‘กัลยาฟาร์ม’ศูนย์เรียนรู้ครบวงจร จากวิถีเกษตรสู่งานวิจัยเด่น

Published February 10, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20160117/220616.html

เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559
'กัลยาฟาร์ม'ศูนย์เรียนรู้ครบวงจร จากวิถีเกษตรสู่งานวิจัยเด่น

ท่องโลกเกษตร : ‘กัลยาฟาร์ม’ ศูนย์เรียนรู้ครบวงจร จากวิถีเกษตรสู่งานวิจัยเด่น : โดย…ทีมข่าวเกษตร

                      “การศึกษาที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการสอนให้เรารู้จักเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้แม้ว่าสิ่งที่เราต้องไปเจออาจไม่เคยได้เรียนมา แต่การรู้วิธีแก้ปัญหาก็เป็นทักษะหนึ่งที่เราได้มาจากการศึกษา เราตัดสินใจที่จะเริ่มต้นจากสิ่งที่คิดว่ายากที่สุดคือความท้าทายให้พวกเราฝ่าฟันอุปสรรคจนบรรลุเป้าหมาย ซึ่งแน่นอนว่าเราภูมิใจ และเกิดความมั่นใจที่พร้อมจะเผชิญกับอุปสรรคอื่นๆ แล้ว” เป็นคำกล่าวที่กลุ่มนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน (มข.) ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเอาไว้ จากผลการดำเนินงานร่วมกับชาวชุมชน ภายใต้ชื่อกลุ่มการศึกษากิจการฟาร์มโคนมกัลยาฟาร์ม
                      ฟาร์มโคนมกัลยาฟาร์มตั้งอยู่ บ้านนาขาม ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งสถานที่ภายใต้กรอบวิชาการเรียนรู้ที่คณะวิทยาการจัดการ มุ่งหวังในการเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาทุกชั้นปี ให้เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ในด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ ที่เน้นหนักในการลงมือปฏิบัติงานจริงในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การสร้างงานและบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของตลาดหลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งฟาร์มโคนมแห่งนี้ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะด้านการเกษตรที่ครบวงจรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับนักศึกษา ที่ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้กรอบแนวคิดและเทคนิคทางวิชาการ ภายใต้เป้าหมายที่จะศึกษา 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ระบบการจัดการฟาร์ม ต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบสูง อาหารหยาบขาดแคลน ประสิทธิภาพของการผลิตน้ำนมลดลง และการจัดการด้านสุขภาพโคนม นำมาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาและบริหารจัดการระบบที่ดียิ่งขึ้น
                      อัจฉรา สูงยาง นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มข. เผยว่า ได้ดำเนินงานร่วมกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการแห่งนี้ทำให้เกิดแนวคิดใหม่จุดประกายให้กลายเป็นประสบการณ์ตรงที่หายาก ซึ่งแนวทางการดำเนินการร่วมกันนั้นเริ่มจากการตั้งเป้าหมายและทำงานกันอย่างตั้งใจเพื่อให้ได้ผลงานที่คิดว่าฟาร์มแห่งนี้จะได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำนมให้สูงขึ้น รวมทั้งการจัดระบบการจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องค้นคว้าหาความรู้ด้านการเกษตรและการปศุสัตว์ที่มาจากบุคคลและแหล่งความรู้ รวมทั้งขอความรู้ทั้งจากปศุสัตว์จังหวัด ผู้เชี่ยวชาญโคนมคณะเกษตรศาสตร์ โรงผสมอาหารสัตว์ ศูนย์เกษตรกรโคนมในพื้นที่ เพราะการจัดการระบบปศุสัตว์ที่มีประสิทธิภาพเป็นความรู้ใหม่ และเมื่อได้แผนการดำเนินงานและแนวทางการจัดการมาแล้ว กลุ่มนักศึกษาทั้ง 7 คน ก็เริ่มต้นกับการทำงานตั้งแต่การปลูกหญ้า หมักหญ้ากันเอง
                      “ยอมรับว่าเป็นงานหนักที่ทุกคนไม่เคยมีประสบการณ์ และด้วยเหตุผลสำคัญประการหนึ่งซึ่งเหมือนเป็นความต้องการร่วมกัน คือ ฟาร์มแห่งนี้ทำมานานด้วยภูมิปัญญาและรูปแบบเดิม ซึ่งเจ้าของกิจการกำลังให้ความสนใจในการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตและยังอยู่ในกระบวนการของการเป็นฟาร์มตัวอย่างอีกด้วย ตลอดระยะเวลา 3 เดือนของการเข้าศึกษากระบวนการเพื่อนำมาสู่ข้อสรุปนั้น ยังเป็นเวลาที่ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อื่นซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ได้เห็นวิถีชีวิตของเกษตรกรรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่มีฐานะแต่ไม่แสดงออกให้เห็นความฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตแบบพอเพียงใช้ภูมิปัญญาบวกกับความอดทนสั่งสมมา หลายอย่างในการปฏิบัติที่ได้พบเห็นและเรียนรู้ไม่มีในตำรา” นักศึกษาคนเดิมกล่าว
                      นักศึกษาคนเดิมเผยต่อว่า หลังจากที่ทุกคนได้เรียนรู้ถึงการดำเนินการของฟาร์มทำให้ทุกคนมองถึงปัญหาร่วมกันไปที่ระบบการจัดการและอาหารสัตว์ โดยหลังการศึกษาด้วยเครื่องมือแล้วกัลยาฟาร์มมีระบบการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ขนาดพื้นที่ อุปกรณ์ การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง
                      ขณะที่ กัญญาภัทร ตรีไชยกุล นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการอีกรายกล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการศึกษาของกลุ่มนำมาซึ่งแนวทางปฏิบัติของฟาร์มที่นำมาสู่การลดต้นทุนด้วยการให้แนวทางของสูตรอาหารโคนมที่มีความเหมาะสม การถนอมอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าอาหารสูงแทนการให้อาหารแบบเดิม และการจัดการขั้นตอนการดูแลโรงเรือนระบบฟาร์มต่างๆ จนสามารถแสดงผลต่างของค่าใช้จ่ายที่ลดลงในขณะที่โคนมตัวอย่างสามารถให้ปริมาณน้ำนมได้มากขึ้น
                      อย่างไรก็ตามกิจการฟาร์มโคนมกัลยาฟาร์มวันนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่ได้มอบประสบการณ์ที่ดีทั้งด้านวิชาการและวิถีเกษตรให้แก่นักศึกษา ซึ่งเกิดขึ้นจากผลงานที่นักศึกษาทุกคนได้ร่วมกันทำไว้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อกิจการที่จะนำไปเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ ในขณะที่นักศึกษาได้เก็บเกี่ยวความรู้ ความทรงจำของมิตรไมตรี จนกลายเป็นฟาร์มโคนมต้นแบบของการเรียนรู้ที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ให้ผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าวิถีเกษตรที่แท้จริงได้อย่างครอบคลุมที่สุด
———————–
(ท่องโลกเกษตร : ‘กัลยาฟาร์ม’ ศูนย์เรียนรู้ครบวงจร จากวิถีเกษตรสู่งานวิจัยเด่น : โดย…ทีมข่าวเกษตร)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: