหรับประเด็นการกำหนดให้คณะกรรมการประกันสังคมมาจากการเลือกตั้งตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำหนด ขณะนี้ ระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง อยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนของการยกร่างกฎหมาย ดังนั้น การใช้อำนาจตามมาตรา 44 มิได้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนแต่อย่างใดครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: