พยากรณ์รายปักษ์

Published March 10, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา

http://www.tmd.go.th/agromet_forecast.php

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรปักษ์แรก เดือนมีนาคม 2559
ระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2559
สภาวะอากาศ      ในระยะครึ่งแรกของเดือนมีนาค จะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเป็นช่วงๆ ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนในตอนกลางวันประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้ จะมีลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เกือบตลอดช่วง ทำให้ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในบางวัน กับจะมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่ง ๆ บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1- 2 เมตร
คำเตือน      ในบางช่วง อาจจะมีบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาได้ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย
ผลกระทบทางการเกษตร      ในระยะนี้บริเวณประเทศไทยจะมีอากาศร้อนและแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย และไฟป่า โดยทำแนวกันไฟรอบอาคารบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร รวมทั้งวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ตลอดช่วงแล้ง นอกจากนี้ในบางช่วงจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ เกษตรกรควรป้องกันความเสียหาย โดยซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ให้แข็งแรง รวมทั้งผูกยึดหรือค้ำยันกิ่งและลำต้นของพืชที่รับน้ำหนักมากให้แข็งแรงเพื่อป้องกันต้นไม้หักโค้น และลำต้นฉีกขาด เมื่อมีลมแรง นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้ง

ไม้ผล สำหรับไม้ผลในบริเวณภาคใต้ซึ่งอยู่ในระยะออกดอก เกษตรกรควรดูแลให้น้ำอย่างพอเพียง เพราะหากขาดน้ำจะทำให้ดอกแห้งและร่วงหล่น ส่วนไม้ผลบริเวณภาคตะวันออกซึ่งอยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผล ชาวสวนควรดูแลให้น้ำสม่ำเสมอ รวมทั้งควรระวังและป้องกันการระบาดของ ศัตรูพืชจำพวกปากดูดชนิดต่างๆ ด้วย

พืชไร่และผัก เนื่องจากระยะนี้อากาศร้อนและแห้ง ซึ่งจะทำให้น้ำระเหยจากดินและพืชได้มาก ดังนั้นเกษตรกรควรจัดหาน้ำให้แก่พืชที่ปลูกอย่างเพียงพอ และคลุมโคนต้นด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อสงวนความชื้นดิน รวมทั้งควรระวังและป้องกันการระบาดของเพลี้ยชนิดต่างๆ ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ต้นแคระแกร็น ผลผลิตลดลง

สัตว์เลี้ยง ระยะนี้ในตอนกลางวันจะมีอากาศร้อน ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลโรงเรือนให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก และจัดหาน้ำดื่มให้กับสัตว์เลี้ยงอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันสัตว์เครียด อ่อนแอ และเจ็บป่วย นอกจากนี้ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จะเกิดในฤดูร้อนให้กับสัตว์ด้วย และหมั่นสังเกตหากพบสัตว์ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่ม แล้วทำการรักษา เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ

สัตว์น้ำ ระยะนี้น้ำจะระเหยมาก ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับจำนวนสัตว์ที่เลี้ยง รวมทั้งควรทำร่มเงาให้แก่บ่ออนุบาล เพราะหากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมากจะทำให้ตัวอ่อนชะงักการเจริญเติบโต

ออกประกาศ 08 มีนาคม 2559

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: