พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ

Published March 10, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา

http://www.tmd.go.th/agromet_crop_animal_forecast.php

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ
ระหว่างวันที่ 7 – 13 มีนาคม 2559
ผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
ระยะนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เกษตรกรที่ต้องทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดเพื่อป้องกันผิวหนังไหม้เกรียม รวมทั้งควรดื่มน้ำบ่อยๆ ป้องกันร่างกายขาดน้ำ และในช่วงวันที่ 10-13 มี.ค. จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนและผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้ในที่โล่งแจ้งอาจได้รับอันตรายจากสภาวะดังกลว่า สำหรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารซึ่งมักระบาดในช่วงฤดูร้อน
เนื่องจากอากาศในตอนกลางวัน เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ควรควบคลุม อุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้สูงเกินไป โดยปรับปรุงโรงเรือนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก หากมีน้ำเพียงพอควรฉีดน้ำบริเวณหลังคา หรือใช้ระบบละอองน้ำฝอยพ่นในโรงเรือนเพื่อลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน ป้องกันสัตว์เครียด อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรเพิ่มปริมาณน้ำสำหรับกินให้แก่สัตว์เลี้ยงด้วย นอกจากนี้เกษตรกรควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จะเกิดในช่วงฤดูร้อนให้กับสัตว์เลี้ยงและควรหมั่นสังเกตหากพบสัตว์ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มแล้วทำการรักษา เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ
สัตว์น้ำ ระยะนี้ปริมาณน้ำระเหยมีมาก เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรดูแลปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับจำนวนสัตว์น้ำที่เลี้ยง หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย เนื่องจากบางช่วงจะมีฝนฟ้าคะนอง เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยนสัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนผู้ที่เลี้ยงปลาในกระชังหากปริมาณน้ำมีน้อยควรย้ายกระชังลงไปในที่ซึ่งมีน้ำเพียงพอ และมีการไหลเวียนของน้ำสม่ำเสมอ
ออกประกาศ วันที่ 07 มีนาคม 2559

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: