ตาม มก.ตะลุยเมืองสังทอง สปป.ลาว

Published March 26, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20160131/221486.html

เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559
ตาม มก.ตะลุยเมืองสังทอง สปป.ลาว

ท่องโลกเกษตร : ตาม มก.ตะลุยเมืองสังทอง สปป.ลาว ดูความก้าวหน้าพัฒนา ‘เกษตรยั่งยืน’ : โดย…สุรัตน์ อัตตะ

                      นโยบายรัฐบาล สปป.ลาว ที่ต้องการเนรมิตเมือง “สังทอง” เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์เพื่อผลิตอาหารป้อนประชากรในนครหลวงเวียงจันทน์ได้ก้าวหน้ามาอีกขั้นหลังสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย เมื่อปี 2557 จากนั้นได้คัดเลือกเกษตรกรตัวแบบของเมืองสังทองจำนวน 9 รายมาฝึกอบรมกระบวนการผลิตการเกษตรครบวงจร ณ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อปีที่แล้วก่อนกลับไปเป็นเกษตรกรแกนนำ เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
                      “ท่องโลกเกษตร” อาทิตย์นี้ข้ามฝั่งไปยัง สปป.ลาว ตามคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กว่า 20 ชีวิต นำโดยนายกสภามหาวิทยาลัย “รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์” เพื่อดูความก้าวหน้าการพัฒนาเมืองสังทองที่สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและองค์ความรู้สู่เกษตรกรในพื้นที่ ภายใต้รูปแบบ “สังทองโมเดล” และการลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่างสถานีวิทยุ มก. และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรสู่พี่น้องเกษตรกรชาวลาวด้วย
                      “สะบายดี” คำกล่าวต้อนรับของ ดาววอน พะจันทะวง รองประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติ สปป.ลาว แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที่ที่เดินทางไปถึงยังสำนักงานสภาหอการค้า ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ จากนั้นแต่ละฝ่ายกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมร่วมกันในครั้งนี้
                      โดย รศ.ดร.วิโรจ ชี้แจงว่าการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อเยี่ยมเยียนและติดตามงานความร่วมมือกับทางสภาหอการค้าตามที่ได้ลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2514 ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และศูนย์สื่อของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.ที่เมืองสังทองและการได้นำเกษตรกรแกนนำจำนวน 9 รายมาฝึกอบรมที่ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน เป็นระเวลาเวลา 4 เดือน รวมทั้งมาแสวงหาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนรายการทางด้านการเกษตรระหว่างสถานีวิทยุ มก.และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรสู่พี่น้องเกษตรกรชาวลาว โดยการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตรายการและด้านเทคนิคร่วมกัน พร้อมทั้งแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของรองประธานสภาหอการค้าคนใหม่ ดาววอน พะจันทะวง ด้วย
                      “สิ่งที่ มก.กับสภาหอการค้าต้องพัฒนาร่วมกัน 3 อย่างคือ 1.พัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบ การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ไปสู่ชุมชน 2.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่นการฝึกอบรมเกษตรกรแกนนำ การให้ทุนนักศึกษาเรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก และ 3.การจัดตั้งศูนย์ยุทธศาสตร์เออีซี ระหว่างสภาหอการค้ากับ มก.ที่เน้นการเกษตร อาหาร ดิน ป่าไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” รศ.ดร.วิโรจ กล่าวชี้แจงในที่ประชุม
                      จากนั้นในช่วงบ่ายคณะทั้งหมดจึงได้เดินทางสู่เมืองสังทอง ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 60 กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามกับ อ.สังคม จ.หนองคาย เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาทีและทันทีที่เดินทางไปถึงที่ว่าการเมืองสังทอง รับฟังบรรยายสรุปสภาพพื้นที่ของเมือง อาชีพ รายได้ของประชาชน ตลอดจนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาจาก บัวคำ ศรีสงคราม รองเจ้าเมืองสังทอง
                      บัวคำให้ข้อมูลว่าสังทองถูกจัดให้เป็นเมืองยากจนที่สุดในแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ แต่มีภูมิอากาศและสภาพพื้นที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพการเกษตรสูงมาก เป็นเมืองที่มีศักยภาพแต่ยังขาดการบริหารจัดการที่ดี ส่วนเส้นทางคมนาคมจากนครหลวงเวียงจันทน์มายังเมืองสังทองก็มีความสะดวก โดยรัฐบาลไทยสมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีได้ให้ความช่วยเหลือในการสร้างถนนลาดยางตลอดเส้นทางจากนครหลวงเวียงจันทน์มายังเมืองสังทองและมีทำเลที่ตั้งริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงข้ามกับ อ.สังคม จ.หนองคาย มีจัดผ่านแดนชั่วคราวที่มีการเปิดให้ทำมาค้าขายของประชาชนทั้งสองฝั่งมาอย่างยาวนานด้วย
                      ขณะที่ สมเด็ด บุบผาคำ เกษตรอำเภอเมืองสังทอง ระบุว่า ชาวเมืองสังทองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ทำไร่ ทำนา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ปลูกไม้ผล ชาวบ้านยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เช่น ใช้ควายไถนา ใช้ปุ๋ยที่ผลิตเองจากมูลโค กระบือที่เลี้ยงไว้  ผลผลิตที่ได้จะบริโภคในครัวเรือน บางส่วนก็นำมาจำหน่ายในตลาดชุมชนและชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
                      “เมืองสังทองมีลำน้ำไหลผ่านสองสายคือลำน้ำสังและลำน้ำตอน ทั้งสองก็จะไหลลงสู่แม่น้ำโขง พอหน้าแล้งน้ำจะแห้งขอดทำให้มีปัญหามากในช่วงนี้” สมเด็ดเผยข้อมูล จากนั้นลงสำรวจสถานที่ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยจุดแรกตั้งอยู่ด้านหลังที่ว่าการเมืองสังทองและจุดต่อมาตั้งอยู่ริมถนนเมืองสังทอง-นครหลวงเวียงจันทน์ ห่างจากที่ว่าการเมืองสังทองประมาณ 5 กิโลเมตร ก่อนจบภารกิจในวันแรก
                      วันต่อมาคณะผู้บริหาร มก.เดินทางไปยังที่ทำการวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อแสวงหาความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่างสถานีวิทยุ มก.กับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ สปป.ลาว โดยมี สีพา นงนาลาด อธิบดีวิทยุแห่งชาติ สปป.ลาว และคณะต้อนรับ โดย ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผอ.สถานีวิทยุ มก. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมเยือนครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนรายการทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวลาวและร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตรายการและด้านเทคนิค พร้อมทั้งจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกัน โดยใช้เครือข่ายวิทยุ มก.เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ในฐานะที่ สปป.ลาว เป็นประธานอาเซียนในปีนี้ด้วย
                      นับเป็นอีกก้าวของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติ สปป.ลาว ในการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรร่วมกันเพื่อความผาสุกอย่างยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรทั้งสองแผ่นดิน
—————————
(ท่องโลกเกษตร : ตาม มก.ตะลุยเมืองสังทอง สปป.ลาว ดูความก้าวหน้าพัฒนา ‘เกษตรยั่งยืน’ : โดย…สุรัตน์ อัตตะ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: